Predmetniki programov

Naša vizija

S kvalitetnim strokovnim in vzgojnim delom spodbuditi naše dijake k poglobljenemu učenju, usvajanju znanja in doseganju čim boljših učno-vzgojnih rezultatov.

Ob tem pa želimo spoštovati in razvijati osebnostne lastnosti dijakov in učiteljev, negovati etične vrednote, s korektnimi medsebojnimi odnosi graditi varno šolo in se družiti v številnih obšolskih dejavnostih.

Da bi lahko uresničili našo vizijo, bomo sledili zastavljenim ciljem.

Gimnazija Celje – Center izvaja 3 izobraževalne programe. Poleg programa gimnazija izvajamo namreč tudi program predšolska vzgoja, v letošnjem letu že 10 leto tudi program umetniška gimnazija – likovna smer.  Dijaki so razporejeni v 33 oddelkov, od tega je 12 oddelkov izobraževalnega programa predšolske vzgoje in 4 oddelki umetniške gimnazije – likovna smer. Dosegamo visoke učne uspehe, v preteklosti smo večkrat ponovili 100% uspeh na maturi. Ker prihajajo na zavod zelo dobri devetošolci in ker so naši profesorji strokovnjaki in ljudje, ki znajo prisluhniti mladim, je uspeh težko drugačen. Imamo tudi tradicijo, saj smo v pred petimi leti praznovali 60-letnico izobraževanja in vzgajanja v naši šoli, eni najlepših secesijskih zgradb v Sloveniji, ki bo prav v tem letu praznovala 100-letnico. Pa seveda najsodobnejšo učno tehnologijo in moderne laboratorije za naravoslovne predmete. Ponosni smo na lepo knjižnico, na veliko športno dvorano ter na čiste in svetle učilnice. Na hodnikih je zelenje, oblazinjeni sedeži in panoji, na stenah pa likovni izdelki in fotografije. Skrbimo tudi za okolico, zaradi česar nam je Turistična zveza Slovenije že nekajkrat podelila priznanje za najurejenejšo srednjo šolo v Sloveniji. Športniki, plesalci, glasbeniki in raziskovalci imajo posebne statuse. Spodbujamo jih in se z njimi ponašamo. Dijaška organizacija organizira več zabavnih družabnih prireditev, maturantski pa je sploh vedno naj dogodek leta.

Trudimo se, da bi mladi spet lahko rekli, da so srednješolska leta najlepša!

PREDMETNIK ZA PROGRAM GIMNAZIJA

V šolskem letu 2013/14 bomo na šoli nadaljevali posodobitev gimnazijskega programa. Upoštevali bomo nove učne načrte, ki prinašajo predvsem naslednje novosti: delitev učnih vsebin na obvezne in izbirne, nove pristope k poučevanju (kompetenčno poučevanje) in medpredmetno povezovanje.

Slednje bomo realizirali predvsem z obveznim tridnevnim projektnim delom v vseh oddelkih 1. in 2. razreda programov gimnazija in umetniška gimnazija – likovna smer. V 1. razredu smo ga poimenovali Celje – mesto moje mladosti, v 2. razredu pa Zlato jabolko. Temeljil bo na večpredmetnem multidisciplinarnem povezovanju, ki bo zahtevalo opredelitev učnih ciljev vsakega predmetnega področja, skupno načrtovanje, časovno usklajevanje in ocenjevanje.

Nadaljevali bomo spreminjanje izvedbenega predmetnika za program splošna gimnazija. Predmet filozofija bomo v naslednjem šolskem letu prestavili iz tretjega v četrti razred.

V tem šolskem letu bomo nadaljevali poučevanje matematike in angleščine na dveh zahtevnostnih ravneh v četrtem razredu.

V prvem razredu imajo še vedno vsi gimnazijci enak predmetnik.

V drugem razredu si dijaki dve uri tedensko izberejo po svoji želji. Izbirajo lahko med predmetoma študij okolja in javno nastopanje ter učenjem tretjega tujega jezika (nemščina, italijanščina, španščina, francoščina, ruščina). Če izberejo tretji tuji jezik, ga imajo v drugem razredu dve uri tedensko, v tretjem pa dve uri tedensko v prvem ocenjevalnem obdobju. Vsi gimnazijci si v tretjem razredu že izberejo dva izbirna maturitetna predmeta, ki ju imajo po eno uro tedensko. V četrtem razredu si gimnazijci izberejo dva maturitetna izbirna predmeta, ki ju imajo bodisi po pet ur tedensko (psihologija, sociologija, filozofija) bodisi po štiri ure tedensko (geografija, biologija, kemija, fizika) ali pa po tri ure tedensko (zgodovina, tuji jezik). Dijaki si lahko izberejo še eno uro tedensko dodatnega učenja slovenščine.

 

PREDMETNIK ZA PROGRAM UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

Izvedbeni predmetnik za program umetniška gimnazija – likovna smer je oblikovan tako, da dobijo dijaki dovolj splošnega znanja, potrebnega za uspešno opravljanje mature, s strokovnimi predmeti (risanje in slikanje, likovna teorija, umetnostna zgodovina, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, plastično oblikovanje …) pa jih usposabljamo za razumevanje in poznavanje likovnih področij ter jim omogočamo kontinuiran likovni razvoj.

V okviru izbirnih ur si lahko dijaki v 3. razredu izberejo eno dodatno uro tistega predmeta, ki so ga izbrali za maturo.

V četrtem razredu pa si izberejo dva maturitetna izbirna predmeta, ki ju imajo bodisi po pet ur tedensko (psihologija, sociologija, filozofija) bodisi po štiri ure tedensko (geografija, biologija, kemija, fizika) ali pa po tri ure tedensko (zgodovina, tuji jezik, umetnostna zgodovina, likovna teorija). Matematiko in angleščino si izberejo bodisi na osnovni bodisi na višji zahtevnostni ravni. Dijaki imajo možnost izbrati še eno uro tedensko dodatnega učenja slovenščine.

PREDMETNIK ZA PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA

Program predšolska vzgoja je  pripravljen  na osnovi poklicnih standardov za poklic pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice predšolskih otrok.

Pomembnosti programa so:  kompetenčna zasnovanost, modularna zgradba, povezava teorije in prakse, izbirnost ter odprti kurikul.

Program sestavljajo:

  • splošnoizobraževalni predmeti;
  • strokovni moduli, ki so obvezni in izbirni;
  • praktično  izobraževanje v šoli in pri delodajalcih;
  • interesne dejavnosti ter
  • odprti kurikul.

predmetnik_pv

Za četrtošolce predšolske vzgoje bo pouk angleščine in matematike potekal na dveh zahtevnostnih ravneh. Dijaki se bodo razdelili v dve ločeni skupini, in sicer glede na to, pri katerem predmetu bodo opravljali izpit na poklicni maturi. Četrtošolci imajo možnost t. i. dodatnega predmeta na splošni maturi.

Komentiranje onemogoeno.