gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Svetovalno delo

Svetovalno delo bosta v šolskem letu 2016/2017 opravljali
mag. Helena Maher Resinovič, univ. dipl. psihologinja,

in
Nives Laul, univ. dipl. psihologinja.

Vpis novincev

Vpis novincev za šolsko leto 2016/2017 bo potekal v skladu z rokovnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Odzvali se bomo vabilom osnovnih šol in izobraževalnih sejmov ter drugih dogodkov, na katerih se predstavljajo različni izobraževalni programi in ustanove. Obsežne naloge se bodo pričele z informativnima dnevoma, nadaljevale z izvedbo preizkusa likovne nadarjenosti za bodoče dijake umetniške gimnazije (marec 2017), izvedbo vpisnega postopka in individualnimi razgovori z bodočimi dijaki ter njihovimi starši (marec–junij 2017), zaključile pa z vpisom (junij–avgust 2017). Predvidevamo enak obseg razpisanih mest kot v preteklem šolskem letu (štiri oddelke programa gimnazija, tri oddelke programa predšolska vzgoja in en oddelek programa umetniška gimnazija – likovna smer).

Študijsko informiranje in svetovanje

Informiranje dijakov o izbiri nadaljnjega izobraževanja je ena pomembnejših nalog svetovalne službe. Vključuje skupinske (seznanjanje dijakov z vpisnim postopkom v oddelkih) in individualne oblike dela z dijaki in traja vse šolsko leto, večinoma od 2. razreda dalje (ko se dijaki prvič seznanijo z izbiro maturitetnih predmetov, študijskimi smermi in sistemom študija v Sloveniji in tujini). Dijake tretjega razreda bomo med OIV (september 2016) informirali o možnostih nadaljnjega izobraževanja na visokošolskih zavodih, jih seznanili z gradivi vseh štirih univerz in mnogih samostojnih visokošolskih zavodov, z razpisom za vpis, pomembnejšimi spletnimi stranmi in z vpisnimi pogoji iz preteklih let.

Dijake bomo spodbujali k aktivnostim, ki vodijo k boljšemu prepoznavanju lastnih zmožnosti in interesov (računalniški program Kam in kako, individualni razgovori, usmerjanje na Center informiranja in poklicnega svetovanja (CIPS) v prostorih Ljudske univerze Celje). V sodelovanju z razredniki in starši jih bomo spodbujali tudi k aktivnemu in odgovornemu iskanju primernega študija. Pred kabinetom šolske svetovalne službe bodo na voljo zloženke in drugi materiali z informacijami o različnih študijskih programih.

Dijakom četrtega razreda bo svetovalna služba sproti posredovala informacije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter vpisnih služb. Dijaki bodo opozorjeni na vse pomembnejše datume, povezane z vpisom. Predstavitve študijskih programov fakultet bomo organizirali na šoli, dijaki pa se bodo lahko udeleževali tudi predstavitev programov in poklicev, ki jih bodo pripravile druge šole in organizacije. V sodelovanju z Društvom GCC bodo predstavljali svoje študijske izkušnje naši nekdanji dijaki, pripravili pa bomo tudi posebno predstavitev študijev v tujini. Povezovali se bomo tudi z novoustanovljenim šolskim kariernim klubom. Z maturanti bomo pregledali razpis za vpis v študijskem letu 2017/2018 in opozorili dijake na pasti vpisnega postopka. Februarja in marca bomo v oddelkih pregledali obrazec prijave za vpis in naredili simulacijo prijave.

Vsi dijaki četrtega razreda bodo imeli možnost individualnih razgovorov, saj jim bosta svetovalni delavki izključno v ta namen na voljo po eno uro dnevno vse šolsko leto.

Dijaki s posebnimi potrebami

Tudi v tem šolskem letu se bodo na naši šoli izobraževali dijaki s posebnimi potrebami. Število in razpored dijakov sta del enotne evidence, ki jo hrani svetovalna služba. Večina dijakov je usmerjenih zaradi primanjkljajev na posameznih področjih učenja, nekaj je tudi dolgotrajno bolnih mladostnikov in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Svetovalna služba bo koordinirala vse aktivnosti, povezane z dijaki s posebnimi potrebami, in nudila strokovno pomoč dijakom, staršem in učiteljem ter koordinirala in vodila vse aktivnosti glede ur dodatne strokovne pomoči. Skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami bodo imenovane strokovne skupine, ki bodo za vsakega dijaka izdelale individualizirani program. Za redna srečanja strokovne skupine, individualizirane programe in njihovo evalvacijo skrbijo razredniki.

