Likovni natečaj »Lepota sobivanja – moja najljubša žival«

NAVODILA IN POGOJI SODELOVANJA

Na Gimnaziji Celje – Center organiziramo likovni natečaj »Lepota sobivanja – moja najljubša žival« za osnovnošolsko mladino.

1. KDO LAHKO SODELUJE NA NATEČAJU? Učenci tretje triade osnovne šole. Učenci lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavljajo največ trije učenci. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti prijavnico z izjavo o avtorstvu, posredovati izdelek, itd.).

2. OPIS TEME

Vaša naloga:

Na Gimnaziji Celje – Center organiziramo likovni natečaj »Lepota sobivanja – moja najljubša žival«, s katerim želimo otroke vzpodbuditi k razmišljanju o pomenu sobivanja z vsem živim okoli nas.

Učenci lahko kot motiv za ustvarjanja
• izberejo motive prepletenosti človeka z naravo in živalskega sveta v njej;
• upodobijo lahko svojo najljubšo žival, odnos njih samih do živalskega sveta, lahko se ukvarjajo s svojo najljubšo živaljo iz divjine ali pa hišnim ljubljenčkom.

3. KAKŠNE IZDELKE JE MOŽNO PRIJAVITI?

  • izdelki naj bodo na formatu 50 cm x 70 cm,
  • v poljubni slikarski/risarski likovni tehniki, z uporabo harmonije (ubranost, ravnovesje, povezanost, skladnost, tudi sožitje nasprotij in podobnosti)
  • likovni izdelek mora vsebovati napis: SOBIVANJE

4. PRIJAVA IN ODDAJA KONČNEGA IZDELKA. Izdelke je potrebno oddati po navadni pošti na naslov najkasneje do 25. 11. 2021: Gimnazija Celje Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, s pripisom: Za natečaj »Lepota sobivanja – moja najljubša žival« Skupaj z izdelkom je potrebno poslati tudi izpolnjeno in podpisano prijavnico z izjavo o avtorstvu in soglasje staršev, glej priloge na koncu dopisa.

Upoštevali se bodo samo pravočasno odposlani izdelki, kar bo razvidno iz žiga na kuverti. Prav tako bodo upoštevani samo tisti izdelki, ki bodo vsebinsko ustrezali temi natečaja in drugim predpisanim pogojem.

5. AVTORSKE PRAVICE. S prijavo na natečaj udeleženci potrjujejo, da:

– je izdelek, ki ga pošiljajo, izviren, je njihovo avtorsko delo in so edini in izključni avtorji avtorskega dela, ki ni bilo še nikjer objavljeno,

– izdelek, ki ga pošiljajo, izročajo Gimnaziji Celje – Center, ki lahko izdelek objavlja na spletu in ostalih medijih, kasneje lahko Gimnazija Celje – Center izdelek vrne na željo mentorja.

6. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV. Gimnazija Celje – Center je organizator natečaja in tudi edini upravljavec v okviru natečaja pridobljenih osebnih podatkov. Osebne podatke udeležencev natečaja (ime, priimek, starost, razred, elektronski naslov), ki jih organizatorju posreduje šola oziroma mentor učencev, bo organizator uporabljal in obdeloval izključno za potrebe predmetnega natečaja, tj. za namen sodelovanja učencev na natečaju, za namen same izvedbe natečaja, za namen objave izdelkov na spletni strani GCC ter na družabnih omrežjih in za namen izbora zmagovalcev ter podelitve nagrad, hkrati pa v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalnimi predpisi, ki urejajo to področje.

Soglasja staršev oziroma skrbnikov za sodelovanje otrok na natečaju je zavezana pridobiti šola. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja.

7. JAVNA OBJAVA. Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletnih straneh GCC ter na njenih družbenih kanalih. S sodelovanjem na natečaju se udeleženci strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe natečaja uporabijo njihovo delo pod pogoji, da so navedeni avtorji, da ne gre za komercialno uporabo in se izvirno delo širi brez predelav.

8. IZBOR ZMAGOVALCEV IN OBJAVA REZULTATOV. Strokovna komisija bo zmagovalce natečaja razglasila na Dnevu odprtih vrat umetniške gimnazije, ki bo 30. 11. 2021. Zmagovalni izdelki in njihovi avtorji bodo javno objavljeni na različnih kanalih organizatorja (družbena omrežja, spletna stran). O prejemu nagrade bomo sodelujoče obvestili tudi preko e-pošte oziroma preko drugega kontakta, ki nam ga bo posredoval sodelujoči.

9. DODATNE INFORMACIJE Za dodatne informacije v zvezi z natečajem lahko pišete na elektronski naslov info@gcc.si ali pokličete na 03/428-57-00.

Priloge:

Skip to content