Umetniška gim. – likovna smer

PREDMETNIK ZA PROGRAM UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

Izvedbeni predmetnik za program umetniška gimnazija – likovna smer je oblikovan tako, da dobijo dijaki dovolj splošnega znanja, potrebnega za uspešno opravljanje mature, s strokovnimi predmeti (risanje in slikanje, likovna teorija, umetnostna zgodovina, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, plastično oblikovanje …) pa jih usposabljamo za razumevanje in poznavanje likovnih področij ter jim omogočamo kontinuiran likovni razvoj.  

Dijaki 1. letnika lahko kot drugi tuji jezik izbirajo med nemščino, ruščino in španščino. Iz izbirnih ur si lahko dijaki v 3. razredu izberejo po eno dodatno uro tistega predmeta, ki so ga izbrali za maturo, v 2. razredu pa, če tako želijo, tudi po enega izmed ponujenih izbirnih predmetov oz. ITS. 

V 4. razredu si izberejo po dva maturitetna izbirna predmeta, ki ju imajo bodisi po pet ur tedensko (psihologija, sociologija, filozofija) bodisi po štiri ure tedensko (geografija, biologija, kemija, fizika) ali pa po tri ure tedensko (zgodovina, tuji jezik, umetnostna zgodovina, likovna teorija). Matematiko in angleščino si izberejo bodisi na osnovni ali na višji zahtevnostni ravni. Dijaki imajo možnost izbrati še po eno uro tedensko dodatnega učenja slovenščine. Tudi letos bomo izvedli poskusno maturo (marec 2023). Dodatno uro matematike bomo kot priprave na maturo izvedli že v 3. razredu. V predmetnik bomo občasno in premišljeno še naprej dodajali tudi podjetnostne vsebine.  

Pri predmetu bivalna kultura bodo dijaki v 3. razredu spoznali še osnove slikarske in kiparske tehnologije, ki izhajajo zlasti iz potreb strokovnih predmetov (likovna teorija, risanje in slikanje, predstavitvene tehnike) in bodo na slednje tudi aplicirane, 35 ur pri predmetu osnove varovanja dediščine pa bo izvedenih v obliki delavnic in terenskega dela s strokovnjaki z Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Z medpredmetnimi povezavami  predmetov osnove varovanja dediščine in bivalne kulture bomo nekaj ur namenili povezavi s programom predšolska vzgoja (predmet likovna umetnost-modul, prof. Tanja Bračun) in sodelovali v projektu DEKD in TKD 2022. V 4. razredu bodo dijaki 70 ur predmeta bivalna kultura izvedli kot urbanistično delavnico v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, večinoma kot terensko delo ob koncih tedna in popoldnevih. V strnjeni obliki (projektni vikendi) bo izveden tudi predmet plastično oblikovanje (3. razred), dijaki 1. in 2. razreda pa bodo del strokovnih predmetov  opravili v obliki umetniških taborov v maju. Del predmeta risanje in slikanje (v vseh letnikih) bomo izvedli v sodelovanju z gostujočimi umetniki v Centru sodobne umetnosti Celje. Dijaki se bodo pri predmetih bivalna kultura in osnove varovanja dediščine vključevali tudi v projekte, ki jih vsako leto načrtujemo pod okriljem Tedna evropske kulturne dediščine. 

  1. Nadaljujemo s postopnim uvajanjem inovativne pedagogike 1/1 pri pouku matematike in tudi pri strokovnih predmetih.  

Del vsebin predstavljajo tudi razstave likovnih izdelkov – v tem šolskem letu jih bomo organizirali več  (Braslovče, Žalec, Vojnik, Šmarje pri Jelšah, Laško, Celje; Likovni salon, CSU, OKC), redno bomo razstavljali tudi v šolskih prostorih (galerija Na hodniku) in v Galeriji AQ GCC. 

Krovna tema likovnega ustvarjanja v šolskem letu 2022/2023 je Prihodnost je zdaj!

IZVEDBENI PREDMETNIK:

Skip to content