Izdaja duplikata spričevala

Postopek za pridobitev dvojnika spričevala

1. V tajništvo šole prinesite vlogo ali jo pošljite. Poleg osebnih podatkov (ime, morebitni dekliški priimek, datum in kraj rojstva, telefonska številka oz. drug kontaktni podatek) naj vsebuje tudi letnico izdaje izgubljenega spričevala oz. vsaj letnico vpisa ali zaključka šolanja ter vzgojno izobraževalni program (gimnazija, umetniška gimnazija – likovna smer ali predšolska vzgoja).

Priporočamo uporabo pripravljene vloge na naslednji strani.


2. Potrebno je izvršiti plačilo upravne takse v znesku 1,80 €, pri čemer morate uporabiti naslednje podatke:

namen plačila: plačilo upravne takse, vrsta posla: A5000, naziv prejemnika: UPRAVNE TAKSE LJUBLJANA

številka računa: SI56 0110 0100 0315 637, referenca: SI11 69272 – 7111002

3. Potrebno je izvršiti tudi plačilo izdaje Izpisa iz evidence v znesku 15 € (IZPIS ENEGA DOKUMENTA), pri čemer morate uporabiti naslednje podatke:

namen plačila: plačilo izdaje izpisa iz evidence

naziv prejemnika: Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje

številka TRR: SI56 01100 6030692763

referenca: SI 00 760201

SWIFT: BSLJSI2X

Vlogi za izdajo izpisa iz evidence morate obvezno priložiti potrdilo o plačilu upravne takse in potrdilo o plačilu izpisa iz evidence. [1]

4. Dvojnik bo izdan osebno (oz. na vašo željo po priporočeni pošti) najkasneje v zakonitem roku treh dni po prejemu vaše vloge. Pred izdajo dvojnika morate potrditi svojo istovetnost s podatki na izdanem dvojniku. S sabo prinesite osebni dokument. Če želite priporočeno dostavo po pošti, poslani prošnji obvezno priložite fotokopijo obeh strani osebne izkaznice oz. potnega lista.

Dodatne informacije lahko dobite v tajništvu šole na tel. št. 03 428 57 00.

Opomba:

Od 1. 9. 2012 ni potreben preklic izvirnega spričevala v Uradnem listu RS. Glej Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012.


[1] Cena izpisa dvojnikov listin je bila potrjena na 15. seji strokovnega kolegija Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije dne 3. 10. 2006 in na seji Sveta Gimnazije Celje – Center dne 1. 7. 2013. Višino upravne takse določa Zakon o upravnih taksah.

Pojdi na vsebino