gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Tekmovanje iz kemije

ObvestilaKomentarji so izklopljeni za Tekmovanje iz kemije

TEKMOVANJE DIJAKOV ZA PREGLOVE PLAKETE 2014
Šolsko (izbirno) tekmovanje
Prijave: do 5. 3. 2014
Izvedba: ponedeljek, 10. 3. 2014, ob 13.15
Prejemniki bronastih priznanj: do 31. marca na spletni strani ZOTKS
Državno tekmovanje
Izvedba: sobota, 10. 5. 2014ob 10. uri na Pedagoški fakulteti, Ljubljana in
Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana, Kardeljeva plošcad 16.
Seznam uvršcenih na državno tekmovanje bo objavljen najpozneje 31. 3. 2014.
Ucne teme za tekmovanje za Preglove plakete
Z navedenimi imeni poglavij veljavnega ucnega nacrta za kemijo je dolocenvsebinski
obseg snovi, ki se preverja na tekmovanjih iz znanja kemije. Na tekmovanju
sepreverjajo vse vsebine navedenih poglavij, ki so opredeljene kot splošna in posebna
znanja.Navedene so tudi vsebine, ki lahko pridejo v poštev za tekmovanje in
presegajo ucni nacrt.
Naloge na tekmovanju so v splošnem višjih taksonomskih stopenj in lahko presegajo
cilje, ki sopredvideni v ucnem nacrtu.
1. letnik
Šolsko tekmovanje:
– Uvod v varno eksperimentalno delo.
– Zgradba atoma, masa atoma.
– Delci (gradniki) snovi.
– Povezovanje delcev.
– Elektronegativnost in narava kemijske vezi.
Vsebine, ki presegajo ucni nacrt:
o Masni deleži elementov v spojini in v zmesi.
Državno tekmovanje:
– Vse vsebine šolskega tekmovanja.
– Simbolni zapisi in množina snovi.
– Enacba kemijske reakcije kot simbolni zapis snovne spremembe in množina
snovi.
Vsebine, ki presegajo ucni nacrt:
o Plinski zakon za idealni plin.
2. letnik
Vsebine 1. letnika in spodaj navedene vsebine.
Šolsko tekmovanje:
– Kemijska reakcija kot snovna in energijska sprememba.
– Raztopine.
– Hitrost kemijskih reakcij.
– Kemijsko ravnotežje.
– Ravnotežja v vodnih raztopinah.
Državno tekmovanje:
– Vsebine šolskega tekmovanja.
– Reakcije oksidacije in redukcije.
– Alkalijske kovine in halogeni.
– Elementi v periodnem sistemu; podrocja v periodnem sistemu.
– Lastnosti izbranih elementov in spojin v bioloških sistemih in sodobnih
tehnologijah.
3. letnik
Šolsko tekmovanje:
– Zgradba molekul organskih spojin, njihovo poimenovanje in izomerija.
– Zgradba in lastnosti ogljikovodikov.
– Zgradba in lastnosti halogeniranih ogljikovodikov.
– Zgradba in lastnosti organskih kisikovih spojin; alkoholi, aldehidi in ketoni.
Državno tekmovanje:
– Vsebine šolskega tekmovanja.
– Zgradba in lastnosti organskih kisikovih spojin; karboksilne kisline in njihovi
derivati,ogljikovi hidrati.
Vsebine, ki presegajo ucni nacrt:
o Imenovanje zahtevnejših organskih spojin z vec razlicnimi funkcionalnimi
skupinami.
o Opticna izomerija (kiralnost, center kiralnosti, enantiomer, število
možnih opticnihizomerov, zapis opticnih izomerov v stereokemijski in
Fischerjevi projekcijski formuli,primerjava opticnih izomerov,
opredelitev monosaharidov z relativno konfiguracijo L/D).
o Izracun molekulske formule organske spojine iz dane elementne sestave
in relativnemolekulske oz. molske mase spojine.
o Usmerjanje skupin pri elektrofilni aromatski substituciji.
4. letnik
Šolsko tekmovanje:
– Vsebine državnega tekmovanja 1., 2. in 3. letnika.
Državno tekmovanje:
– Vsebine šolskega tekmovanja.
– Zgradba in lastnosti organskih kisikovih spojin; lipidi.
– Zgradba in lastnosti organskih dušikovih spojin; beljakovine.

– Zgradba in lastnosti polimerov.

zp8497586rq

Prispevka ni mogoče komentirati.

Skip to content