gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Šolski projekti

Koristnost nekoristnega in Družbo(s)lovci

(Koordinatorici P. Lajlar, prof., in V. Zorko, prof.)

Niz predavanj in delavnic z uglednimi gosti s področja humanistike, predvidoma oktobra (sociologija), novembra (filozofija), decembra (obče družboslovje), februarja (kultura) in aprila (filozofija). Enega izmed gostov organizatorji povabijo na predlog dijakov (anketa na Sledku). S temami predavanj želimo spodbuditi kritičen dialog med mladimi in njihovo aktivno državljanstvo. Zaključek cikla bomo organizirali v obliki družboslovnega tabora po koncu pouka (junij). Tabor bomo izvedli na šoli in ga vsebinsko orientirali v lokalno okolje. Tabor je medpredmetno zasnovan (geografija, filozofija, zgodovina, psihologija, sociologija), vsako leto z drugo temo.  

 

Eko GCC

(mentorji: pa mag. S. Adamič in profesorji T. Bračun, D. Centrih, M. Kamenšek Gajšek, R. Lipnik, M. Šmit in ostali učitelji aktiva naravoslovja. Pri izvedbi posameznih dejavnosti bodo sodelovali tudi učitelji ostalih aktivov na šoli oziroma celotni učiteljski zbor).

Trajnostni razvoj in okoljska vzgoja sta pogosto samo floskuli, s katerima skušamo označiti številne dejavnosti, povezane z varovanjem okolja. V resnici mora biti skrb za zdravo okolje, ki poleg recikliranja odpadkov in drugih okoljskih dejavnosti vključuje tudi medsebojne odnose in medkulturni dialog, sestavni del vsakdanjika. S pestrim in zanimivim obsegom različnih dejavnosti želimo obogatiti način življenja in delovanja na GCC in dijake ozaveščati o pomenu trajnostnega razvoja ter sodelovati na različnih natečajih. V oddelčnih skupnostih dijaki izvolijo ekoreferenta, ki bdi nad izvajanjem vsebin.

Profesorji vpletajo v učne ure dejavnosti, povezane z načeli in cilji ekošole, vsebine pa dodajamo tudi ostalim šolskim in drugim projektom ter dejavnostim ob pouku. Ekoradio GCC informira in ozavešča o aktualnih in zanimivih temah.

 

Šolska projekta Ta veseli dan kulture in GCC ima talent – za kulturo

(Koordinatorica D. Poglajen, prof., v sodelovanju z vsemi profesoricami slovenščine)

V projekta, s katerima obeležujemo dan rojstva in dan smrti F. Prešerna, so vključeni vsi dijaki GCC, njun cilj pa je spodbuditi njihovo lastno ustvarjalnost v maternem jeziku in jo predstaviti na prireditvah v počastitev praznikov slovenske kulturne. Prireditvi vsako leto organiziramo v času obeh praznikov.

 

Šolski projekt Celje – mesto moje mladosti

(Koordinatorica B. Arzenšek, prof.)

S projektom Celje – mesto moje mladosti želimo našim prvošolcem programa gimnazija in umetniška gimnazija predstaviti mesto z najrazličnejših perspektiv. Ponudimo jim različne programe s področja naravoslovja in matematike, družboslovja, jezikoslovja, športa in umetnosti, ki so medpredmetno zasnovani. S sodobnimi pedagoškimi pristopi pri dijakih razvijamo ključne kompetence. Sodelovalno poučevanje in učenje pripomoreta k trajnejšemu in kakovostnejšemu znanju.

Projekt realiziramo v treh dneh. Dva strnjena dneva sta namenjena temu projektu med jesenskimi OIV, zaključna prireditev pa je v oktobru. Takrat dijaki predstavljajo svoje ugotovitve, zaključke in vtise. Ob tej priložnosti pripravimo tudi razstavo fotografij projektnega dela in likovnih izdelkov.

