Vloga za prilagoditev obveznosti

Vloga za prilagoditev obveznosti

Dijak

Podatki o dijaku


Starši/skrbniki

Podatki o staršu/skrbniku


Starši dijakinje/dijaka predlagamo, da se sinu/hčeri v šolskem letu 2023/2024 v skladu s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. 30/18) prilagodi obveznosti zaradi:

* NATANČNEJŠA OPREDELITEV PRILAGODITEV PROSTOVOLJSTVO, LJUBITELJSKA KULTURA IN ŠPORT:

I. Glasbenika, ki redno obiskuje glasbeno šolo in ima vsaj 2-krat tedensko ure na glasbeni šoli, sicer pa vadi doma. (Predvidoma 8 šolskih ur skupno).

II. Baletnika, plesalca, mažoretke, ljubiteljskega športnika, ki ima organiziran trening vsaj 3-krat tedensko po 2 šolski uri.

III. Pevca/pevke v šolskem pevskem zboru oz. instrumentalista/instrumentalistke v šolski zasedbi. (Status vsakokrat posebej določi mentor in ga časovno zameji.)

IV. Dijaka/dijakinje, ki sodeluje pri pripravi kulturnih dogodkov na šoli. (Status vsakokrat posebej določi mentor in ga časovno zameji.)

V. Športnika/športnice, ki aktivno sodeluje pri šolskih reprezentancah in pripravi šolskih športnih dogodkov. (Status vsakokrat posebej določi mentor in ga časovno zameji.)

VI. Prostovoljca/prostovoljke (taborniki, skavti, mladinski delavci …), ki na teden opravi vsaj 8 šolskih or organiziranega prostovoljnega dela.

Vse prosilke oz. prosilci morajo za ta status dostaviti ustrezna dokazila in kratek opis dela na njihovem področju v tekočem šolskem letu.
Za upravičenost odobritve prilagoditev morate priložiti naslednja dokazila:

Za upravičenost odobritve prilagoditev morate SVOJEMU UČITELJU ŠPORTNE VZGOJE priložiti naslednja dokazila:

  • registracija nacionalne panožne zveze,
  • potrdilo kluba o članstvu.

Za upravičenost odobritve prilagoditev morate SVOJEMU UČITELJU ŠPORTNE VZGOJE priložiti naslednja dokazila:

  • registracija nacionalne panožne zveze,
  • potrdilo kluba o članstvu,
  • kategorizacija Olimpijskega komiteja Slovenije.
SPORAZUM O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH DIJAKOV S PRILAGODITVAMI ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

1.člen
(uvodna določba)


V skladu s Pravilnikom o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, 30/18; v nadaljevanju Pravilnik) in Šolskih pravil Gimnazije Celje – Center, lahko šola dijakom v tekočem šolskem letu prilagodi obveznosti.
Do prilagoditev so upravičeni dijaki:
• ki se vzporedno izobražujejo,
• s posebnimi potrebami v skladu z odločno o usmeritvi,
• so pogosto dlje časa ali pogosto odsotni iz zdravstvenih razlogov,
• ki so nadarjeni,
• ki so perspektivni ali vrhunski športniki,
• ki se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
• ki intenzivno sodelujejo pri različnih kulturnih in športnih dejavnostih,
• ki prihajajo iz tuje države,
• ki imajo za to po presoji učiteljskega zbora utemeljene razloge kot je na primer raziskovalno delo, uspešnost na večih tekmovalnih področjih in priprave na tekmovanja, ki se pripravljajo za nastope in tekmovanja v šoli ali sodelujejo, nastopajo in tekmujejo v sekcijah kulturnih, mladinskih in športnih društev, prostovoljci in mladinski delavci, dijaki, ki sodelujejo v glasbenih zasedbah šole. Tem lahko šola začasno ali stalno prilagodi obveznosti.

2. člen
(pogoji za prilagoditve, odločanje in veljavnost)


Za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti dijak oziroma starši dijaka zaprosijo s pisno vlogo, ki je objavljena na spletni strani šole do roka, ki ga šola predpiše s šolskim koledarjem oz. najkasneje do 30. 9., razen izjemoma, ko lahko za prilagoditve na podlagi utemeljenih razlogov zaprosijo tudi med šolskim letom.
Vlogi morajo priložiti dokazila, in sicer:
• za dijaka perspektivnega in vrhunskega športnika potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez o vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov,
• za dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, podatke o organizaciji, ki vodi priprave,
• za dijaka zaradi daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov zdravniška dokazila,
• za dijaka v primeru drugih športnih, prostovoljskih, kulturnih in ostalih dejavnosti pa dokazilo organizacije v kateri deluje oz. mentorja na šoli,
• za dijaka, ki se vzporedno izobražuje potrdilo o vpisu v izobraževalni program. O vlogi za pridobitev pravice do prilagoditev odloči ravnatelj s sklepom v petnajstih dneh po prejemu popolne vloge.

Za pridobitev pravice zaradi daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov pa ravnatelj predhodno pridobi mnenje učiteljskega zbora in svetovalne službe. Sklep ravnatelj vroči dijaku in staršem mladoletnega dijaka v osmih dneh po odločitvi.

