gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Erasmus+ in ostali mednarodni projekti

Projekt E + »PUD v tujini« (2018-2019).

Letos bomo kot člani Konzorcija ekonomskih šol Slovenije omogočili 26 dijakom programa PV, da bodo del praktičnih izkušenj z delom v vrtcih pridobili v tujini (Braga, Portugalska; Sevilla, Španija; Dublin, Irska). Koordinatorica vseh dejavnosti PUD-a v tujini je M. Krajnc.

Projekt E + »Uvajanje inovativnih učnih okolij« (2017-2019).

Nadaljujemo z aktivnostmi projekta mobilnosti učiteljev, s katerim želimo raziskati dobre prakse pri uvajanju inovativnih učnih okolij. Sestavljen je iz dveh delov – jesenskega senčenja in hospitacij na srednji šoli in gimnaziji v Szegedu (Madžarska), eni najnaprednejših in najuspešnejših šol te države, ki svoje uspehe gradi z različnimi eksperimenti v didaktiki ter obiskov strukturiranih seminarjev in tečajev v Španiji, na Portugalskem in Finskem.

Projekt E + »For a Europe of diversity – Hear our VOICES as the key for Peace« (2019).

Glasba je bila vedno ključ za premagovanje kulturnih, verskih in  geografskih meja. Mladi udeleženci iz Slovenije, Avstrije, Nemčije in Madžarske bodo skupaj z mednarodno priznanimi glasbeniki ustvarjali ter se umetniško izražali. Projekt je mladinska platforma za razprave in izmenjavo mnenj, izkušenj, znanja, ki zasleduje dva cilja: spodbuja medkulturni dialog in aktivno državljanstvo z ustvarjalnostjo in kulturo ter vzpostavljanjem dinamične platforme mladinske kulture. Pri projektu sodeluje 10 dijakov GCC (od skupno 15 udeležencev iz Slovenije). Koordinator projekta je Kulturno društvo RAUM AU iz Slovenj Gradca, projekt pa bo potekal poleti 2019.

Projekt E + »Social Europe – Challenge Migration: Street Art« (2019).

Pri projektu, ki bo potekal poleti 2019 bo sodelovalo 10 dijakov programa UG, ki bodo z ostalimi udeleženci iz Slovenije, Avstrije, Nemčije in Madžarske z mednarodno priznanimi umetniki ustvarjali ulično umetnost, grafite in performanse. Cilji projekta so spodbujanje medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva z ustvarjalnostjo in kulturo, ustvarjanjem dinamične platforme mladinske kulture ter spodbujanjem mrežnega povezovanja, mobilnosti in sodelovanja organizacij, ki vključujejo mladino.  Koordinator projekta je Kulturno društvo RAUM AU iz Slovenj Gradca.

Projekt E + »Let’s play to classify surfaces«.

Projekt 73 šol iz Španije, Portugalske, Irske, Velike Britanije, Romunije, Srbije, Bosne, Madžarske, Finske, Poljske, Hrvaške, Francije, Turčije, Grčije, Kolumbije, Slovaške, Tunizije in Slovenije.

Z dijaki 3. letnika programa PV bomo tudi letos kreirali in modelirali platonska telesa (tetraeder, heksaeder, oktaeder, dodekaeder in ikozaeder), osnovna geometrijska telesa (piramide, prizme, valji …). Uporabnost materialov se kaže tudi v osnovnih kreacijah, ki  jih dijaki lahko za svoje nastope uporabljajo v vrtcu. Nastale izdelke bomo predstavili na socialnih omrežjih, obenem pa z evalvacijskimi metodami spremljali napredek dijakov pri razumevanju tega področja matematike.

Projekt E + »My voice, my life« (2018-2020)

Slovenski koordinator projekta, ki sicer povezuje 9 partnerjev iz Velike Britanije, Poljske, Turčije, Francije, Romunije in Slovenije, je mreža MaMa. GCC v projekt vstopa kot pridruženi partner skupaj s Celjskim mladinskim centrom. Cilj projekta je identifikacija kazalnikov znotraj najstniške generacije, ki lahko vodijo v marginalizacijo in radikalizacijo. Na podlagi ugotovitev in metod pozitivne psihologije, bodo razvita posebna orodja za izobraževalce in mladinske delavce.

Projekt E + »Will to motivatE(U) (2018-2020)

Z dvoletnim E + projektom (akcija KA 2) na GCC prvič vstopamo na področje strateških partnerstev. Koordinator projekta je srednja šola Moravasi iz Szegeda (Madžarska), skupaj s partnerji iz Hrvaške, Norveške in Italije pa bomo v času trajanja projekta podrobno raziskovali motivacijo mladih in učiteljev v okviru profesionalnega in osebnostnega razvoja znotraj šolskih sistemov ter razvijali različna orodja in metode na področju formalnega in neformalnega učenja. V tem šolskem letu so v načrtu dva oz. tri srečanja (Madžarska, Italija, Hrvaška), k mobilnosti pa bomo povabili zainteresirane dijake in učitelje.

Projekt E + »GCC – točka za nadarjene dijake« (2018-2020)

Z novim projekt mobilnosti učnega osebja bomo v obdobju 2018-2020 zasledovali cilj spoznavanja dobrih praks na področju dela z nadarjenimi dijaki in z njim nadgradili projekt raziskovanja inovativnih učnih okolij na področju pouka in obšolskih dejavnostih (2017-2019). Z obiski na delovnih mestih (senčenji) na partnerskih šolah v Avstriji, na Švedskem, Finskem, Poljskem in v Španiji ter udeležbo na strukturiranih tečajih (Ciper, Velika Britanija) želimo dati poudarek izkustvenemu učenju in inovativnim metodam dela.

