Erasmus+ in ostali mednarodni projekti

 • Akreditacija Erasmus + za splošno izobraževanje (2021-2027) in srednje strokovno izobraževanje (2022-2027)
  Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je Gimnaziji Celje – Center (GCC) podelil Erasmus akreditacijo – leta 2020 za splošno izobraževanje, leta 2021 pa za srednje strokovno izobraževanje. Gre za nov mehanizem EU, ki bo v okviru prihodnjega programa v obdobju 2021-2027 omogočal lažjo pridobitev sredstev za projekte mobilnosti na področjih šolskega, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter na področju izobraževanja odraslih. V prihodnjem programskem obdobju si je šola zadala šest strateških ciljev, ki bodo usmerjali projektno delo z evropskimi partnerji: prenos dobrih praks iz tujine za ohranjanje in bogatenje lokalnega okolja, učenje z izkušnjami za trajnostni razvoj, odgovorno potrošništvo, nizko ogljično družbo in zdrav življenjski slog, digitalizacija procesov, povečanje števila (ob)šolskih dejavnosti na področju STEM, povečanje deleža avtentičnega in izkustvenega učenja ter vzpostavitev celovitega sistema kariernega razvoja za dijake in učitelje. V tem šolskem letu bomo v okviru akreditacije izvedli mobilnosti po napovedanem programu.
 • Projekt E+ »VotEU« (2021-2022)
  (koordinatorica V. Zorko, prof.)
  Namen projekta je razviti inovativne in po meri narejene didaktične pristope za poučevanje EU vsebin bodočim volivcem: učencem in dijakom. Projekt vodi Fakulteta za družbene vede, GCC je pridružen partner. V okviru projekta bodo dijaki in učitelji sodelovali pri delavnicah in seminarjih. Projekt na GCC koordinira prof. Valerija Zorko.
 • Projekt E+ »MEYE – mathematics in early years education« (2019-2022)
  (koordinatorica M. Krajnc, prof.)
  Vodilna tema projekta ključnega ukrepa 2 (strateška partnerstva), kjer GCC sodeluje kot partnerska šola, je razvoj matematične pismenosti v zgodnjem obdobju, cilj pa razvoj didaktičnih orodij in metodologij za usposabljanje izobraževalcev za delo na področju otrokovega razvoja matematično naravoslovne pismenosti. V projektu sodelujejo partnerji iz Španije, Portugalske, Velike Britanije, Poljske  in Slovenije. Na GCC pri projektu sodelujejo profesorji Laura Kerin Jevtić, Metka Krajnc in Rok Lipnik.
 • Projekt E+ »YESSS – Young Entrepreneurs at Secondary Schools (2019-2022)
  (koordinator R. Lipnik, prof.)
  Razvoj konkretnih didaktičnih orodij in priporočil za razvoj podjetnostnih kompetenc pri rednem pouku in obšolskem delu je glavni cilj tega projekta ključnega ukrepa 2, ki ga koordiniramo na GCC, soustvarjamo pa skupaj s partnerji iz Bolgarije, Turčije in Srbije. Izvedbeno je projekt razdeljen na več faz, ki jih bomo uresničili v prihodnjih dveh letih: razvoj didaktičnega priročnika, implementacijske delavnice za 12 učiteljev-mentorjev, razvoj izobraževanja učiteljev z metodo certificiranja, izvedba pilotnih delavnic z dijaki, diseminacija projekta in priročnika z organizacijo 4 multiplikacijskih dogodkov.
 • Projekt E + »PUD v tujini« (2020-2022)
  (koordinatorica M. Krajnc, prof.)
  Letos bomo za sredstva za mobilnost dijakov programa predšolska vzgoja kandidirali sami in ne več kot člani Konzorcija ekonomskih šol Slovenije. Načrt je, da vzpostavimo partnersko vez s finskimi vrtci, kamor bi vsako leto poslali od 5 do 10 dijakov.
 • Projekt E+ »Students on the move in Europe« (2020-2022)
  (koordinatorica M. Krajnc, prof.)
  Glavni namen projekta ključnega ukrepa 2 (strateška partnerstva), ki ga koordinira šola Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (Finska) je raziskovanje inovativnih pristopov v izobraževanju za dvig ozaveščenosti o pomenu fizične aktivnosti in zdravega življenjskega sloga (med učitelji in dijaki). Vsakodnevna prisotnost gibalnih aktivnosti je eden izmed načinov za dvig delavnosti in učinkovitost, pa tudi za dobro psiho-fizično počutje. V projektu poleg šole koordinatorice sodelujeta tudi GCC in srednja šola I.I.S. Leonardo da Vinci-Ripamonti (Italija). V sklopu projekta bodo omogočene mobilnosti za dijake in učitelje.
