gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

MladiNAokolje III. – EKOART

MladiNAokolje III. – EKOART

projektno poročilo

 

Mednarodni projekt Gimnazije Kruševac (Srbija) in Gimnazije Celje – Center.

 

MladiNAokolje je bilateralni projekt, ki ga že štiri leta zapored pripravljamo z Gimnazijo Kruševac (Srbija), in sicer na teme trajnostnega razvoja. Po uspešnih projektih Loči me – zate gre in Eureka (I.), odpadek = energija (II.), smo tokrat pripravili projektno sodelovanje na temo okolja in ekologije v povezavi z umetnostjo, ki smo ga poimenovali EKOART. Izvedli smo dve mobilnosti, ki sta bili vezani na tradicionalne prireditve obeh šol – v oktobru (15. – 22. 10. 2016) je skupina 16 dijakov umetniške gimnazije – likovne smeri obiskala Kruševac in se udeležila festivala Eureka – dnevi znanja (Eureka – Dani nauke), med 16. in 23. 11. 2016 pa smo v Celju gostili srbske kolege v okviru Dneva znanosti, ki ga ob svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj pripravljamo v okviru Unesco ASPnet dejavnosti. V tem času so mladi umetniki na podlagi rezultatov prejšnjih dveh projektov pripravili umetniške izdelke in akcije (performanse) kot vizualno in performativno nadgradnjo ugotovitev in predlaganih rešitev prejšnjih projektov ter osnovnega namena projekta – ozaveščanja o varovanju okolja in trajnostnem razvoju s poudarkom na mladi generaciji, tudi v sodelovanju z mladinskimi centri. Projekta je imel še dva ključna poudarka –  medkulturni dialog in kvalitetno preživljanje prostega časa. Obe predstavitvi sta projekt povezali s celotno izobraževalno vertikalo, saj sta oba festivala znanja namenjena tako osnovnošolcem kot predavateljem s fakultet, v Celju pa se v projekt Dan znanosti vključujejo tudi vrtci.

Projekt so podprli:

  • Zavod Republike Slovenije za šolstvo
  • Mestna občina Celje
  • Celjski mladinski center in info točka Europe direct Savinjska
  • Mestna občina Kruševac (Srbija)
  • GH Holding
  • Veleposlaništvo Republike Srbije v Sloveniji

 

Projektna koordinatorka: Barbara E. Hernavs, prof.

Mentoriji projekta: Marjana Turnšek, prof., Ana Pečnik, prof., Otmar Uranjek, prof.

 

Projektna partnerja: Gimnazija Celje –Center, Gimnazija Kruševac (Srbija)

Pridruženi partnerji v letu 2016: Licej F. Prešerna, Trst (Italija), Italijanska gimnazija Antonio
                                                          Sema Piran, UNESCO šole iz savinjsko-šaleške regije.
 

 

 

 

 

 

CILJI IN REZULTATI PROJEKTA

 

Načrtovani cilji – navedeni v prijavi

 

Uresničeni z naslednjimi aktivnostmi

 

– razvijanje strpnosti in krepitev medkulturnega dialoga –  projektu sodelujejo učenci različnih starosti, iz različnih okolij – želimo doseči čim večjo stopnjo strpnosti in sodelovanja med vsemi udeleženci; v projekt so vključeni tudi dijaki z manj priložnostmi (socialno-ekonomske razmere) tako na slovenski kot na srbski strani – spooznavni večer obeh skupin,

– dneva znanosti v Kruševcu in Celju z mednarodno udeležbo,

– struktura skupine v katero so bili vključeni trije mladi z manj priložnostmi (socialna stiska) iz Srbije ter 2 dijaka s posebnimi potrebami (invalidnosti, disleksija).

– razvijanje znanj in veščin za reševanje okoljskih izzivov (vključevanje smernic Trajnostnega razvoja) – skupne aktivnosti predvidevajo tudi proučevanje tematike trajnostnega razvoja in okoljsko pomembnih vsebin skozi govorico umetnosti in različne medije, – individualno ter skupno delo skupine,

– priprava delavnic,

– sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije,

– izvajanje delavnic,

– terensko delo (priprava flash mobov) in raziskava virov,

– ustvarjalno delo v umetniških delavnicah v sodelovanju z mentorji.

– uporaba aktivnih metod poučevanja in osvajanja znanja – samostojno delo na terenu, delo, uporaba IKT, avtentični pouk, izkustveno učenje, analiza, sklepanje, lastna interpretacija, soočanje mnenj in stališč – priprava inštalacij, multimedijskih vsebin, performansov in izdelkov, ki opozarjajo na problem odpadkov, – delo v delavnicah z mentorji in mlajšimi učenci,

– raziskovanje virov in iskanje materialov (IKT),

– avtentični pouk na delu s konkretnimi problemi, umetniškimi akcijami ter analiza in interpretacija rezultatov,

– priprava razstave.

– skrb za kulturno in naravno dediščino, s partnerji iz Srbije pa tudi skrb za tvoren medkulturni dialog, – organizacija ogledov kulturnih znamenitosti v Srbiji in Sloveniji.
– v projektu sodelujemo osnovne in srednje šole, predavatelji s fakultet in inštitutov ter odločevalci s področja lokalne, državne in mednarodne politike – transferji znanj po vertikali – vključitev osnovnih, srednjih šol v projekt ter sodelovanje s fakulteto – skupno delo in sodelovalno učenje,

– obiski oddelkov za okolje in prostor v Celju in Kruševcu ter razgovori na okoljske teme in predstavitev pogledov mladih,

– obiski galerij.

