Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

I. Osnovni podatki o katalogu

Izdajatelj: Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje

Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: Igor Majerle, prof., ravnatelj Gimnazije Celje – Center

Datum prve objave kataloga: 15. marec 2007

Datum zadnje spremembe: 20. februar 2024

Katalog je dostopen na spletni strani Gimnazije Celje – Center: http://www.gcc.si/

Druge oblike: Tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda na naslovu Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje

Pristojne osebe za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije:
ravnatelj Rok Lipnik, prof., Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje,
e-mail: , telefon: 03 428 57 02, faks: 03 428 57 25
in
pomočnika ravnatelja 
Saša Ogrizek, prof., Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje,

e-mail: , telefon: 03 428 57 10, faks: 03 428 57 25

Marjana Turnšek, prof., Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje,

e-mail: , telefon: 03 428 57 10, faks: 03 428 57 25

II. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

1. Osnovni podatki o šoli

1.1.
Izobraževalno delo na Gimnaziji Celje – Center  izvajamo po letnem delovnem načrtu, ki ga podrobneje opredeljujeta 35. člen Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 12/96, 59/01, 115/06 in 1/07) in 70. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS, št. 79/0668/17 in 46/19). Naša dejavnost vzgoje in izobraževanja sodi v srednje splošno izobraževanje, kakor ga predstavlja  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS,  16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr., 65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr. in 25/17 – ZVaj). Na osnovi 41. člena citiranega zakona je Vlada Republike Slovenije 28. 2. 2023, št. 01403-25/2023/4,  sprejela Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Celje – Center. Šola je organizirana kot enovit vzgojno-izobraževalni zavod, svojo dejavnost pa opravljamo po treh programih za pridobitev javnoveljavne izobrazbe: gimnazija, umetniška gimnazija – likovna smer in predšolska vzgoja.


1. 2.  Splošni podatki o šoli

Gimnazija Celje – Center

Kosovelova ulica 1

3000 Celje

Faks: 03 428 57 25

Ravnatelj Gimnazije Celje – Center

Rok Lipnik, prof.
Tel: 03 428 57 02
E-mail:

Pomočnica ravnatelja 
Mag. Saša Ogrizek, prof.
Tel: 03 428 57 10
E-mail: ,

Pomočnica ravnatelja
Marjana Turnšek, prof.
Tel: 03 428 57 10
E-Mail:

Predsednik sveta zavoda
David Preložnik, prof.
Tel: 03 428 57 00
E-mail:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Odvetnica Kaja Dosedla
Tel: 03 749 32 00
E-mail:

2.   Delovno področje – Vzgoja in izobraževanje

Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih:

– srednješolsko splošno izobraževanje, P/85.310
– srednješolsko strokovno izobraževanje, P/85.320
– dejavnost knjižnic, R/91.011

3.  Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom

–   izobraževanje

Izobraževanje mladine po izobraževalnih programih:

– gimnazija,

– umetniška gimnazija – likovna smer,

– predšolska vzgoja.

Izdaja javne listine – spričevala.

Pogoji za vključitev v izobraževalne programe so objavljeni na spletni strani zavoda http://www.gcc.si/.

III. Podatki o informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 

1.  Povezava z državnim registrom predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:

–          Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in šport: www.mizs.gov.si
–          Uradni list RS: www.uradni-list.si
–          Državni zbor: http://www.dz-rs.si
–          Zavod RS za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si

2.  Seznam sprejetih programov in načrtov za delovanje zavoda

Letni delovni načrt Gimnazije Celje – Center za posamezno šolsko leto, nato pa do vsakega 30. septembra za tekoče šolsko leto.

Poročilo Gimnazije Celje – Center o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu do 30. septembra za vsako preteklo šolsko leto.

Poslovni in kadrovski načrt Gimnazije Celje – Center za posamezno koledarsko leto do 30. marca za tekoče leto.

Letno poročilo Gimnazije Celje – Center (bilanca stanja, izkaz prihodkov, dohodkov)  do 28. februarja za preteklo koledarsko leto.

3. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod

Zavod ne vodi javnih evidenc, oziroma z njimi ne upravlja.

4. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

5. Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja

– sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Celje – Center, 28. 2 2023;

– letni delovni načrt Gimnazije Celje – Center za tekoče šolsko leto;
– poslovno poročilo Gimnazije Celje – Center za koledarsko leto do 28. februarja za preteklo leto;
– poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Gimnazije Celje – Center za šolsko leto do konca septembra tekočega leta;
– Akt o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Gimnazije Celje – Center z dne 15. 12. 2023;
– izjava o varnosti z dne julij 2014;
– pravilnik o računovodstvu z dne 31. 8. 2018;

– pravilnik o gibanju knjigovodskih listin z dne 1. 10. 2018;

– pravilnik o popisu z dne 25. 11. 2020;

– navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev z dne 25. 11. 2020;
– katalog zbirk osebnih podatkov v programu gimnazija in v programu srednjega strokovnega izobraževanja (program predšolska vzgoja) z dne 16. 10. 2006;

– pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov z dne 3. 5. 2023;
– poslovnik Sveta staršev z dne z dne 16. 1. 2014;
– pravilnik o pečatih z dne 5. 5. 2014;

– sklep o ustanovitvi šolskega sklada z dne 27. 11. 1997;

– poslovnik o delu nadzornega sveta šolskega sklada Gimnazije Celje – Center z dne 8. 6. 2015;
– statut Dijaške skupnosti, oktober 2010;

– poslovnik o delu Sveta zavoda Gimnazije Celje – Center z dne 20. 2. 2024;
– publikacija Gimnazije Celje – Center  se nahaja na spletni strani šole;
– kronika Gimnazije Celje – Center (od ustanovitve dalje) se nahaja v pisni obliki;

– pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc z dne 22. 8. 2014;

– politika prosti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v zvezi z delom z dne 22. 8. 2014;

– pravilnik o javnem naročanju na Gimnaziji Celje – Center z dne 1. 12. 2014;

– sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o javnem naročanju z dne 1. 12. 2014, 17. 8. 2015;

– načrt integritete z dne 1. 9. 2015;

– pravilnik o notranjem revidiranju na Gimnaziji Celje – Center z dne 19. 12. 2017;

– sklep o izvajanju videonadzora z dne 31. 8. 2020;

– pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu z dne 31. 8. 2020;

– šolska pravila in hišni red z dne 1. 10. 2020 (z njimi prenehajo veljati pravila iz leta 2014);

– Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v knjižnici Gimnazije Celje – Center z dne 10. 1. 2023,

– Notranji akt o zaščiti prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev z dne 22. 5. 2023,

– Pravilnik o ureditvi ter evidentiranju delovnega časa na Gimnaziji Celje – Center z dne 10. 11. 2023,

– ostali interni akti v skladu z zakonodajo, ki ureja področje šolstva.

Dokumenti niso povezani s katerimi koli javnimi evidencami.

6. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Podatki o pomembnejših dogodkih v zavodu:

– dan šole

– informativna dneva: po šolskem koledarju

IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA zavoda

1. Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:

–  spletno mesto: http://www.gcc.si/
–  elektronska pošta:

Za brskanje po naših spletnih straneh lahko uporabljate kateri koli brskalnik.

2. Opis »fizičnega« dostopa

Informacije javnega značaja lahko dobite:
– v tajništvu Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje
– uradne ure: vsak dan od 8.00 do 14.30, razen v času počitnic

3. Opis delnega dostopa

V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

V. STROŠKOVNIK IN CENIK materialnih stroškov (36. člen ZDIJZ-UPB2) posredovanja informacij javnega značaja in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Pri ugotavljanju stroškov za posredovanje informacij javnega značaja velja Uredba o višini  stroškov posredovanja informacij javnega značaja (UL RS, št. 76/05).

VI. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Število vpisanih dijakov, število maturantov, število zaposlenih, šolski koledar.

Pojdi na vsebino