 • Projekt E+ »Make Sense« (2020-2022)
  (koordinator R. Lipnik, prof.)
  Osrednja tema projekta je socialno podjetništvo kot del kariernega razvoja v srednjih šolah, cilji pa trije – krepitev vrednot solidarnosti, vzajemnosti in trajnostnega razvoja v srednjih šolah, krepitev kompetenc učiteljev za vnos podjetnostnih vsebin v kurikularne in obšolske dejavnosti, ozaveščanje pomena Agende 2030 Združenih narodov in aktivnega državljanstva med dijaki in učitelji. Koordinator projekta je Skill Up Srl. iz Rima (Italija), poleg GCC pa so partnerji projekta še: Fondazione Monna Lisa (Italija), Licej Convitto Vittorio Emanuele II di Arezzo (Italija), javni zavod Gems of Northern Ireland (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), srednja šola Malone College Belfast (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), Univerza Ovidius iz Konstance (Romunija).
 • Projekt E+ »PROTECT« (2021-2023)
  (koordinator R. Lipnik, prof.)
  Cilj projekta, ki se bo začel v drugi polovici šolskega leta je aktivna udeležba učiteljev in dijakov pri oblikovanju spodbudnega učnega okolja s pomočjo digitalnih tehnologij za razvoj ključnih kompetenc 21. stoletja. Glavna metoda dela v projektu bo EDU-larp, glavno tehnika pa video. Cilj je priprava poučnih vizualnih gradiv (video, ikonografike, VR, QR …), ki bodo vsebovala ciljna sporočila in dobre prakse, ki bi jih moralo vključevati spodbudno učno okolje, s fokusom na trajnostnem razvoju. Celotno gradivo projekta se bo zbiralo na posebni projektni spletni platformi. Koordinator projekta je italijansko podjetje Antares.
 • Projekt E+ »A-Selfie« (2020-2022)
  (koordinator R. Lipnik, prof.)
  10. novembra 2020 so partnerske organizacije projekta Erasmus+ (ključna aktivnosti 3) A-SELFIE lansirale spletno platformo ‘Digital Schools Awards’, ki je namenjena spremljavi evropske skupnosti šol odličnih na področju digitalnega izobraževanja.  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je k sodelovanju povabilo tudi GCC. V Sloveniji v uvajalni fazi sodeluje 15 pilotnih šol, ki bodo najprej izvedle samooceno v evropskem orodju SELFIE, na podlagi te organizirali delavnice namenjene analizi aktualnega stanja in akcijskemu načrtovanju za bodoče ukrepe na področju digitalizacije. S tem bomo kandidirali tudi za priznanje Digitalna šola. (Digital School Award). Pilotni program se sprva uvaja v šolah na Irskem, Škotskem, v Litvi, Srbiji in  Sloveniji. Osredotočen je na podporo in strokovne učne prakse za učitelje in izobraževalne organizacije, da lahko s pomočjo podatkov orodja SELFIE izboljšajo svoje digitalne kompetence in prakse digitalnega izobraževanja v njihovi šoli. Ključni element programa je edinstveno sodelovanje med vladami (MIZŠ, Nacionalna agencija za izobraževanje Litva, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Srbije), izobraževanjem (H2 Learning, Education Scotland, EdTech Center Western Balkans, Inštitut za kakovost in evalvacijo izobraževanja) in tehnološko industrijo, ki jo v projektu vodi HP. Glavni cilji pilotnega programa so trije: prikazati uspešen model partnerstva med industrijo in ministrstvi za izobraževanje, podpirati inovativne prakse učiteljev in šol ter pozitivno vplivati ​​na izobraževalne izkušnje in rezultate učencev. Poleg tega bo program združil naraščajočo skupnost digitalnih šol, strokovnih učiteljev in mentorskih šol, odlikovanih z novim priznanjem Evropska digitalna šola.
 • Evropska prostovoljna služba. Tudi letos bomo v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom na GCC gostili prostovoljce programa EVS, še vedno pa ostaja cilj, da tudi GCC pridobi mednarodno akreditacijo za izvajanje tega programa.

