Vizija

VIZIJA GIMNAZIJE CELJE – CENTER
Spoštovanje in razvijanje osebnostnih lastnosti dijakov in učiteljev, negovanje etičnih vrednot, spodbujanje dijakov k poglobljenemu učenju, usvajanju znanja in doseganju čim boljših učno-vzgojnih rezultatov s kvalitetnim strokovnim in vzgojnim delom, gradnja varne šole s korektnimi medsebojnimi odnosi ter druženje v številnih obšolskih dejavnostih.

TEMA ŠOLSKEGA LETA 2023/2024
Kot šola, ki sledi smernicam trajnostnega razvoja in je članica mrež UnescoASP, Zdravih šol, šolski ekovrtov, MEPI, Erasmus+, kot Evropska točka za nadarjene in Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, prejemnica bronastega priznanja za Najšportno srednjo šolo in naziva Junaki našega časa v letu 2019, srebrnega celjskega grba ter Kumerdejevega priznanja za inovativnost in strokovnost, smo v tem šolskem letu določili skupno temo, ki ponuja osnovo določanju prioritetnih ciljev šolskega leta, projektom in medpredmetnemu povezovanju, vzgojnemu delu ter sodelovanju z okoljem. Krovna usmeritev vsega vzgojno-izobraževalnega dela na šoli je  Znanje in ustvarjalnost – gibalo sveta, šolsko leto pa smo naslovili tudi s sloganom Proti človeku, misleč na številne spremembe in izzive, s katerimi se sooča naša družba in pri katerih ne smemo biti zgolj nemi opazovalci, ampak aktivni sooblikovalci prihodnosti. S sloganom želimo na GCC dati pedagoški poudarek predvidevanju, oblikovanju, načrtovanju in gradnji prednostne, vključujoče in trajnostno naravnane prihodnosti, hkrati pa se povezati s Kosovelom, saj je šolsko leto Kosovelovo leto.

PRIORITETNI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

  1. Poglabljanje in širjene formativnega spremljanja znotraj šole (poudarjanje pomena kakovostnega znanja, prepoznavanje in odprava primanjkljajev, aktivno delo in motivacija dijakov, učinkovita evalvacija (ob)šolskega dela).
  2. Zagotavljanje učinkovitega prehoda dijakov po vertikali na učnem in osebnostnem področju z učinkovitim načrtovanjem šolskega leta in (ob)šolskega dela, s poudarjanjem zdravega življenjskega sloga, smernic za trajnostni razvoj, spremljanjem in analizo odsotnosti ter krepitev sistema kariernega razvoja po celotni vertikali.
  3. Spremljanje uvajanja novosti na učnem in obšolskem področju (predmetniki, organizacija dela, obšolske dejavnosti, projekti) ter pilotiranje poskusa ZRSŠ pri delu z nadarjenimi dijaki. Spremljava uvajanja sodobnih metod pouka v skladu s tekočimi projekti s sklepno evalvacijo in oblikovanjem sistemskega predloga za prihodnja šolska leta.

O ŠOLI

Gimnazija Celje – Center izvaja 3 izobraževalne programe. Poleg programa gimnazija izvajamo namreč tudi program predšolska vzgoja in program umetniška gimnazija – likovna smer.  Dosegamo visoke učne uspehe, odlične uvrstitve na tekmovanjih, v preteklosti pa smo večkrat ponovili 100% uspeh na splošni in poklicni maturi. Ponašamo se z bogato tradicijo, saj je naša stavba, eno največjih secesijskih poslopij v širšem evropskem prostoru, v svoji več kot sto letni zgodovini pod svojo streho gostila mnoge izobraževalne programe ter se v času po 2. svetovni vojni proslavila kot eno najbolj prepoznavnih učiteljišč v našem prostoru. Neposredna vez s preteklostjo je naš program predšolska vzgoja, ki sta ga v samostojni Sloveniji dopolnili še splošna in umetniška gimnazija likovne smeri.

Ponosni smo, da venomer stopamo v korak s časom – šola premore najsodobnejšo učno tehnologijo in moderne laboratorije za naravoslovne predmete, projektne učilnice, galerijo AQ GCC v celjski umetniški četrti, lepo in obširno knjižnico, veliko športno dvorano ter na čiste in svetle učilnice. Športniki, kulturniki, tekmovalci in raziskovalci imajo posebne statuse, šola pa s številnimi interesnimi dejavnostmi, šolskimi, nacionalnimi in mednarodnimi projekti, veliko partnersko in socialno mrežo venomer spreminja svojo podobo, v okviru ekodejavnosti pa skrbimo tudi za okolico, zaradi česar  je šoli Turistična zveza Slovenije že nekajkrat podelila priznanje za najbolj urejeno srednjo šolo v Sloveniji.

Šola je članica mednarodnih združenj Unesco ASPnet, šolskih ekovrtov, MEPI, MUN, Zdrava šola, Konfucijevih učilnic v letu 2015 pa nam je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti podelil tudi naziv Kulturna šola 2015-2020, v istem letu pa smo prejeli tudi bronasto plaketo v natečaju za Najšportno šolo, ki jo potrjujemo vsako leto, leta 2020 pa sta nas Zavod Planica in MIZŠ nagradila tudi z zlato plaketo za naj športno šolo na daljavo. V letu 2016 je Gimnazija Celje – Center za uspešno delo pri uvajanju inovativnih pristopov in sodelovanje z Zavodom za šolstvo RS prejela tudi najvišjo nagrado v slovenskem šolstvu – Kumerdejevo priznanje, leta 2019 pa tudi srebrni celjski grb in Jabolko kakovosti za dosežke na področju internacionalizacije šolskega prostora. Leto prej je bila na ravni Evropske komisije prepoznana tudi kot Evropska točka za nadarjene dijake in članica mreže ETSN. Leta 2021 je Evropska komisija šoli podelila nagrado za inovativno poučevanje, leta 2022 pa je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor GCC podelil jabolko navdiha.

Na GCC deluje zelo aktivna dijaška skupnost, na kar smo še posebej ponosni, saj naši dijaki  organizirajo več kulturnih, športnih, humanitarnih in družabnih prireditev, da o maturantskem plesu in valeti, ki sta dogodka brez primere, sploh ne govorimo. V obširni ponudbi več kot 70 obšolskih dejavnosti in projektov skrbimo za to, da naši dijaki ob formalnih znanjih razvijajo tudi svoje talente in potenciale ter pridobivajo izkušnje, ki jim bodo koristile tako na poklicni kot tudi na osebni poti.

Na GCC so nam pomembni skrb za sočloveka, solidarnost in dobri odnosi. Menimo, da je to tista prava pot v svetlo prihodnost in se trudimo, da bi mladi lahko rekli, da so srednješolska leta najlepša!

Pojdi na vsebino