Prva zaposlitev na področju VIZ

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let omogoča zagotavljanje dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Javni razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020, ki ga je maja 2016 sprejela Vlada RS in je objavljen na spletni strani https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/JAMSTVO-ZA-MLADE_potrjeno-12.5.2016.docx, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev učiteljev začetnikov za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih šolah, dijaških domovih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami).
Namen javnega razpisa v okviru sklopa B – »Učitelj Začetnik« je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Na razpisu za zaposlitev smo 25. 8. 2020 izbrali Iztoka Stariho, magistra profesorja zgodovine (v nadaljevanju učitelj začetnik). Prijava na razpis MIZŠ je bila uspešna, o čemer nas je MIZŠ obvestilo s sklepom 20. 10. 2020.

Učitelj začetnik se bo v okviru usposabljanja (od 1. 11. 2020 do 30 6. 2020), ob pomoči mentorja seznanil z delovanjem šole na različnih področjih. Spoznaval bo načrtovanje dela v razredu in izvajanje pedagoškega procesa v razredu. Sodeloval bo z ostalimi udeleženci vzgojno-izobraževalnega sistema in opravljal samostojno delo. Predviden časovni obseg usposabljanja je osem mesecev.
Učitelj začetnik bo v času pripravništva oz. času trajanja projekta prve zaposlitve na področju VIZ pridobival kompetence na področju poznavanja in znanja lastnega predmetnega področja, spretnosti učinkovitega poučevanja, sodelovanja med šolo in okoljem ter na področju organizacije in izvajanju učnega procesa.

V začetnem obdobju usposabljanja (prvi trije meseci) bo kandidat hospitiral pri mentorjevih urah pouka zgodovine v vseh treh programih (SSI – predšolska vzgoja, gimnazija, umetniška gimnazija – likovna smer).

Cel čas zaposlitve bo učitelj začetnik aktivno spoznaval poklic in predpise, ki urejajo delovanje šole. V ta namen se bo udeleževal šolskih sestankov, sestankov aktivov, konferenc, roditeljskih sestankov, govorilnih ur itd., kjer bo spoznaval, kako v šoli na ravni načrtovanja in izvedbe poteka vzgojno-izobraževalno delo. Del časa bo preživel tudi na senčenju v svetovalni službi in šolski knjižnici.

Poleg hospitacij pri učnih urah bo učitelj začetnik pod vodstvom mentorja pripravil in izvajal praktične nastope v razredu (od drugega do šestega meseca). Po izvedenih praktičnih nastopih bo z mentorjem nastope evalviral ter kritično ovrednotil in pri načrtovanju in izvedbi naslednjega nastopa upošteval mentorjevo povratno informacijo. Po opazovanju izvajanja preverjanja in ocenjevanja znanja bo, po posvetovanju z mentorjem, pripravil in izvedel preverjanje in ocenjevanje znanja (od šestega do osmega meseca). V tem obdobju bo posebna pozornost namenjena  organizacijskim in administrativnim nalogam v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem učnega procesa, spoznavanju predmetnega področja, vsebine učnih načrtov, elektronske dokumentacije in sodobno IKT  povezanih s poukom, inovativnimi metodami dela in vzporednem načrtovanju pouka na daljavo.

Učitelj začetnik bo v nadaljevanju uvajanja samostojno izvajal učne ure (do četrtega do osmega meseca), nadomeščanja, načrtoval ekskurzije in terensko delo, se udeleževal ekskurzij in terenskega dela. S pomočjo medpredmetnih povezav bo pouk zgodovine povezal z ostalimi učnimi predmeti ter sodeloval pri pripravi kandidatov na tekmovanje iz znanja zgodovine ter pomagal mladim raziskovalcem pri izdelavi raziskovalnih in seminarskih nalog. Sodeloval bo tudi pri izvajanju in načrtovanju obšolskih dejavnosti s področja humanistike ter se aktivno udejstvoval v šolskem Klubu zgodovinarjev.

Med pomembnejše cilje usposabljanja spadata razvijanje samorefleksije pri učitelju začetniku in poudarjanje pomena strokovnega razvoja.

Da bi šola utrdila svoj status v lokalni skupnosti, se ji še bolj odprla in se z njo povezala, o dogajanju na šoli obvešča javnost (medijske objave, spletna stran, socialna omrežja). Učitelj začetnik se bo seznanil tudi s tem delom delovanja šole, o samem projektu pa bomo vsaj enkrat obvestili javnost v obliki sporočila za medije.

Pojdi na vsebino