gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Svet šole

V tem šolskem letu bo Svet šole deloval v sestavi: profesorji O. Uranjek, (predsednik), D. Poglajen, R. Lipnik, D. Preložnik in B. Jančič (pet predstavnikov delavcev), Vančo Tegov (namestnik predsednika, predstavnik lokalne skupnosti), Vladka Deželak, Marjan Murko (predstavnika ustanovitelja), Vida Lončarič, Martina Vozelj (predstavnici staršev), Matevž Žolnir in Lovro Čeh Brežnik (predstavnika dijakov). Po en predstavnik staršev bo izvoljen v septembru in imenovan na prvi seji Sveta. Svet bo opravljal vse naloge skladno z zakonodajo in s Poslovnikom Sveta šole ter Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Celje – Center.

Na decembrski seji bomo začeli s postopkom za izvedbo članov volitev novega sestava Sveta šole, saj se aktualnemu izteče 29. 3. 2020.

Prispevka ni mogoče komentirati.