Likovni natečaj Prihodnost je zdaj! 

NAVODILA IN POGOJI SODELOVANJA 

Na Gimnaziji Celje – Center organiziramo likovni natečaj za osnovnošolce z naslovom Prihodnost je zdaj!

 1. KDO LAHKO SODELUJE NA NATEČAJU?

Sodelujejo lahko učenci tretje triade, in sicer kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavljajo največ trije učenci. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan usmerjati delo (izpolniti prijavnico z izjavo o avtorstvu, posredovati izdelek idr.).  

 • OPIS TEME  

Z likovnim natečajem Prihodnost je zdaj! želimo spodbuditi učence k razmišljanju o njihovi preteklosti, o njihovem obstoju, o sedanjosti in o prihodnosti 

Za izhodišče vam ponujamo naslednjo misel: Zavedajte, da je vaša prihodnost tudi v vaših rokah in da se vaša prihodnost začenja zdaj.

Pri načrtovanju in oblikovanju likovne podobe prihodnosti poskušajte odgovoriti na naslednja vprašanja – kot pomoč pri snovanju:

 • Katere izkušnje, znanje in spretnosti mi bodo koristili prihodnosti?
 • Kateri bodo poklici prihodnosti, ki jih danes še ne poznamo?
 • Kakšen naj bo svet, v katerem želim odrasti?
 • Kakšna bo moja starost, kako jo bom preživljal/-a?

3. LIKOVNA TEHNIKA, FORMAT, MATERIAL   

 • Izdelki naj bodo na formatu 50 cm x 70 cm. 
 • Slikarska tehnika −  kolaž z uporabo harmonije (ubranost, ravnovesje, povezanost, skladnost barv in oblik).
 • Materiali −  kolaž papir, časopisni papir, papirji iz revij in drugi ploskoviti materiali.

Pri uporabi materiala se izognite reklamnih letakov, ki jih dnevno prejemate v vaše poštne nabiralnike.

4. PRIJAVA IN ODDAJA KONČNEGA IZDELKA

Izdelke je potrebno oddati po navadni pošti na naslov Gimnazija Celje − Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, najkasneje do 24. 11. 2022  in s pripisom: Za natečaj Prihodnost je zdaj!

Skupaj z izdelkom je potrebno poslati tudi izpolnjeno in podpisano prijavnico z izjavo o avtorstvu in soglasje staršev (glej priloge na koncu dopisa).  

Upoštevali bomo samo pravočasno odposlane izdelke, kar bo razvidno iz žiga na kuverti. Prav tako bomo upoštevali samo tiste izdelke, ki bodo vsebinsko ustrezali natečaju in drugim predpisanim pogojem.  

5. AVTORSKE PRAVICE

S prijavo na natečaj udeleženci potrjujejo, da:  

 • je izdelek izviren, je njihovo avtorsko delo in so edini in izključni avtorji avtorskega dela, ki ni bilo še nikjer objavljeno,  
 • poslani izdelek izročajo Gimnaziji Celje – Center, ki lahko izdelek objavlja na spletu in v ostalih medijih, kasneje lahko Gimnazija Celje – Center izdelek vrne na željo mentorja.

6. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Gimnazija Celje  − Center je organizator natečaja in tudi edini upravljavec v okviru natečaja pridobljenih osebnih podatkov. Osebne podatke udeležencev natečaja (ime, priimek, starost, razred, elektronski naslov), ki jih organizatorju posreduje šola oziroma mentor učencev, bo organizator uporabljal in obdeloval izključno za potrebe predmetnega natečaja, tj. za namen sodelovanja učencev na natečaju, za namen izvedbe natečaja, za namen objave izdelkov na spletni strani GCC ter na družabnih omrežjih in za namen izbora zmagovalcev ter podelitve nagrad, hkrati pa v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalnimi predpisi, ki urejajo to področje.  

Soglasja staršev oziroma skrbnikov za sodelovanje otrok na natečaju je zavezana pridobiti šola. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja.  

7. JAVNA OBJAVA

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletnih straneh GCC in na njenih družbenih kanalih. S sodelovanjem na natečaju se udeleženci strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe natečaja uporabijo njihovo delo pod pogoji, da so navedeni avtorji, da ne gre za komercialno uporabo in se izvirno delo širi brez predelav.  

8. IZBOR ZMAGOVALCEV IN OBJAVA REZULTATOV

Strokovna komisija bo zmagovalce natečaja razglasila na Dnevu odprtih vrat umetniške gimnazije – likovna smer, ki bo 29. 11. 2022. Zmagovalni izdelki in njihovi avtorji bodo javno objavljeni na različnih kanalih organizatorja (družbena omrežja, spletna stran). O prejemu nagrade bomo sodelujoče obvestili tudi po e-pošti.

11. DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije o natečaju lahko pišete na elektronski naslov info@gcc.si ali pokličete na 03/428-57-00. 

Želimo vam veliko ustvarjalnega navdiha.

PRILOGE:

Skip to content