Tim Erasmus + bo pripravljal tudi druge mednarodne pobude za prijavo na program Erasmus + ter koordiniral in spremljal ostale mednarodne razpise ter projekte šole, ki se lahko prijavijo na različne razpise (EU Code Week, European Remembrance, EVS, Creative Europe …).

 • Projekt Creative Europe »Refresh« (2020-2022)
  (Koordinatorici Andreja Džakušič, prof., Maja Rak, prof.)
  Vodilno temo iz projekta Refresh – oživljanje kulturnih spomenikov in lokacij kulturne dediščine z energijo mladih umetnikov različnih umetniških zvrsti in njihovimi novimi umetniškimi deli – smo v projektu ReFresh+ dopolnili z oživljanjem legend ter dodali še poslovni del, kjer bomo razvili načine kako dela mladih umetnikov postaviti ali vključiti na mednarodni trg umetnosti oz. kulture. Projekt koordinira Združenje zgodovinskih mest Slovenije (GCC je pridruženi partner, ki zastopa Celje), drugi projektni partnerji pa so: Complexul Muzeal National Moldova Iasi (Romunija), Fundacion Universitaria San Antonio (Španija)), Turun Ammattikorekeakoulu Oy (Finska) in Culture Hub (Hrvaška).

Evropska točka na nadarjene dijake
(tim za delo z nadarjenimi dijaki: Marjana Turnšek, prof., David Preložnik, prof., Rok Lipnik, prof., Barbara Arzenšek, prof., Valerija Zorko, prof., Miha Gartner, prof., in mag. Helena Maher Resinovič)
2018 je GCC s strani evropske mreže European Talent Support Networt dobila naziv Evropska točka za nadarjene. Mednarodna organizacija, ki so jo leta 2015 ustanovili v Evropskem parlamentu v Bruslju, deluje v okviru 20 centrov za nadarjene (slovenski deluje na PeF Ljubljana), ti pa podpirajo več kot 300 točk za nadarjene. V Sloveniji je doslej v mrežo vključenih 21 vrtcev, šol in drugih organizacij.Aktivna mreža šol spodbuja sodobne pedagoške prakse in razvoj orodij za prepoznavanje nadarjenosti na vseh področjih. Nosilke naziva Evropska točka za nadarjene se morajo v prijavi izkazati z aktivnim delovanjem na številnih področjih in učnimi rezultati. GCC je bila prepoznana kot odprta in mladim prijazna šola z odličnimi praksami na področjih dela z nadarjenimi in povezovanja formalnega in neformalnega učenja. S programi za nadarjene bomo v tem šolskem letu še bolj aktivno oblikovali celostno strategijo šole na tem področju.

Konfucijeva učilnica na GCC
(Koordinator R. Lipnik, prof.)
Projekt želi nadgraditi uvajanje kitajščine kot 3. tujega jezika na GCC, in sicer z vzpostavitvijo prve Konfucijeve učilnice v regiji. Učilnica naj bi bila namenjena dijakom in učiteljem GCC ter javnosti z namenom, da se pobliže spoznajo z bogato kitajsko kulturo in jezikom. S projektom, ki ga sicer podpira in financira Konfucijev inštitut iz Ljubljane, pa želimo izoblikovati tehten vsebinski program z nizom prireditev, dogodkov in srečanj, s katerimi bi želeli vzpostavljati vezi med kitajskim in lokalnim kulturnim okoljem in omogočiti prostor medkulturnih srečanj in spoznanj. 

UNESCO ASPnet
(Koordinatorica M. Turnšek, prof.)
Kot UNESCO šola z mednarodnim statusom smo zavezani k spodbujanju in uresničevanju načel UNESCA, kar se izvaja v projektih, s katerimi poskušamo mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno kompleksnejšega in medsebojno odvisnega sveta. V mreži UNESCO šol Slovenije se trudimo, da bi se vsi štirje stebri učenja za 21. stoletje vedeti, delati, biti in živeti skupaj čim bolj enakomerno razvijali in tako izboljšali kvaliteto izobraževanja. Živimo in delamo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. Osrednje teme: izobraževanje za trajnostni razvoj, mir in človekove pravice, medkulturno učenje ter skrb za naravno in kulturno dediščino.

Aktivnosti v šolskem letu 2021/2022:

 • Obeleževanje mednarodnih dni, let in desetletij (dan miru, dan strpnosti, dan boja proti AIDS-u, dan človekovih pravic, dan poezije, dan vode, dan zemlje, dan knjige in založništva, dan kulturne raznolikosti)
 • Sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih ASP mreže (Pozdrav ptic miru, Učenec poučuje, Jezik – kultura in tradicija, Dan človekovih pravic, Dan kulturne raznolikosti, UNESCO vrtički, Menjaj branje in sanje, UNESCO tek mladih, Pletemo niti mreže, Teden umetnosti v šoli ter ostali zanimivi projekti, ki jih bodo šole UNESCO ASP ponudile v tekočem šolskem letu).
 • Izvajanje lastnega nacionalnega projekta Veselje do znanosti (november)
 • Aktivno sodelovanje v UNESCO središču Celje.
 • Promocija UNESCO dejavnosti na šoli in v lokalni skupnosti.

VESELJE DO ZNANOSTI
S projektom obeležujemo dan znanosti za mir in razvoj. Dijakom in osnovnošolcem zadnje triade želimo približati naravoslovne znanosti ter te narediti zanimive in privlačne. Želimo jih usmeriti v raziskovanje in samostojno odkrivanje naravoslovja ter jih navdušiti tudi za študij. K sodelovanju povabimo osnovne šole celjske regije in UNESCO šole Slovenije ter partnerje iz tujine. Prireditev je razdeljena na dva dela, v prvem delu je plenarni prikaz eksperimentov, ki ga pripravi osrednji gost prireditve, v drugem delu pa dijaki in učenci pod mentorstvom naših učiteljev in učiteljev gostujočih šol samostojno izvajajo eksperimente. Del prireditve je namenjen tudi druženju in izmenjavi izkušenj tako med učitelji kot učenci in dijaki. Letošnje osrednje gostje bomo izbrali v sodelovanju z nacionalnim projektom Za ženske v znanosti (L’Oreal-UNESCO), ki ga vodi Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.

POZDRAV PTIC MIRU (18. 9. 2021)
Nosilec projekta je OŠ Lava. Že deveto leto zapored se projektu pridružuje Mestna občina Celje, ki pomaga širiti idejo miru med pobratena mesta na Hrvaškem, v Srbiji, Nemčiji. Prizadevanja podpira tudi predsednik države, varuh človekovih pravic, predsednik vlade ter nevladne organizacije po Sloveniji. Gre za večletni projekt z vsakoletnim osrednjim dogodkom – prireditvijo ob mednarodnem dnevu miru. Namen projektnih dejavnosti, ki potekajo pod sloganom Sodeluj in spremeni po lastni kreativni zasnovi, je ozaveščanje učencev, dijakov in drugih o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu.

POZDRAV POMLADI (17. 3. 2022)
Tradicionalno prireditev ob svetovnem dnevu poezije bomo izvedli v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Avstrije v Sloveniji, partnersko šolo iz Avstrije (BORG Bad Radkersburg) in okoliškimi osnovnimi šolami. Vodilo prireditve, ki jo bomo izvedli ob svetovnem dnevu poezije v celjskem Narodnem domu, ostaja medkulturni dialog in odkrivanje umetnostnih zakladov tujih kultur.

