Likovni natečaj »Secesijska lepotica«

NAVODILA IN POGOJI SODELOVANJA

Na Gimnaziji Celje – Center organiziramo likovni natečaj »Secesijska lepotica«, s katerim želimo učence seznaniti s poslopjem Gimnazije Celje – Center, ki je največja javna secesijska zgradba v Celju in širši regiji. Dijaki in zaposleni smo ponosni in veseli, da lahko bivamo v kulturnem spomeniku, v impozantnem poslopju, ki predstavlja pomembno veduto mesta. Poslopje je bilo zgrajeno leta 1912 in že od takrat, torej 108 let nazaj, v njem poteka vzgojno-izobraževalni proces.

Prilagamo predstavitev in kratek film, s katerima vam posredujemo skrivnosti naše lepotice.

1. KDO LAHKO SODELUJE NA NATEČAJU? Učenci tretje triade osnovne šole. Učenci lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavljajo največ trije učenci. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti prijavnico z izjavo o avtorstvu, posredovati izdelek, itd.).

2. OPIS TEME

Vaša naloga:

Naslikajte ali narišite 108-letno secesijsko lepotico! Lahko si jo predstavljate kot (secesijsko) urejeno damo, lahko je kot dekle, ki se utaplja v cvetju in zlatih odtenkih kot na Klimtovem platnu Poljub

Secesija je namreč gibanje na prelomu 19. in 20 stoletja, za katerega je v arhitekturi značilno geometrijsko in stilizirano rastlinsko okraševanje fasad, uporaba elegantnih linij notranji opremi stavb in barvito slikarsko okraševanje. Novost in svežina secesije je predvsem v uporabi svobodnih form, ki so se razživele s pestrimi rastlinskimi in geometričnimi ornamenti.

V uvodu v likovno nalogo bodite pri ogledu predstavitve in filma naše Secesijske lepotice, stavbe Gimnazije Celje – Center, pozorni na tako značilno linearno ornamentiko iz samega črtovja, ki se predvsem izrisuje na ograjah in fasadi naše šole.

3. KAKŠNE IZDELKE JE MOŽNO PRIJAVITI?

  • izdelki naj bodo na formatu 50 cm x 70 cm,
  • v poljubni slikarski/risarski likovni tehniki,
  • likovni izdelek mora vsebovati napis: SECESIJSKA LEPOTICA

4. PRIJAVA IN ODDAJA KONČNEGA IZDELKA. Izdelke je potrebno oddati po navadni pošti na naslov najkasneje do 25. 11. 2020: Gimnazija Celje Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, s pripisom: Za natečaj »Secesijska lepotica« Skupaj z izdelkom je potrebno poslati tudi izpolnjeno in podpisano prijavnico z izjavo o avtorstvu in soglasje staršev, glej priloge na koncu dopisa.

Upoštevali se bodo samo pravočasno prispeli izdelki, odposlani, kar bo razvidno iz žiga na kuverti. Prav tako bodo upoštevani samo tisti izdelki, ki bodo vsebinsko ustrezali temi natečaja in drugim predpisanim pogojem.

5. AVTORSKE PRAVICE. S prijavo na natečaj udeleženci potrjujejo, da:

– je izdelek, ki ga pošiljajo, izviren, je njihovo avtorsko delo in so edini in izključni avtorji avtorskega dela, ki ni bilo še nikjer objavljeno,

– izdelek, ki ga pošiljajo, izročajo Gimnaziji Celje – Center, ki lahko izdelek objavlja na spletu in ostalih medijih, kasneje lahko Gimnazija Celje – Center izdelek vrne na željo mentorja.

6. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV. Gimnazija Celje – Center je organizator natečaja in tudi edini upravljavec v okviru natečaja pridobljenih osebnih podatkov. Osebne podatke udeležencev natečaja (ime, priimek, starost, razred, elektronski naslov), ki jih organizatorju posreduje šola oziroma mentor učencev, bo organizator uporabljal in obdeloval izključno za potrebe predmetnega natečaja, tj. za namen sodelovanja učencev na natečaju, za namen same izvedbe natečaja, za namen objave izdelkov na spletni strani GCC ter na družabnih omrežjih in za namen izbora zmagovalcev ter podelitve nagrad, hkrati pa v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalnimi predpisi, ki urejajo to področje.

Soglasja staršev oziroma skrbnikov za sodelovanje otrok na natečaju je zavezana pridobiti šola. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja.

7. JAVNA OBJAVA. Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletnih straneh GCC ter na njenih družbenih kanalih. S sodelovanjem na natečaju se udeleženci strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe natečaja uporabijo njihovo delo pod pogoji, da so navedeni avtorji, da ne gre za komercialno uporabo in se izvirno delo širi brez predelav.

8. IZBOR ZMAGOVALCEV IN OBJAVA REZULTATOV. Strokovna komisija bo zmagovalce natečaja razglasila na Dnevu odprtih vrat umetniške gimnazije, ki bo predvidoma 30. 11. 2020. Zmagovalni izdelki in njihovi avtorji bodo javno objavljeni na različnih kanalih organizatorja (družbena omrežja, spletna stran). O prejemu nagrade bomo sodelujoče obvestili tudi preko e-pošte oziroma preko drugega kontakta, ki nam ga bo posredoval sodelujoči.

9. ZAKLJUČNI DOGODEK. Na zaključni prireditvi je predvidena predstavitev zmagovalnih izdelkov in podelitev nagrad. Skladno z epidemiološko situacijo in takrat veljavnimi ukrepi se bomo naknadno odločili o organizaciji in izvedbi zaključne prireditve. O tem bomo udeležence pravočasno obvestili. Zmagovalci natečaja bodo predstavljeni tudi na Študijski razstavi likovne smeri umetniške gimnazije GCC v Osrednji knjižnici Celje v mesecu maju 2021.

11. DODATNE INFORMACIJE Za dodatne informacije v zvezi z natečajem lahko pišete na elektronski naslov info@gcc.si ali pokličete na 03/428-57-00.

PRILOGE

do filma GCC Muzejska Noč 2020 dostopate na povezavi: https://youtu.be/u5iBCI-QAxM

Skip to content