Spremljanje učne uspešnosti dijakov

Ta naloga v preventivnem smislu vključuje izvedbo programa Učenje za učenje, ki je namenjen racionalnejšim in učinkovitejšim metodam učenja ob prehodu iz osnovne šole v srednjo (oktober, november 2016 za oddelke prvega razreda vseh treh programov). Del motivacijskih vsebin o učenju bomo izpeljali med OIV. Svetovalna služba bo vse šolsko leto spremljala učno uspešnost dijakov, po potrebi vključila posamezne dijake v individualno obravnavo in nudila pomoč pri preusmerjanju v druge programe, če se bodo tako odločili dijaki in njihovi starši. Redna komunikacija z razredniki in drugimi učitelji predstavlja temelj kvalitetnega in strokovno opravljenega dela, spremljanje učnega uspeha pa v zadnjih letih bistveno olajšujeta elektronska redovalnica in dnevnik.

Nadarjeni dijaki

Ob vpisu bomo evidentirali v osnovni šoli identificirane nadarjene dijake. Tudi sicer bomo nadaljevali z evidentiranjem, identifikacijo in delom z nadarjenimi dijaki v vseh oddelkih. Ponudbo dejavnosti na šoli, s katerimi lahko dijaki razvijejo svoje potenciale, bomo dopolnjevali in spreminjali skladno z njihovimi potrebami in željami, pripravili bomo individualne načrte ter načrte spremljave in evalvacije.

Nadarjenim dijakom so v dejavnostih ob pouku na voljo številne možnosti za razvijanje njihovih potencialov ter dodatne ure različnih predmetov, kjer se bodo dijaki pripravljali na tekmovanja oz. različne raziskovalne projekte.

Dijaki tujci

Posebno pozornost bomo v tem šolskem letu namenili številnim dejavnostim in izobraževanjem na področju dela z dijaki tujci, saj moramo biti pripravljeni na izzive aktualnega časa, kot šola pa moramo znati nuditi vso potrebno pomoč pri integraciji dijakov migrantov in dijakov tujcev v naš šolski in družbeni prostor. V ta namen je šola začela sodelovati tudi v projektu Izzivi medkulturnega sodelovanja (glej poglavje 3.2.4.4). Šola se letos aktivno vključuje tudi v program mednarodnih dijaških izmenjav AFS – eno dijakinjo za 12 mesecev pošiljamo v Nemčijo, v jeseni pa bomo na šoli 3 mesece gostili dijakinjo iz Italije.

Organizacija in spremljanje prostovoljnega socialnega dela

Glej Dejavnosti ob pouku, podpoglavje Obšolske dejavnosti.

Sodelovanje s starši, z učiteljskim zborom in vodstvom šole

Svetovalna služba bo vse šolsko leto sodelovala s starši (roditeljski sestanki, individualni razgovori, sestanki Sveta staršev), bodisi na njihovo pobudo bodisi na pobudo šole in učiteljev, ter iskala poti do rešitve učnih ali vzgojnih težav dijakov.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Svetovalna služba bo sodelovala z drugimi institucijami, najpogosteje s centri za socialno delo, z zdravstvenimi domovi, dijaškim domom, s fakultetami, srednjimi in osnovnimi šolami, z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje, Zavodom za šolstvo in šport RS, Zavodom za zaposlovanje in drugimi.

Preventivno delo

Pri preventivnih dejavnostih letos načrtujemo program Učenje za učenje v prvem razredu, različne delavnice za izboljšanje samopodobe in za osebnostno rast med OIV za prvi, drugi in tretji razred ter izvedbo tematskih razrednih ur. Nadaljevali bomo tudi s sodelovanjem v projektu To sem jaz Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. V letošnjem letu bomo posebno pozornost namenili zasvojenosti, tudi v sodelovanju s Svetom staršev in Dijaško skupnostjo.

Strokovno izobraževanje

Obe svetovalni delavki se bosta udeležili vsaj po enega strokovnega seminarja iz psihologije in vseh kolektivnih izobraževanj v organizaciji šole. Tudi letos bosta aktivno sodelovali na strokovnih aktivih šolskih svetovalnih delavcev celjske regije in redno spremljali strokovno literaturo ter aktualno dogajanje v svetovalnem delu v slovenskem in mednarodnem prostoru. Svetovalni delavki bosta s kratkimi prispevki o aktualnih temah, ki se vežejo na delo z dijaki, dopolnjevali tudi pedagoške konference.

Evalvacija svetovalnega dela

Evalvacija in kritična analiza svetovalnega dela bosta temeljili na primerjavi načrtovanih ciljev in rezultatov dela in bosta priloga k poročilu o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/2017.

 

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *