UNESCO ASPnet

UNESCO ASPnet (koordinatorica Marjana Turnšek)

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:

  • pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
  • trajnostni razvoj in trajnostni življenski slog,
  • medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

ASPnet – gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.

Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Učiti se bivati!
  • Učiti se živeti skupaj!

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:

  1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
  2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
  3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Naša šola sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.

Vodstvo mreže

Nacionalni koordinator

Jože Bogataj
E:

Namestnica nacionalnega koordinatorja

Ljubica Kosmač
E:

Urad za UNESCO

Barbara Urbanija
E:

Mednarodno koordinatorstvo

Mednarodna koordinatorka

Sabine Detzel
W: www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/

Kot UNESCO šola smo zavezani k spodbujanju in uresničevanju načel UNESCA, kar uresničujemo pri izvajanju vseh aktivnosti, s katerimi poskušamo mlade čim bolje pripraviti na izzive vedno kompleksnejšega in medsebojno odvisnega sveta. V mreži UNESCO šol Slovenije se trudimo izboljšati kvaliteto izobraževanja. Želimo si, da bi se vsi štirje stebri učenja za 21. stoletje (vedeti, delati, biti in živeti skupaj) čim bolj enakomerno razvijali. UNESCO šole so prostor za ustvarjanje in preizkušanje inovacij. Živimo in delamo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. Osrednje teme: mir in človekove pravice, demokracija in enakost spolov, izobraževanje za trajnostni razvoj, skrb za okolje,  spodbujanje kreativnosti, medkulturnega dialoga in medkulturnega učenja ter skrb za naravno in kulturno dediščino.

Aktivnosti v šolskem letu 2022/2023

Obeleževanje mednarodnih dni, let in desetletij (dan miru, dan strpnosti, dan boja proti AIDS-u, dan človekovih pravic, dan poezije, dan vode, dan zemlje, dan knjige in založništva, dan kulturne raznolikosti)

Sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih ASP mreže (Pozdrav ptic miru, Učenec poučuje, Jezik – kultura in tradicija, Dan človekovih pravic, UNESCO vrtički, Menjaj branje in sanje, UNESCO tek mladih, Pletemo niti mreže, Živa knjižnica, Mladi posvojijo spomenik, Teden umetnosti v šoli ter ostali zanimivi projekti, ki jih bodo šole UNESCO ASP ponudile v tekočem šolskem letu).

Izvajanje lastnega nacionalnega projekta Veselje do znanosti (Veselje do znanosti – 2022 (gcc.si)) (september – februar)

Aktivno sodelovanje v UNESCO središču Celje.

Promocija UNESCO dejavnosti na šoli in v lokalni skupnosti.

Teden umetnosti v šoli 2022/2023

Mentorji: Marjana Turnšek (koordinatorica), Maja Rak, David Preložnik, Sašo Šonc, Andreja Džakušič

O ZNANOSTI in UMETNOSTI na Gimnaziji Celje – Center (mentorja Maja Rak in David Preložnik)

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) sta znanost in umetnost v sobivanju. Trije izobraževalni programi (splošna gimnazija, umetniška gimnazija – likovna smer in strokovni program predšolska vzgoja) so idealna kombinacija, kjer dijaki lahko v različnih kurikulumih ustvarjajo v medpredmetnem povezovanju in raziskovanju. Kot novost smo na programu splošna gimnazija v šolskem letu 2022/23 uvedli predmetni sklop umetnost, kjer v okviru predmetov glasba in likovna umetnost izvajamo skupne ure v sooblikovanju različnih učnih vsebin, predvsem pa v odkrivanju in zavedanju pomena umetnosti za človekovo osebnostno rast. Spoznavali smo bistvo glasbene in likovne umetnosti, se je učili zaznavati in vrednotiti. 

Znanost in ustvarjalnost, ki sta gibalo sveta, sta se prepletala v urah umetnosti na GCC, kjer so ob različnih pogovorih, nalogah in drugih projektih nastala tudi pričujoča razmišljanja in likovna ustvarjanja. 

SUHA DESTILACIJA LESA KOT KEMIJSKI POSTOPEK ZA DOMA PRIPRAVLJENO RISARSKO OGLJE  (mentorica Andreja Džakušič)

Predmet bivalna kultura je strokovni predmet na Umetniški gimnaziji – likovna smer, ki se ukvarja z načinom življenja ljudi in njihovo kulturo skozi prostor in čas. Del ur tega predmeta namenimo umetniškim tehnologijam, ki jih dijaki lahko uporabijo pri likovnem ustvarjanju. 

Predmet dijake usmeri v zavedanje okolja kot celote z interdisciplinarnim znanstvenim in umetniškim pristopom oblikovanja prostora. 

Še več, predmet bivalna kultura povezuje znanja vseh ostalih predmetov in drugih znanosti, kot so kemija, fizika, filozofija  … jih smiselno nadgrajuje in omogoča splošno razgledanost. 

Nalogo smo izvedli s 3. letnikom, izhajali smo iz obrti oglarstva na slovenskem. Osredotočili smo se na izdelavo risalnega oglja, ki ga uporabljamo pri praktičnem likovnem ustvarjanju pri več strokovnih predmetih. Namenjen je za skiciranje, risanje, ilustriranje, portretiranje, risanje karikatur in tihožitij, uporablja se ga tudi v mešanih likovnih tehnikah

UPORABA GLASBENE VIDEOIGRE INCREDIBOX PRI POUKU GLASBE (PROGRAM GIMNAZIJA IN PREDŠOLSKA VZGOJA) (mentor Sašo Šonc)

Incredibox je zabavna, vizualno zelo privlačna glasbena videoigra, s pomočjo katere lahko dijaki komponirajo avtorske skladbe, v jazz, funky, soul in beatbox glasbenem slogu. Te lahko nato tudi delijo z družabnimi mediji ali aplikacijami za sporočanje. Videoigra je na voljo kot plačljiva aplikacija ali kot online brezplačna verzija. Uporaba je nezahtevna in primerna za otroke od 13 leta dalje. Delno igra, delno orodje, je Incredibox zvočna in vizualna izkušnja, ki je hitro postala uspešnica.

Opis: Na zaslonu je vrsta sedmih kul hipster fantovskih likov, pod njimi pa niz ikon (na primer klobuk, nekaj sončnih očal, šal itd.). Vsaka ikona predstavlja določen zvočni element, kot je melodija ali ritem. Uporabniki lahko izberejo in povlečejo ikono do enega od  likov in ta bo začel predvajati ta zvočni element.  Vse različne zvoke lahko povlečete, zamenjate, spremenite, začasno ustavite in tako ustvarite edinstvene glasbene stvaritve.

Uporaba glasbene igre pri pouku glasbe spodbuja ustvarjalnost in eksperimentiranje. Dijaki spoznavajo, kako lahko, brez predhodnjega glasbenega znanja, s preprostimi glasbenimi elementi sestavijo lastno dinamično glasbeno delo. V letošnjem šolskem letu sem Incredibox v treh gimnazijskih in dveh predšolskih oddelkih in izkušnje so zelo dobre.

LINKI SKLADB:

https://www.incredibox.com/mix/b7a29c32ad7268ed0724-v4

https://www.incredibox.com/mix/b0690044e8b9d74ae953-v4

https://www.incredibox.com/mix/7ceec1f6e84d1d6f0b24-v3

https://www.incredibox.com/mix/0f7ec4965196443c0cb7-v4

https://www.incredibox.com/mix/4e51e75c0d71118ef365-v4

https://www.incredibox.com/mix/6f9fe83e2e05850e0a3c-v4

https://www.incredibox.com/mix/d2615548c943a0e93a44-v3

https://www.incredibox.com/mix/c516c301baa3b3c9dfd7-v5

https://www.incredibox.com/mix/6a7fbd46add9055bb063-v3

https://www.incredibox.com/mix/758b8366a18d7ede8a9d-v2

Teden umetnosti v šoli 2021/2022

Mentorji: Maja Rak, Andreja Džakušič, Mojca Senegačnik, Nataša Grobelnik, Tanja Bračun, Sašo Šonc, Špela Lužar, Sandra Marguč

Koordinatorica: Marjana Turnšek

Na Gimnaziji Celje – Center smo v tednu umetnosti pripravili tri razstave likovnih izdelkov naših dijakov.

1. V KAKŠNEM SVETU ŽIVIM?

Dijaki 1. letnika splošne gimnazije so pri predmetu likovna umetnost oblikovali likovne izdelke v tehniki kolaža. Z likovnim izdelkom so predstavili svoje mnenje o svetu v katerem živijo. Nastali so imenitni kolaži s  katerimi so dijaki dokazali neverjetno zrelost in razmišljujoč odnos ter kritično distanco do trenutne družbene klime.

Na hodniku GCC smo razstavili izbor kolažev iz vseh štirih oddelkov 1. letnika splošne gimnazije.

Povezava do fotogalerije: https://photos.app.goo.gl/Us6fjQzDraa6YSnv7

Mentorica: Maja Rak

2. UJET V ČASU

Likovna naloga iz področja fotografije, ki so jo dobili dijaki 1. letnika splošne gimnazije in dijaki 3. letnika umetniške gimnazije likovne smeri je bila podana v dveh šolskih urah, ko smo se z dijaki pogovarjali o aktualnih težavah mladih danes in o različnih načinih reševanja le-teh. Rdeča nit naših pogovorov je bilo izhodiščno besedilo Društva študentov medicine o samopoškodovanju pri mladih, ki so tudi razpisali ta likovni natečaj. Na razpis smo oddali več kot 100 likovnih izdelkov na to temo. Vse fotografije naših dijakov so bile objavljene na Instagram profilu V odsevu (in_reflection_) vključno z opisom fotografij. Med vsemi prispelimi fotografijami iz vse Slovenije  je komisija izbrala 6 najboljših, po 3 iz vsake starostne skupine.  Med nagrajenimi V KATEGORIJI SREDNJEŠOLCEV sta bili dijakinji 3. letnika UG Ana Zavolovšek (1. mesto) in Aneja Zajc Klopotan (2. mesto).

Na hodniku GCC smo razstavili izbor likovnih izdelkov iz vseh petih oddelkov, med njimi tudi nagrajeni fotografiji z opisom.

Povezava do fotogalerije izdelkov dijakov 1. letnika:https://photos.app.goo.gl/StRWqmcfdTLkxK7M9

Mentorica: Maja Rak

Slika 1: RAZBILA SEM SE. ZA SREČO, MENDA. (Ana Zavolovšek)

Kako opišeš brezizhodnost položaja, kako poveš kako se počutiš, ko si ujet? Kaj se zgodi, ko poveš pa nihče je posluša? Kaj se zgodi, ko bede in obupa, žalosti in smiljenja ne moreš več prenašati. Jeza nastopi, ko ne moremo premagati ovire v našem življenju. S fotografijo sem upodobila zdrobljena okna, polomljene stole, jezen jok, razbite členke in sovraštvo do navidezno brezizhodnega položaja. Na robu obupa, vendar še vedno z lučjo v očeh. Četudi je ta luč ogenj. Ko jezo razčleniš, razrežeš na tisoče delčkov ugotoviš, da ni zares jeza. Po navadi ugotovimo, da je pravzaprav dobra stara žalost, mogoče žalovanje, neiskrenost do samega sebe. Velik del si opravil, saj si pogledal vase in ugotovil, kaj je narobe, Pospraviti opustošenje in škodo, ki jo je tvoj ogenj jeze pustil za teboj je težje. Najtežje je najti pomoč. V fotografiji je ujet trenutek takoj za vrhuncem jeze, trenutek za slepečim besom, Trenutek za tem je tisti v katerem ugotoviš, kaj je glavni problem in vidiš škodo, ki si jo naredil. Vse kar si poskusil pa je najti pot iz brezizhodnega položaja. Ne odnehaj.

Slika 2: RAZBITA DUŠA. (Aneja Zajc Klopotan)

”Ljudje čutijo bolečino. In ta skrči njihove duše.” – Fredrik Backman

Ob besedni zvezi ”razbita duša”, najbrž marsikdo pomisli na Mrlakensteina, književnega junaka, ki je svojo dušo namerno razcepil na sedem delov. Seveda pa tukaj ne gre za to. Kaj torej sploh pomeni imeti ranjeno, razbito dušo? To pomeni, da je bilo samo bistvo našega bitja razbito. To je, ko travmatična izkušnja prevlada nad našo sposobnostjo, da ostanemo čustveno, energijsko nedotaknjeni in telesno ter duhovno usklajeni. Je, ko se naša duša, samo središče našega bitja, razcepi ali eksplodira v poskusu, da pobegnemo bolečini. Ni nenavadno, da se en ali več delčkov ujame v vrtinec čustev in se izgubi. Ni nenavadno, da tistih delčkov ne dobiš nazaj. Ni nenavadno, da si se poskusil opomoči in vstati, a si bil potisnjen nazaj. Ni nujno, da si v tistem trenutku bil pripravljen obupati, ampak bolj, da nisi imel več energije, da bi se boril za srečo. Torej si se zatekel k nečemu, kar ti je za vsaj delček sekunde popeljalo misli stran, drugam od tvoje ranjene duše, pa čeprav si se s tem le ranil na drugačen način. Moja fotografija predstavlja ravno to. Dušo.

