gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Svet staršev

Svet staršev je na naši šoli izjemno dragocen posvetovalni organ vodstva in tako bo tudi v tem šolskem letu. Sestavljajo ga predstavniki staršev vseh razredov in oddelkov, ki med sabo izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Na prvi septembrski seji bomo Svet dopolnili s predstavniki staršev dijakov vseh oddelkov prvega razreda. Svet staršev GCC deluje skladno s Poslovnikom Sveta staršev. Predsednica Sveta staršev je Vida Lončarič (4. b), njena namestnica pa Jasna Lapornik (4. c). Svet staršev na septembrski seji vsako leto potrdi oz. izvolil vodstvo, člana odbora za organizacijo maturantske ekskurzij in predstavnika v Komisijo za kakovost.

Nekatere naloge Sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogom o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o LDN;
  • razpravlja o poročilih vodstva šole o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev na vzgojno-izobraževalno delo;
  • izvoli predstavnike v Svet šole in Upravni odbor Šolskega sklada;
  • v sodelovanju z vodstvom šole upravlja Šolski sklad;
  • posreduje informacije ter zbira mnenja in predloge staršev vseh dijakov;
  • opravlja druge naloge skladno z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev se bo v tem šolskem letu sestal na treh rednih sejah (17. 9., 21. 1., 27. 5.), po potrebi pa tudi na dodatnih izrednih sestankih. Trudili se bomo, da bodo člani Sveta čim natančneje obveščeni o vsem dogajanju na šoli, tako da bodo lahko na sejah sodelovali s konstruktivnimi predlogi in pobudami. Po vsaki seji bomo članom Sveta poslali zapisnik.

Spodbudili bomo dijake, katerih starši bodo v Svetu, da bodo svoje starše dobro informirali o vsem, kar se bo dogajalo na šoli, predvsem pa v oddelčnih skupnostih, saj na sejah Sveta želimo slišati tako pohvale kot dobronamerne kritike. Starši, ki niso neposredno udeleženi v učno-vzgojnem procesu, laže vidijo slabosti in napake, zato želimo, da bi nas nanje tudi opozarjali. Na prvih oddelčnih roditeljskih sestankih se bodo starši s predstavnikom v Svetu dogovorili za način komuniciranja.

Pričakujemo, da bo imel Svet staršev tudi pomembno posredovalno vlogo v Svetu šole in da bo pripomogel k čim uspešnejšemu delu Šolskega sklada. Vodstvo šole bo starše seznanjalo tudi s kadrovsko situacijo, z vzgojno problematiko na šoli, z zanimivimi dogodki, izjemnimi uspehi, pa tudi s težavami in neuspehi.

Želimo si, da bi starši redno hodili na seje Sveta, čim večkrat prihajali na govorilne ure ter z učitelji in vodstvom šole navezali tesne stike, ki nas bodo spodbujali k še boljšemu in uspešnejšemu delu.

Svet staršev bo v sodelovanju s šolo organiziral tudi štiri predavanja za starše, in sicer: karierni razvoj mladih v 21. stoletju (september), socialne stiske mladostnikov (oktober), psihološke stiske mladostnikov (november), nevropsihološki razvoj in najstništvo (januar).

Objavi komentar

Če želiš objaviti komentar, moraš biti prijavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to content