– poudarjanje pomena ekologije in skrbi za zdravo okolje, – organizacija dveh prireditev posvečenih ekologiji in naravoslovju v katere so bili vključene tako OŠ (zadnja triada) kot tudi SŠ,

– spodbujanje raziskovalnega dela, kreativnosti in podjetnosti v generacijsko mešanih delavnicah.

– upoštevanje socialne in kulturne raznolikosti, projekt interdisciplinarnosti, – struktura skupine, ki je skušala zajeti kar se da raznolik krog udeležencev in ponuditi enake možnosti vsem udeleženim. Partnerska mreža je obsegala dopolnitve z različnih predmetnih področij, rdeča nit projekta pa je bila okoljsko osveščena umetnost.
– s projektom želimo dijakom in učencem zadnje triade približati naravoslovne znanosti preko umetnosti z usmeritvijo v trajnostni razvoj, jih narediti privlačne in zanimive ter jih dopolniti z družboslovnimi in umetniškimi aspekti trajnostnega razvoja ter razvijanjem kompetenc kot so samoiniciativnost in podjetnost, – priprava plenarnih predavanj strokovnjakov v Srbiji in Sloveniji v okviru Dnevov znanosti,

– priprava in izvedba umetniških delavnic na različne teme povezane z okoljem.

– udeležence želimo usmeriti v raziskovanje in povezovanje, samostojno odkrivanje uporabnosti znanja in aktivno državljanstvo in osmišljeno karierno pot – sodelovanje mladih udeležencev projekta pri vseh fazah projekta in pri izvedbah obeh dnevih znanosti.
– s projektom obeležujem svetovni dan znanosti za mir in razvoj. – organizacija Dneva znanosti (Dani Eureke) v Kruševcu in prireditve Veselje do znanosti v Celju – oba dneva sta bila posvečena Svetovnemu dnevu znanosti za mir in razvoj, namenjena pa širši zainteresirani javnosti s poudarkom na učencih in dijakih ter njihovih mentorjih.

 

 

Pričakovani rezultati

navedeni v prijavi

 

Doseženi rezultati pri ciljni skupini, ki ste jo navedli v prijavi

 

 

Dvig zavesti mladih o pomembnosti okoljskih tem trajnostnega razvoja. Rezultate smo preverjali ob koncu projekta, z anketo v okviru evalvacije, tako pri udeležencih mobilnosti (Srbija, Slovenija) kot tudi pri udeležencih Dneva znanosti v Celju in Kruševcu. Glede na rezultate, ki so povzemali vsebine projekta, je cilj dosežen, saj je 87% anketiranih izpostavilo pomen okoljskih tem trajnostnega razvoja.

O dvigu zavesti priča tudi vedno večje zanimanje za vsakoletni projekt MladiNAokolje tako med dijaki obeh šol kot tudi v javnosti (obisk Dnevov znanosti).

Dvig kompetenc mladih na področju okoljskih tem in trajnostnega razvoja. Rezultat je z izvedba skupno 13 delavnic s okoljsko osveščene umetnosti, 3 javnih akcij in 2  plenarnih predavanj.
Stik z izobraževalno vertikalo ter lokalnim, nacionalnim in mednarodnim okoljem. Rezultat je izvedba in organizacija dveh projektnih dni v Kruševcu in Celju, kjer smo povezali učence, dijake študente ter njihove mentorje – skupno 400 učencev – 293  iz Slovenije in 107 iz Srbije, 241 dijakov iz Slovenije in Srbije, 3 predavatelje in 32 srednje- in osnovnošolskih učiteljev iz Slovenije in Srbije.
Dvig zavesti mladih na področju mladinskih politik in aktivnega državljanstva ter možnostih, ki jih nudijo mednarodne in evropske povezave. Rezultat je viden zlasti pri projektni skupini iz Celja in Kruševca, ki je bila udeležena v mobilnostih in načrtovanju projekta, ki ga pomladi 2017 oddajamo tudi na razpis programa Mladi v akciji Evropske komisije.
Dvig zavesti mladih o pomenu medkulturnega dialoga, strpnosti in razumevanja. Rezultat je celoten projekt, ki je višek doživel v celjskem Dnevu znanosti in povezav osnovno- in srednješolce ter njihove mentorje iz Slovenije, Italije in Srbije v dnevu druženja in izmenjevanja izkušenj, še posebej pa med obema mobilnostima.
Pozitiven vpliv na okoljske politike šol in lokalnih skupnosti. Z javnimi akcijami in sklepno razstavo smo na okoljske probleme, ki smo jih znanstveno raziskovali v preteklih letih (odpadki, energenti) opozorili več kot 1000 posameznikov v Celju in Kruševcu, še posebej pa smo se posvečali osveščanju na obeh šolah, ki sta v zadnjih letih pristopili tudi k programu Ekošola in Zdrava šola.
Dvig zanimanja udeležencev za lasten karierni razvoj. Predstavitev možnosti, ki jih mladim ponuja EU z obiskom Europe Direct točk, razgovori o kariernih ciljih in učenje mehkih veščin, poudarjanje pomena aktivnega državljanstva.

 

 

 

 

Prispevka ni mogoče komentirati.