Poziv turističnim agencijam

Potencialnim ponudnikom

ZadevaPOZIV  K  ODDAJI  PONUDBE ZA STROKOVNE EKSKURZIJE

Na podlagi sklepov učiteljskega zbora Gimnazije Celje – Center (GCC) z dne 15. 10. 2009 in 12. 11. 2009 o izvajanju maturantske strokovne ekskurzije v okviru obveznih izbirnih vsebin za 4. letnike vas pozivamo, da pripravite ponudbo v skladu s spodaj navedenimi zahtevami.

Pogoji:

Strokovne maturantske ekskurzije se bodo izvajale v času od 25. 09. do 03. 10. 2010 in lahko trajajo največ 5 dni oziroma do 120 ur. Vsak dan, ki ga skupina preživi na destinaciji, mora vsebovati vsaj 5 ur strokovnih vsebin. (Animacijske zabavne aktivnosti ne smejo biti v te ure vštete.) Poleg standardnih predlogov v Grčijo in Španijo pričakujemo tudi ponudbe za druga evropska zanimiva mesta in pokrajine, ne izključujemo pa niti ekskurzije po domovini.

Ocenjena vrednost, ki jo naročnik pričakuje v ponudbah, ne sme presegati 500 EUR (z DDV).

Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamično destinacijo. Variantnih ponudb ne bomo upoštevali.

V ceno morajo biti vključene vse storitve (namestitev s polnim penzionom z največ enim »suhim« kosilom, ogledi, prevoz, vstopnine, vodenje, animacije, dnevnice spremljevalcev, zavarovanje z asistenco v tujini ter zavarovanje za primer odpovedi potovanja). Število spremljevalcev mora biti v skladu z normativi Ministrstva za šolstvo in šport.

Zadnji rok za oddajo ponudb je 15. 01. 2010.

Strokovno ekskurzijo, ki je del obveznih izbirnih vsebin, financirajo dijaki 4. letnika oz. njihovi starši.

Pozivamo vas, da nam posredujete:

  • · Ponudbo programov različnih destinacij.
  • · Vzorec pogodbe, ki bo podpisana med naročnikom (ravnatelj šole v soglasju z razrednikom) in izvajalcem (turistična agencija).
  • · Reference ponudnika na področju organizacije strokovnih ekskurzij za mladino.

V kolikor ponudnik ne bo izpolnil vseh zahtev naročnika, bo naročnik (GCC) ponudbo štel za nepravilno in jo bo izločil iz nadaljnjega postopka.

Iz nadaljnjega postopka bo naročnik izločil ponudnika tudi v primeru, če bo ponudbena cena (z DDV) presegala ocenjeno vrednost ali bo trajala več kot 5 dni oziroma več kot 120 ur.

Ponudnik lahko za pripravo ponudbene dokumentacije dobi tudi dodatna pojasnila in informacije po elektronski pošti na naslovu strokovna.maturantska.ekskurzija@gcc.si.

Ponudnik naj dostavi ponudbo na naslov: Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje. Ponudba naj bo v zaprti ovojnici z navedbami naslova ponudnika, njegove odgovorne osebe za ponudbo in označbo v levem zgornjem kotu ovojnice na prvi strani: »Ne odpiraj! Ponudba programa za strokovno ekskurzijo 4. letnikov”.

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele na njegov naslov do 15. 01. 2010.

Neustrezno dostavljene ali označene ponudbe ne bodo obravnavane. Variantnih ponudb ne bomo upoštevali.

Odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo izvedla komisija naročnika (GCC) 20. 1. 2010. Odpiranje bo potekalo v prostorih Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje.

Komisija bo izbrane ponudnike obvestila v roku osmih dni. O terminu in načinu predstavitve se bomo dogovorili kasneje. Dokončno odločitev o izbranem programu bodo sprejele oddelčne skupnosti, skupaj s svojimi razredniki, in to po predstavitvi vseh izbranih agencij in njihovih programov.

Lep pozdrav!

Ravnatelj

Igor Majerle, prof.

Pojdi na vsebino