Sklep o pridobitvi pravice do prilagoditev velja največ eno šolsko leto. Začasno prilagoditev na priporočilo mentorja odobri dijaku ravnatelj, in sicer takrat, ko za to obstajajo utemeljeni razlogi, kot je povečana aktivnost zaradi priprav na koncerte, tekmovanja, gostovanja, izmenjave, daljše odsotnosti zaradi projektnega dela ipd. Ob odobritvi se določi tudi točno obdobje veljavnosti statusa.

3. člen
(osebni izobraževalni načrt)


V skladu s Pravilnikom šola v petnajstih dneh po izdaji sklepa pripravi osebni izobraževalni načrt, v sodelovanju z dijakom in starši mladoletnega dijaka.

4. člen
(pravice in dolžnosti dijakov s pravico do prilagoditev šolskih obveznosti)


Z osebnim izobraževalnim načrtom iz prejšnjega člena, ki vsebuje prilagoditev šolskih obveznosti dijaku, se določi:
• obdobje prilagoditve šolskih obveznosti,
• obdobje obvezne prisotnosti pri pouku,
• roke in način ocenjevanja znanja,
• roke in način izpolnjevanja drugih obveznosti,
• obdobje prilagoditve šolskih obveznosti,
• razlogi za mirovanje oziroma prenehanje prilagoditev šolskih obveznosti,
• druge zadeve, ki bi lahko prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu.

Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko spremeni.

Pravico do prilagoditev, ki jih dijaki pridobijo na priporočilo mentorja na šoli oz. organizacije v kateri se intenzivno udejstvujejo, dijaka zavezujejo tudi k sodelovanju pri aktivnostih šole, ki se vežejo na aktivnost oz. delo za katero mu je bila omogočena prilagoditev ter da s s svojimi aktivnostmi prispevajo k večjemu ugledu šole v širšem prostor,

Dijak ima pri pravico do dogovornega ustnega ocenjevanja znanja (dogovorno ustno ocenjevanje znanja ne velja za zadnje tri tedne pred koncem ocenjevalnega obdobja, saj si mora dijak s šolskim statusom pridobiti ustno oceno že pred tem; če dijaka na dogovorjeni datum ustnega ocenjevanja ni k pouku, ga ima učitelj pravico vprašati v prvi ali v naslednjih urah dijakove prisotnosti pri pouku tega predmeta).

Dijak ima tudi pravico do občasne odsotnosti od pouka zaradi dela oz. aktivnosti zaradi katere je pridobil pravico do prilagoditev obveznosti pod pogojem, da odsotnosti dijak najavi razredniku vnaprej oz. so določene z vnaprej znanim načrtom dela.

5. člen
(mirovanje pravice do prilagoditev)


Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditev lahko miruje:
• če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu,
• če je negativno ocenjen pri dveh ali več predmetih,
• če mu je izrečen ukor,
• v primeru daljše bolezni oziroma poškodbe,
• iz drugih utemeljenih razlogov.

O mirovanju in obdobju mirovanja odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči dijaku in staršem mladoletnega dijaka v osmih dneh po odločitvi.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka ravnatelj obvesti oddelčni učiteljski zbor.

6. člen
(prenehanje pravice do prilagoditev)


Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditev preneha:
• če ob poteku obdobja mirovanja pravice do prilagoditev ne izpolni obveznosti iz druge alineje odstavka prejšnjega člena,
• če preneha pogoj za pridobitev pravice do prilagoditev,
• če je izključen iz šole,
• na njegov predlog oziroma na predlog staršev mladoletnega dijaka,
• s potekom obdobja, za katerega mu je bila pravica do prilagoditev podeljena.

Pri prilagoditvah, ki jih je dijak pridobil z naslova priporočila mentorja oz. šole pa tudi v primerih, če z neprimernim vedenjem škoduje ugledu šole, če ne sodeluje pri dejavnostih šole, ki se vežejo na področje zaradi katerega je dobil pravico do prilagoditev, če trikrat neopravičeno izostane od dejavnosti zaradi katere je dobil pravico do prilagoditev, pa tudi na utemeljen predlog organizacije, ki je dala priporočila, mentorja ali razrednika.

O prenehanju pogoja za pridobitev pravice do prilagoditev morajo dijak oziroma starši mladoletnega dijaka šolo obvestiti v petih delovnih dneh po prenehanju pogoja.

O prenehanju pravice do prilagoditev odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči dijaku in staršem mladoletnega dijaka najkasneje v osmih dneh po odločitvi.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka ravnatelj obvesti oddelčni učiteljski zbor in tiste, s katerimi je šola uskladila osebni izobraževalni načrt.

7. člen
(pritožba na sklep)


Zoper sklep o zavrnitvi vloge za pridobitev pravice do prilagoditve je dovoljena pritožba na pritožbeno komisijo oziroma komisijo za varstvo pravic v skladu z Zakonom o gimnazijah oziroma Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju v roku osmih dni po prejemu sklepa. Komisija odloči o pritožbi najkasneje v petnajstih dneh po prejemu pritožbe. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

8. člen
(končna določba)


Sporazum začne veljati, ko ga podpišejo ravnatelj, dijak, ki mu je bil podeljena pravica do prilagoditev obveznosti in starši mladoletnega dijaka. En izvod sporazuma obdrži dijak in starši mladoletnega dijaka, drugi izvod pa hrani arhiv šole.
Pojdi na vsebino