ESS projekti

Projekt ESS »Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij« (2017-2021).

(Koordinator G. Deleja, prof.)

Na GCC smo se pred tremi leti pridružili tudi projektu Šole za ravnatelje, ki je financiran iz ESS. Ta projekt ponuja tako poslovodsko kot vsebinsko podporo upravam šol pri uvajanju novih procesov in dopolnjevanju učnih okolij. Temeljni namen programa je oblikovati model celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju ter preko tega razvijati zmožnosti ravnateljev za kritično razmišljanje, problemsko učenje, inovativnost, refleksijo in sodelovalno učenje. Model se bo v prihodnjih petih letih razvijal na treh področjih (svetovanje, distribuirano vodenje, vodenje kariere ravnateljev). Aktivnosti programa bodo tudi letos izvedene z metodami in oblikami, skladnimi z načeli inovativnih učnih okolij (sodelovalne oblike učenja, krepitev digitalnih zmožnosti z uporabo tehnološko naprednih oblik učenja, razvijanje kritičnega in kreativnega razmišljanja, lastno raziskovanje, mreženje med različnimi ravnmi vzgojno-izobraževalnega sistema) in izmenjava znanja.

Projekt ESS »Inovativna učna okolja podprta z IKT« (2017-2021).

(Koordinator R. Lipnik, prof.)

Več informacij na podstrani Inovativna učna okolja podprta z IKT

Projekt ESS »MUNERA3: Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.« (2018-2022).

(Koordinatorici M. Krajnc, prof.; J. Bornšek, prof.)

Več informacij na podstrani MUNERA3

Projekt ESS »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« oz PODVIG

(Koordinator R. Lipnik, prof., člani tima: T. Ravničan Ganzitti, M. Turnšek, A. Pečnik)

Več informacij na podstrani PODVIG

Projekt ESS »Razumevanje filma s Slovensko kinoteko« (2017-2021).

(članice projektnega tima: L. Rednak, prof., V. Zorko, prof., J. Temnik Kerš, prof.)

Ker je filmska vzgoja v preteklih treh letih postala pomemben del inovativnih učnih okolij na GCC, smo se v šolskem letu 2016/2017 pridružili konzorciju kulturnih in izobraževalnih ustanov, ki je pod vodstvom Slovenske kinoteke uspešno kandidiral na razpisu Evropskega socialnega sklada. Do konca leta 2021 bomo pod strokovnim vodstvom Slovenske kinoteke filmsko vzgojo še bolj implementirali v učni proces. Sicer je projekt zasnovan v obliki tesnega povezovanja strokovnih delavcev slovenskih šol in fakultet, ustvarjalcev iz kulturnih ustanov na filmskem področju in mladih ustvarjalcev na področju filma. Ključne dejavnosti projekta zajemajo vzpostavitev strategije inovativnih učnih procesov izobraževanja s filmom in skozi film, razvijanje problemskih, projektnih, raziskovalnih in partnerskih pristopov k filmu ter sistem skupnega strokovnega izobraževanja za vse udeležence projekta. V izhodišču projekta bosta vzpostavljena privlačen interaktivni spletni portal z bazo učnih gradiv in filmskih del, ki sta na voljo za predvajanje v izobraževalne namene. Pričakovani kratkoročni učinki so razvidni iz sodelovanja s predstavniki 25 slovenskih srednjih šol (14 iz vzhodne in 11 iz zahodne kohezijske regije), 10 kulturnih ustanov (s filmskega področja) in 5 visokošolskih zavodov, ki so vključeni v projekt.

Projekt ESS »Krepitev razvoja prostovoljstva med ranljivimi skupinami ter kakovostnega upravljanja že aktivnih prostovoljcev« (2018-2022)

(Koordinatorica N. Laul, prof.)

GCC se je kot pridružena partnerica vključila v projekt Slovenske Karitas, ki prostovoljno delo postavlja v kontekst sodobnega časa, kjer presega zgolj karitativno dejavnost – neposredno človekoljubno pomoč ljudem  v stiski. Ima tudi ekonomske razsežnosti, pomembne za dobrobit skupnosti in ogroženih ali ranljivih skupin. Njegova velika vrednost v sedanjem času je v tem, da predstavlja možnosti za udejanjanje solidarnosti, povezovanje posameznika s skupnostjo, angažiranje posameznika za dobrobit skupnosti in njenih članov, pa tudi v tem, da povečuje občutek varnosti v sodobnem svetu socialne negotovosti. Predstavlja socialni kapital, katerega v sodobnem svetu vse bolj izpodriva finančni kapital s svojimi zakonitostmi, ki ogrožajo velik del članov skupnosti tudi v bogatih državah našega planeta. V okviru projekta bomo na GCC koristili zlasti izobraževanja za naše dijake in zaposlene ter se s posameznimi projekti vključevali v akcije koordinatorja.

Projekt ESS »RaST – razvojno središče talentov«

(Koordinator G. Deleja, prof.)

Izzivi medkulturnega sodelovanja (2016-2021)

(Koordinator G. Deleja, prof.)

GCC se je kot partnerica III. OŠ Celje, ki je članica širšega konzorcija, pridružila projektu, ki ima za osnovni cilj izboljšanje strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Za GCC pomeni to sodelovanje priložnost za večjo usposobljenost za delo z dijaki tujci, dostop do strokovne podpore pri tem delu in široko mrežo partnerjev ter spremljajočih projektov in izobraževanj, ki prispevajo tudi h krepitvi medkulturnega dialoga.

Pojdi na vsebino