gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Pedagogika 1 na 1

 

(Koordinator R. Lipnik, prof.)

Elemente pedagogike 1-1 od leta 2014/2015 vpeljujemo s tabličnimi računalniki iPad. V oddelkih vseh treh programov izvajamo ure s tabličnimi računalniki – ponekod v kombinaciji dveh učiteljev, velikokrat individualno. Dijaki tedaj samostojno razmišljajo, iščejo informacije in razvijajo IKT-kompetenco, hkrati pa usvajajo ali utrjujejo redno snov predmeta. Tablične računalnike uporabljamo na različnih predmetnih področjih (matematika, TJO, angleščina), za potrebe tekmovanj, evalvacije Erasmus + projektov in na predstavitvah šole. Poleg kvizov Socrative, Kahoot, GoFormative in ClassFlow uporabljamo tudi spletno učilnico, interaktivne učbenike in dinamična gradiva. S pomočjo tabličnih računalnikov dobro uresničujemo tudi cilje formativnega spremljanja dijakov, ki se pod ZRSŠ intenzivno uvaja kot alternativa frontalnemu pouku.

S tabličnimi računalniki spodbujamo inovativna učna okolja, podprta z IKT. Dijaki postajajo pri svojem delu bolj samostojni in samozavestni. Učilnice tako postanejo učno okolje, ki ga prilagodimo tudi na pogled – mize postanejo omizja, včasih pa jih sploh ne potrebujemo več. Kadar nimamo na voljo tabličnih računalnikov, lahko uporabimo preproste glasovalne lističe Plickers, ki omogočajo hitro in hipno povratno informacijo dijakom in učitelju.

Z željo, da v prihodnjih šolskih letih inovativno delo v razredu še nadgradimo, smo se v šolskem letu 2016/2017 pridružili tudi konzorciju osnovnih in srednjih šol, Univerze v Mariboru, Pedagoškega inštituta in ZRSŠ, ki ga vodi Zavod Antona Martina Slomška Maribor. Konzorcij je uspešno kandidiral za evropska strukturna sredstva na javnem razpisu MIZŠ in tako GCC s tem šolskim letom postaja implementacijski zavod projekta z naslovom Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, ki spodbuja pedagogiko 1-1.

1-1

ISKANJE INOVATIVNIH UČNIH OKOLIJ ZA DELO Z NADARJENIMI DIJAKI

(Projektni tim M. Turnšek, B. Arzenšek, R. Lipnik, G. Deleja)

Strateški tim ZRSŠ je v projektu ESS Razvoj koncepta in preizkušanje na pilotnem vzorcu –delo z »najbolj« nadarjenimi dijaki gimnazij oblikoval pobudo za ustanovitev mreže referenčnih šol (gimnazij), ki se odlikujejo na posameznih področjih spodbujanja posebej nadarjenih.

V začetni fazi so povabili 15 šol (med njimi tudi GCC), ki so pred dvema letoma sodelovale in bile izbrane na razpisu na to temo. Ključni kriterij za izbor je bil, da ima šola jasno opredeljeno vsebinsko področje pri delu s posebej nadarjenimi, na katerem svojo odličnost izkazuje z referencami, dosežki, strateškim dokumentom in razvitim modelom (pri tem pa ima tudi ustrezne kadrovsko-organizacijske pogoje). GCC v mrežo prispeva predloge in pobude pri kariernem razvoju in podjetništvu ter prostovoljstvu, dobrodelnosti, medgeneracijskem in medkulturnem sodelovanju.

Temeljna pristojnost referenčnih šol je informiranje in spodbujanje drugih šol pri razvijanju načrta ali modela, vezanega na specifični vidik dela z nadarjenimi.

Prvi sestanek mreže je bil 22. 3. v Ljubljani, kjer so bila postavljena temeljna izhodišča in časovnica nadaljnjega dela, kar bo omogočalo sodelovalno in sistematično nadgrajevanje in plemenitenje sistema dela s posebej nadarjenimi (skupno izvajanje analiz in raziskav, razvijanje programov usposabljanja, pripravljanje projektov, strateških načrtov, konceptov), ZRSŠ pa bo deloval v vlogi koordinatorja in spodbujevalca razvoja mreže in platforme.

Prispevka ni mogoče komentirati.