Dijaki s statusom

Dijaki s statusom so športniki, raziskovalci, kulturniki in izjemno uspešni dijaki.

Dijaki, ki so aktivni športniki, dijaki, ki bodo v tem šolskem letu delali raziskovalne naloge, dijaki, ki so uspešni na tekmovanjih iz znanja, dijaki, ki se pripravljajo za nastope in nastopajo v sekcijah kulturnih društev, dijakinje, ki pojejo v Dekliškem pevskem zboru Gimnazije Celje – Center, člani FaVoZe in dijaki, ki se vzporedno izobražujejo še v drugih šolah, si lahko v skladu s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti in v skladu z internimi pravili šole pridobijo poseben status.

Pridobitev statusa predlagajo starši, k predlogu pa je treba predložiti ustrezno dokumentacijo (potrdilo športnega kluba o obsegu priprav in nastopih, ko gre za status športnika; potrdilo kulturnega društva o kulturni dejavnosti posameznega dijaka, ko gre za status kulturnika; potrdilo o vpisu v drugo šolo, ko gre za status dijaka, ki se vzporedno izobražuje; ter urnik priprav na državna tekmovanja oziroma načrt dela raziskovalne naloge, ki ga pripravijo učitelji – mentorji, ko gre za status izjemno uspešnega dijaka ali raziskovalca).

Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je treba predložiti do 12. septembra oziroma 30. septembra. Do 30. septembra veljajo statusi, ki so bili dodeljeni v lanskem šolskem letu in so veljali ob zaključku šolskega leta.

Ravnatelj na začetku šolskega leta, izjemoma pa tudi na rednih mesečnih delovnih konferencah, izda sklep o dodelitvi statusa za tekoče šolsko leto. Dijaki s statusom in učitelji bodo morali upoštevati pravice in dolžnosti, ki jih določa Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti, in interna pravila, predvsem pa sklep, da dijaki s statusom pridobivajo ustne ocene tako, da se z učitelji dogovarjajo za datume ustnega ocenjevanja znanja, medtem ko pisne naloge pišejo istočasno kot ostali dijaki.

Dogovorno ustno ocenjevanje ne velja zadnje tri tedne pred redovalno konferenco, saj si mora dijak s statusom pridobiti ustno oceno že pred tem. Če dijaka na dogovorjeni datum ustnega ocenjevanja ni k pouku, ga lahko učitelj vpraša pri prvi ali naslednjih urah dijakove prisotnosti pri pouku tega predmeta.  

Status dijaku preneha, če z neprimernim vedenjem na šoli ali izven nje škoduje ugledu šole in če mu je bil izrečen ukor razrednega učiteljskega zbora ali višje stopnje, lahko pa tudi na predlog posameznega mentorja ali strokovnega aktiva, če aktivno ne sodeluje z mentorji posameznih dejavnosti na šoli.

Komentiranje onemogoeno.