 

Šolski projekt Zlato jabolko

(Koordinatorica B. Špegel Berdič)

Glavno vodilo pri načrtovanju projekta, ki ga izvajamo v 2. razredu G in UG je z inovativnimi pristopi v procesu vzgoje in izobraževanja pri mladih razvijati vizijo trajnostnega napredka družbe. Dijaki v avtentičnem okolju proučujejo odnose med okoljskim in družbenoekonomskim razvojem, pri čemer so poudarjeni ohranjanje narave in učenje iz njenih strategij ter s tem razvijanje vrednot trajnostnega sonaravnega razvoja. Pri tem spodbujamo kritično, ustvarjalno, inovativno, tako osebno pomembno kot ekosistemsko učenje. Razvijamo emocionalno, socialno in ekološko inteligentnost ter njihovo integracijo, kar pripomore k razvijanju ekološke pismenosti in sprejemanju informiranih osebnih ter družbenih odločitev.

Projekt izpeljemo v treh projektnih dneh. Prva v času jesenskih OIV ter zaključno prireditev v oktobru.  Dejavnosti v Kozjanskem parku potekajo kot ekskurzija z vodenimi ogledi, ogledom filma in mečevanja, intervjujem, terenskim raziskovalnim delom in likovnim snovanjem. Delo v šoli je raziskovalne narave. Projekt se zaključi z razstavo likovnih del in s prireditvijo v športni dvorani, kjer dijaki predstavljajo delo po tematskih sklopih.

 

Šolski projekt Igre v gozdu

(Koordinatorici D. Centrih, prof., in M. Krajnc, prof.)

Projekt je namenjen dijakom 1. razreda programa PV in se navezuje na modul igre za otroka ter na naravoslovne predmete. Izvajamo ga v maju. Pri strokovnem modulu se dijaki spoznavajo s teoretičnimi značilnostmi igre predšolskega otroka, v praksi pa v Mestnem gozdu v sklopu projektnega dne, ki ga načrtujemo skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije, enota Celje. Dijaki v projektu v okviru medpredmetnega povezovanja s principi gozdne pedagogike (igre za otroke, biologija, gozdna pedagogika) ozaveščajo pomen gozda kot naše dragocene kulturne dediščine.

 

Šolski projekt Otroci in naravoslovje

(Koordinatorica V. Lavrinc, prof.)

Dijaki 2. razreda programa PV bodo v aprilu izvajajo projekt Otroci in naravoslovje, in sicer v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer zanje pripravljajo predavanje Rokovanje z živalmi, ogledajo pa si tudi živalski vrt, kasneje pa še Hišo eksprerimentov. Delo nadaljujejo v šoli, kjer v modulu naravoslovje predstavili živali in načrtovali dejavnosti za predšolske otroke.

 

S pravljico na pot

(Koordinatorica B. Arlič Kerstein, prof., izvajalci učitelji USI in JIO)

Tretješolci programa predšolska vzgoja del ustvarjalnega izražanja in modula jezikovno izražanje otrok namenijo pripravi avtorske glasbene pravljice (praznična tema, okoljska tema, pravljica z naukom) in z njimi gostujejo po vrtcih v regiji, v Osrednji knjižnici Celje in v Hermanovem brlogu. Projektni dan je del jesenskih interesnih dejavnosti, pravljice pa premierno uprizorijo decembra, februarja in marca.

 

Naravoslovne urice za predšolske otroke

(Koordinatorici V. Lavrinc, prof., in D. Centrih, prof.)

Dejavnost je namenjena predšolskim otrokom, izvajajo pa jo dijaki 2. letnika programa PV (predvidoma novembra in maja). Gre za niz eksperimentov za predšolske otroke ter predstavitev nekaterih živali in rokovanja z njimi. Dijaki pripravljajo eksperimente s področja naravoslovja, ustrezen laboratorijski pribor in kemikalije ter vsebinski del predstavitve živali in rokovanja z njimi. Dijaki delavnice izvajajo za otroke z vrtcev, ki obiščejo šolo.

 

ČKA igra

(Koordinatorica  T. Ravničan Ganzitti, mag.)

Ideja projekta, ki se je začel v šolskem letu 2014/2015, je motivacija dijakov za raziskovanje iger, igrač in igralnih prostorov ter njihove uporabe pri delu z otroki, s poudarkom na razvoju matematičnih spretnosti. Projekt povezuje vsebine predmetov igre za otroka in matematika za otroka, Zavod RS za šolstvo pa je projekt tudi potrdil v programu inovacijskih projektov.

Prispevka ni mogoče komentirati.