Knjižnična informacijska znanja

Septembra bomo za vse dijake 1. letnika izvedli knjižnična informacijska znanja (KIZ). Potekal bo od 4. do 7. šolske ure po naslednjem razporedu.

  • TOREK, 19. sept., 1. B
  • ČETRTEK, 12. sept., 1. C
  • PONEDELJEK, 16. sept., 1. Č
  • TOREK, 17. sept., 1. I
  • ČETRTEK, 19. sept., 1. D

Dijaki predšolske vzgoje bodo imeli KIZ v jesenskem terminu OIV (23. in 24. sept.)

Dijaki pri tej kroskurikularni temi usvajajo znanja o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene do ravni, ki jim omogoča samostojno pridobivanje in uporabo informacije med šolanjem in po njem. Poudarja uporabo knjižnice (šolske, splošne) in njenih virov, tudi tistih, posredovanih s sodobno računalniško in komunikacijsko tehnologijo. Pri dijakih razvija kompetence branja, informacijske pismenosti in učenja.

Uvodne vsebine KIZ-a povežemo s projektom za spodbujanje branja in obiskovanja knjižnic RASTEM S KNJIGO v organizaciji Javne agencije RS za knjigo. Pri tem sodelujemo z Osrednjo knjižnico Celje, ki jo z dijaki obiščemo.

Vsebine KIZ-a dijaki nadgrajujejo in utrjujejo vsa štiri leta šolanja s samostojnimi urami (citiranje, navajanje virov in literature, opredelitev teme in virov), medpredmetnim povezovanjem z drugimi predmeti ter seveda z individualnim obiskovanjem knjižnice, kjer samostojno uporabljajo katalog Cobiss in poiščejo knjižnično gradivo.

Izvaja ga knjižničarka Tanja Tratenšek, prof.

Skip to content