gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Svet šole

V šolskem letu 2017/2018 bo Svet šole deloval v sestavi: Otmar Uranjek (predsednik, predstavnik delavcev), Darja Poglajen, Barbara Jančič, Rok Lipnik, David Preložnik, (predstavniki delavcev), Vančo Tegov (namestnik predsednika, predstavnik lokalne skupnosti), Vladka Deželak in Marjana Murko (predstavnika ustanovitelja), predstavniki dijakov in staršev bodo izvoljeni septembra.

Svet se bo sestal na štirih rednih sejah: 26. 9., 19. 12., 20. 2., 5. 6., po potrebi pa tudi v obliki korespondenčnih in izrednih sej.

Svet bo opravljal vse naloge v skladu z zakonodajo in s Poslovnikom Sveta šole ter Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Celje – Center.

 

 

Prispevka ni mogoče komentirati.