3. MLADI VERUJEJO VATE. PRAVICA.

Integrali

Razstava vizualnih del dijakov 3. letnika Gimnazije Celje Center,  umetniška gimnazija – likovna smer (Galerija na hodniku)

Društvo likovnih umetnikov Celje v sklopu festivala umetnosti v javnem prostoru − Vstop prost/Admission Free − že nekaj let izvaja izobraževalne delavnice na GCC, in sicer za dijake umetniške gimnazije – likovna smer. 

Na delavnici KONS, ki jo je vodila Mojca Senegačnik, so dijaki tretjega letnika ustvarjali vizualne podobe v formi kolaža. Pri delu so izhajali iz raziskovanja avantgard v umetnosti in  iz poezije Srečka Kosovela ter jih povezali s kritičnim razmišljanjem o sodobnem času, svoji vlogi v družbi, vizijah prihodnosti in referencah na sodobnost. Z delom v skupinah so podkrepili misli o solidarnosti, skupnosti in potrebi po sodelovanju v “novem svetu”, svoja sporočila so oblikovali kot konstrukt besed, izrezkov in barvnih ploskev.

Projekt so v šoli poglobili z medpredmetnim povezovanjem slovenščine, umetnostne zgodovine, zgodovine ter risanja in slikanja. Pri splošnih in strokovnih predmetih smo dijakom omogočili poglobljeni vpogled v umetnostno smer konstruktivizma.

V galeriji so na ogled plakati, kolaži in video. Predstavitev pa je tudi interaktivna, saj lahko obiskovalci skonstruirajo svoje kolažsporočilo.

Medpredmetna podpora projektu:

Tanja Bračun, prof. lik. um, mag. ume. zgod., mag. Andreja Džakušič, uni. dipl. obl.,

Nataša Grobelnik, prof., Iztok Stariha, mag. prof. zgo.

Mentorici razstave: Andreja Džakušič in Mojca Senegačnik

Mentorice videoperformansa: Andreja Džakušič, Nataša Grobelnik, Mojca Senegačnik

Kamera: Alen Hodžić, Nejc Petelinšek

Montaža videa: Alen Hodžić, Nejc Petelinšek

Povezava do fotogalerije: https://photos.app.goo.gl/rkKw91xjRnFoZwQS7

Povezava do videoperformansa: https://youtu.be/Mjw9XY8ekvs

Dijaki 3. h programa predšolska vzgoja so pri pouku v sklopu ur LIO-USI, GIO-USI, PIO-USI in JIO) z mentorji pripravili glasbeno – plesno pravljico z naslovom Reševanje polarnega sveta. Pravljicagovori o polarnih živalih, ki se jim zaradi globalnega segrevanja zemlje, začne krčiti življenjski prostor. Odločijo se ukrepati. V želji, da bodo rešile problem odpotujejo na kitovem hrbtu do celine. Zaradi dobrega pogajanja z ministrom za okolje, vztrajnosti in pritiska ljudstva, dosežejo želeni cilj. Zadovoljni se vrnejo domov – na polarni svet, kjer srečno zaživijo.

Mentorji: T. Bračun, S. Šonc, Š. Lužar in S. Marguč.

Premiero pravljice so imeli 20. aprila v Hermanovem brlogu, kjer so kasneje nastopili še trikrat. Nastopili so še na OŠ Lava, pri Mišku Knjižku, na OŠ Braslovče in za otroke iz vrtca Laško.

Slika 3: Reševanje polarnega sveta (dijaki 3. h)

Maja smo pripravili tudi 18. študijsko razstavo Sobivanje, prehajanje svetov, ki smo jo poimenovali po krovni temi GCC v šolskem letu 2021/2022. Dijaki so ustvarjali likovne izdelke z mislijo na pomen temeljnih vrednot, ki se v razburkanem času in prostoru prepogosto izgubljajo. (Katalog razstave je na spodnji povezavi.)

https://www.gcc.si/wp-content/uploads/2022/05/Katalog-Sobivanje.pdf

Pojdi na vsebino