Zdrava šola
(Koordinatorica N. Laul, prof., sodelavci profesorji V. Lavrinc, Š. Sešlar, R. Lipnik)
V četrtem letu delovanja Zdrave šole bomo nabor dejavnosti in aktivnosti za dijake, profesorje in starše še razširili. Rdeča nit ostaja skrb za duševno in telesno zdravje, spodbujanje gibanja in zdravega prehranjevanja. Cilj tima Zdrave šole je spodbujati, usmerjati in nuditi zgled na vseh omenjenih področjih. Vse načrtovane dejavnosti so vpisane v LDNju šole in uvrščene med strateške cilje. Osrednja dejavnost je projekt FIT najstnik, ki smo ga začeli izvajati tudi na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji.

Mepi – Mednarodno priznanje za mlade
(Koordinatorica M. Brežnik, prof.)
Zasnova mednarodnega programa, ki smo ga v šolskem letu 2014/2015 začeli izvajati na GCC, temelji na osebnem (individualnem) izzivu. Mladim predstavlja netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti. Sestavljajo ga štiri področja (služenje oz. prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Merilo za pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti udeleženca, doseženo z njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo. Lahko se pohvalimo, da smo v tem času izpeljali dve mednarodni odpravi v srčiki programa MEPI, v Angliji (Lake District) in v avgustu 2019 v Walesu (Snowdonia).

Pišem za pravice
(Koordinatorica V. Zorko, prof.)
V tem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Amnesty International Pišem za pravice, in sicer v okviru zimskih OIV v mesecu decembru, ko praznujemo obletnico podpisa Splošne deklaracije o človekovih pravicah (10. 12.).

Evropska vas, program Šola ambasadorska Evropskega parlamenta in Evropa v šoli
(Koordinatorji M. Turnšek, prof., V. Zorko, prof.)
Namen projekta Evropska vas je bolje spoznati vse članice Evropske unije – spoznati njihove državne simbole, se seznaniti z njihovo kulturo, jezikom ter proučevati njihov način življenja, etnografske posebnosti, kulinariko. S projektom, ki je namenjen mladim, želimo spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov v Evropski uniji ter hkrati tudi zavedanje lastne identitete.  Naši dijaki bodo letos pod mentorstvom profesorjev proučevali izbrano državo. Izdelali bodo material za stojnico in pripravili plesno – glasbeni nastop za osrednjo prireditev.
Nadaljevali bomo tudi s projektom Šola ambasadorka EP. Udeležili se bomo delavnic, okroglih miz in srečanj v organizaciji Informacijske pisarne v Ljubljani. Infotablo bomo mesečno vsebinsko spreminjali. Infotočko bomo nadgradili s predstavitvijo posameznih držav EU. V sklopu teh predstavitev bomo v soorganizaciji MCC-ja in ekipe Sledka pripravili tudi tematski dan EU. V okviru programa in v sodelovanju z Debatnim klubom GCC bomo sodelovali tudi v programu MEP (Model European Parliament).
Ambasadorji ostajajo dijaki, ki so kot izbirni predmet izbrali sociologijo (3. letnik). Nadaljevali bomo tudi s predstavitvijo modulov o EU pri urah sociologije  v 2. letniku (april in maj). V sklopu projekta bomo v goste povabili tudi različne predavatelje.
Okrepili bomo sodelovanje z drugima celjskima šola, ki sta v projektu (ŠCC Lava, Srednja šola za mehatroniko, multimedije in Ekonomsko šolo Celje). Načrtujemo sodelovanje na 3KONS. Sodelovali bomo pri projektu Evropska vas in ob dnevu Evrope pomagali pri pripravi stojnice v centru Celja.  

Na GCC se bomo tudi letos vključili v projekt Evropa v šoli Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki šole povezuje z različnimi veleposlaništvi EU, in sicer z obiski diplomatov oziroma zaposlenih na veleposlaništvih v šolah. Krovno temo in načrt obiskov bodo na ministrstvu določili januarja 2022.

Listina raznolikosti Slovenije

Pojdi na vsebino