Gimnazija

PREDMETNIK ZA PROGRAM GIMNAZIJA

Tudi v tem šolskem letu bomo na šoli nadaljevali s posodobitvijo gimnazijskega programa ter upoštevali tudi smernice zadnje operativno-vsebinsko prenove (2017), ki uvaja fleksibilni predmetnik in interdisciplinarni tematski sklop (ITS), ki ga sicer na GCC že izvajamo v obliki izbirnih predmetov (POT, JAN, RAZISKOVALNO DELO). Upoštevali bomo nove učne načrte, ki prinašajo predvsem naslednje novosti: delitev učnih vsebin na obvezne in izbirne, nove pristope k poučevanju (kompetentno poučevanje) in medpredmetno povezovanje. Slednje bomo realizirali predvsem z obveznim tridnevnim projektnim delom v vseh oddelkih 1. in 2. razreda programov gimnazija in umetniška gimnazija – likovna smer. V 1. razredu smo ga poimenovali Celje – mesto moje mladosti, v 2. pa Zlato jabolko. Temeljil bo na večpredmetnem multidisciplinarnem povezovanju, ki bo zahtevalo opredelitev učnih ciljev vsakega predmetnega področja, skupno načrtovanje, časovno usklajevanje in ocenjevanje. Letošnja krovna tema bo ponudila osnovo za medpredmetno povezovanje ter interesne in obšolske dejavnosti. Nadaljujemo s postopnim uvajanjem inovativne pedagogike 1/1 in vključevanjem podjetnostnih kompetenc v pouk.

V 1. razredu imajo vsi gimnazijci isti predmetnik. V 2. razredu si dijaki dve uri tedensko izberejo po želji. Izbirajo lahko med ITS-ji potrošništvo v odgovornosti za trajnostni razvoj, javno nastopanje in projektno delo z osnovami raziskovalnega dela ter učenjem tretjega tujega jezika (nemščina, italijanščina, španščina, francoščina, ruščina, kitajščina). Z izjemo JAN imajo dijaki izbirni predmet oz. ITS v 2. razredu na urniku po dve uri tedensko, v 3. pa po dve uri tedensko le v prvem ocenjevalnem obdobju. JAN imajo na urniku le v 2. letniku.

V tem šolskem letu začenjamo s preureditvijo ur likovne in glasbene umetnosti – ure se po novem delijo med 1. in 2. letnik, vse ure se izvajajo timsko.

Vsi gimnazijci si v 3. razredu že izberejo po dva izbirna maturitetna predmeta, ki ju imajo po eno uro tedensko. Dijaki 3. razreda imajo tudi dodatno uro matematike, ki jo izvajamo kot priprave na maturo. Dijaki 2. in 3. letnika si lahko izberejo tudi dodatno uro priprav matematike na višji ravni.
V 4. razredu si gimnazijci izberejo dva maturitetna izbirna predmeta, ki ju imajo bodisi po pet ur tedensko (psihologija, sociologija, filozofija) bodisi po štiri ure tedensko (geografija, biologija, kemija, fizika) ali pa po tri ure tedensko (zgodovina, tuji jezik, umetnostna zgodovina). Dijaki si lahko izberejo še po eno uro tedensko dodatnega učenja slovenščine. Letos bomo nadaljevali poučevanje matematike in angleščine na dveh zahtevnostnih ravneh v 4. razredu – angleščino kot nivojski pouk, pri matematiki pa bodo imeli dijaki, ki so izbrali maturo na višjem nivoju, dodatni dve uri. Tudi letos bomo izvedli poskusno maturo (marec 2024).

IZVEDBENI PREDMETNIK

GIMNAZIJA

Pojdi na vsebino