Evropska prostovoljna služba. Tudi letos bomo v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom na GCC gostili prostovoljce programa EVS, še vedno pa ostaja cilj, da tudi GCC pridobi mednarodno akreditacijo za izvajanje tega programa.

Evropska točka na nadarjene dijake

(tim za delo z nadarjenimi dijaki: Marjana Turnšek, prof., David Preložnik, prof., Rok Lipnik, prof., Barbara Arzenšek, prof., Valerija Zorko, prof., Miha Gartner, prof., Majda Kamenšek Gajšek, prof., Gregor Deleja, prof., in mag. Helena Maher Resinovič)

  1. 1. 2018 je GCC s strani evropske mreže European Talent Support Networt dobila naziv Evropska točka za nadarjene. Mednarodna organizacija, ki so jo leta 2015 ustanovili v Evropskem parlamentu v Bruslju, deluje v okviru 20 centrov za nadarjene (slovenski deluje na PeF Ljubljana), ti pa podpirajo več kot 300 točk za nadarjene. V Sloveniji je doslej v mrežo vključenih 21 vrtcev, šol in drugih organizacij.

Aktivna mreža šol spodbuja sodobne pedagoške prakse in razvoj orodij za prepoznavanje nadarjenosti na vseh področjih. Nosilke naziva Evropska točka za nadarjene se morajo v prijavi izkazati z aktivnim delovanjem na številnih področjih in učnimi rezultati. GCC je bila prepoznana kot odprta in mladim prijazna šola z odličnimi praksami na področjih dela z nadarjenimi in povezovanja formalnega in neformalnega učenja. S programi za nadarjene bomo v tem šolskem letu še bolj aktivno oblikovali celostno strategijo šole na tem področju. Vse aktivnosti izvajamo tudi v okviru ESS projekta Razvojno središče talentov.

UNESCO ASPnet

(Koordinatorica M. Turnšek, prof.)

Kot UNESCO šola z mednarodnim statusom smo zavezani k spodbujanju in uresničevanju načel UNESCA, kar se izvaja v projektih, s katerimi poskušamo mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno kompleksnejšega in medsebojno odvisnega sveta. V mreži UNESCO šol Slovenije se trudimo, da bi se vsi štirje stebri učenja za 21. stoletje vedeti, delati, biti in živeti skupaj čim bolj enakomerno razvijali in tako izboljšali kvaliteto izobraževanja. Živimo in delamo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. Osrednje teme: izobraževanje za trajnostni razvoj, mir in človekove pravice, medkulturno učenje ter skrb za naravno in kulturno dediščino.

Zdrava šola

(Koordinatorica N. Laul, prof., sodelavci profesorji V. Lavrinc, Š. Sešlar, G. Deleja, R. Lipnik)

V tretjem letu delovanja Zdrave šole bomo nabor dejavnosti in aktivnosti za dijake, profesorje in starše še razširili. Rdeča nit ostaja skrb za duševno in telesno zdravje, spodbujanje gibanja in zdravega prehranjevanja. Cilj tima Zdrave šole je spodbujati, usmerjati in nuditi zgled na vseh omenjenih področjih. Vse načrtovane dejavnosti so vpisane v LDNju šole in uvrščene med strateške cilje.

Mepi – Mednarodno priznanje za mlade

(Koordinatorica M. Brežnik, prof.)

Zasnova mednarodnega programa, ki smo ga v šolskem letu 2014/2015 začeli izvajati na GCC, temelji na osebnem (individualnem) izzivu. Mladim predstavlja netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti. Sestavljajo ga štiri področja (služenje oz. prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Merilo za pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti udeleženca, doseženo z njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo.

Pišem za pravice

(Koordinatorica V. Zorko, prof.)

V tem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Amnesty International Pišem za pravice, in sicer v okviru zimskih OIV v mesecu decembru, ko praznujemo obletnico podpisa Splošne deklaracije o človekovih pravicah (10. 12.).

Evropska vas, program Šola ambasadorska Evropskega parlamenta in Evropa v šoli

(Koordinatorji M. Turnšek, prof., V. Zorko, prof., G. Deleja, prof.)

Namen projekta Evropska vas je bolje spoznati vse članice Evropske unije – spoznati njihove državne simbole, se seznaniti z njihovo kulturo, jezikom ter proučevati njihov način življenja, etnografske posebnosti, kulinariko. S projektom, ki je namenjen mladim, želimo spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov v Evropski uniji ter hkrati tudi zavedanje lastne identitete.

Nadaljevali bomo tudi s triletnim projektom Šola ambasadorka EP. Udeležili se bomo delavnic, okroglih miz in srečanj v organizaciji Informacijske pisarne v Ljubljani. Infotablo bomo mesečno vsebinsko spreminjali. Infotočko bomo nadgradili s predstavitvijo posameznih držav EU. V sklopu teh predstavitev bomo v soorganizaciji MCC-ja in ekipe Sledka pripravili tudi tematski dan EU. Ohranili bomo sodelovanje z Miho Zrimškom v sklopu pomladnega OIV (aktivno državljanstvo) ter organizirali še kakšno izbirno predavanje.

Ambasadorji ostajajo dijaki, ki so kot izbirni predmet izbrali sociologijo (3. letnik). Nadaljevali bomo tudi s predstavitvijo modulov o EU pri urah sociologije  v 2. letniku (april in maj). V sklopu projekta bomo v goste povabili tudi različne predavatelje.

Na GCC se bomo tudi letos vključili v projekt Evropa v šoli Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki šole povezuje z različnimi veleposlaništvi EU, in sicer z obiski diplomatov oziroma zaposlenih na veleposlaništvih v šolah. Krovno temo in načrt obiskov bodo na ministrstvu določili januarja 2019.

Prispevka ni mogoče komentirati.