gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Erasmus+ in ostali mednarodni projekti

Projekt E + »PUD v tujini« (2019-2020).

Letos bomo kot člani Konzorcija ekonomskih šol Slovenije omogočili 18 dijakom programa PV, da bodo del praktičnih izkušenj z delom v vrtcih pridobili v tujini (Braga, Portugalska; Dublin, Irska). Koordinatorica vseh dejavnosti PUD-a v tujini je M. Krajnc.

Projekt E + »Let’s play to classify surfaces«.

Projekt 73 šol iz Španije, Portugalske, Irske, Velike Britanije, Romunije, Srbije, Bosne, Madžarske, Finske, Poljske, Hrvaške, Francije, Turčije, Grčije, Kolumbije, Slovaške, Tunizije in Slovenije. Z dijaki 3. letnika programa PV bomo tudi letos kreirali in modelirali platonska telesa (tetraeder, heksaeder, oktaeder, dodekaeder in ikozaeder), osnovna geometrijska telesa (piramide, prizme, valji …). Uporabnost materialov se kaže tudi v osnovnih kreacijah, ki  jih dijaki lahko za svoje nastope uporabljajo v vrtcu. Nastale izdelke bomo predstavili na socialnih omrežjih, obenem pa z evalvacijskimi metodami spremljali napredek dijakov pri razumevanju tega področja matematike.

Projekt E + »My voice, my life« (2018-2020)

Slovenski koordinator projekta, ki sicer povezuje 9 partnerjev iz Velike Britanije, Poljske, Turčije, Francije, Romunije in Slovenije, je mreža MaMa. GCC v projekt vstopa kot pridruženi partner skupaj s Celjskim mladinskim centrom. Cilj projekta je identifikacija kazalnikov znotraj najstniške generacije, ki lahko vodijo v marginalizacijo in radikalizacijo. Na podlagi ugotovitev in metod pozitivne psihologije, bodo razvita posebna orodja za izobraževalce in mladinske delavce.

Projekt E + »Will to motivatE(U) (2018-2020)

Z dvoletnim E + projektom (akcija KA 2) na GCC prvič vstopamo na področje strateških partnerstev. Koordinator projekta je srednja šola Moravasi iz Szegeda (Madžarska), skupaj s partnerji iz Hrvaške, Norveške in Italije pa bomo v času trajanja projekta podrobno raziskovali motivacijo mladih in učiteljev v okviru profesionalnega in osebnostnega razvoja znotraj šolskih sistemov ter razvijali različna orodja in metode na področju formalnega in neformalnega učenja. V tem šolskem letu so v načrtu štiri srečanja dijakov in učiteljev (Italija, Madžarska, Islandija in Hrvaška) ter zaključek projekta.

Projekt E + »GCC – točka za nadarjene dijake« (2018-2020)

Z novim projekt mobilnosti učnega osebja bomo v obdobju 2018-2020 zasledovali cilj spoznavanja dobrih praks na področju dela z nadarjenimi dijaki in z njim nadgradili projekt raziskovanja inovativnih učnih okolij na področju pouka in obšolskih dejavnostih (2017-2019). Z obiski na delovnih mestih (senčenji) na partnerskih šolah v Avstriji, na Švedskem, Finskem, Poljskem in v Španiji ter udeležbo na strukturiranih tečajih (Ciper, Velika Britanija) želimo dati poudarek izkustvenemu učenju in inovativnim metodam dela.

Evropska prostovoljna služba. Tudi letos bomo v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom na GCC gostili prostovoljce programa EVS, še vedno pa ostaja cilj, da tudi GCC pridobi mednarodno akreditacijo za izvajanje tega programa.

Projekt E+ »EU doma – zbliževanje EU in mladih« (2019-2021)

Namen projekta je razviti inovativne in po meri narejene didaktične pristope za poučevanje EU vsebin bodočim volivcem: učencem in dijakom. Projekt vodi Fakulteta za družbene vede, GCC je pridružen partner. V okviru projekta bodo dijaki in učitelji sodelovali pri delavnicah in seminarjih. Projekt na GCC koordinira prof. Valerija Zorko.

Projekt E+ »MEYE – mathematics in early years education (2019-2021)

Vodilna tema projekta ključnega ukrepa 2 (strateška partnerstva), kjer GCC sodeluje kot partnerska šola, je razvoj matematične pismenosti v zgodnjem obdobju, cilj pa razvoj didaktičnih orodij in metodologij za usposabljanje izobraževalcev za delo na področju otrokovega razvoja matematično naravoslovne pismenosti. V projektu sodelujejo partnerji iz Španije, Portugalske, Velike Britanije, Poljske  in Slovenije. Na GCC pri projektu sodelujejo profesorji Laura Kerin Jevtić, Metka Krajnc in Rok Lipnik.

Projekt E+ »YESSS – Young Entrepreneurs at Secondary Schools (2019-2021)

Razvoj konkretnih didaktičnih orodij in priporočil za razvoj podjetnostnih kompetenc pri rednem pouku in obšolskem delu je glavni cilj tega projekta ključnega ukrepa 2, ki ga koordiniramo na GCC, soustvarjamo pa skupaj s partnerji iz Bolgarije, Turčije in Srbije. Izvedbeno je projekt razdeljen na več faz, ki jih bomo uresničili v prihodnjih dveh letih: razvoj didaktičnega priročnika, implementacijske delavnice za 12 učiteljev-mentorjev, razvoj izobraževanja učiteljev z metodo certificiranja, izvedba pilotnih delavnic z dijaki, diseminacija projekta in priročnika z organizacijo 4 multiplikacijskih dogodkov.  Na GCC se v projekt vključuje tim za podjetnost, koordinira pa ga prof. Gregor Deleja.

Evropska točka na nadarjene dijake

(tim za delo z nadarjenimi dijaki: Marjana Turnšek, prof., David Preložnik, prof., Rok Lipnik, prof., Barbara Arzenšek, prof., Valerija Zorko, prof., Miha Gartner, prof., Majda Kamenšek Gajšek, prof., Gregor Deleja, prof., in mag. Helena Maher Resinovič)

  1. 1. 2018 je GCC s strani evropske mreže European Talent Support Networt dobila naziv Evropska točka za nadarjene. Mednarodna organizacija, ki so jo leta 2015 ustanovili v Evropskem parlamentu v Bruslju, deluje v okviru 20 centrov za nadarjene (slovenski deluje na PeF Ljubljana), ti pa podpirajo več kot 300 točk za nadarjene. V Sloveniji je doslej v mrežo vključenih 21 vrtcev, šol in drugih organizacij.

Aktivna mreža šol spodbuja sodobne pedagoške prakse in razvoj orodij za prepoznavanje nadarjenosti na vseh področjih. Nosilke naziva Evropska točka za nadarjene se morajo v prijavi izkazati z aktivnim delovanjem na številnih področjih in učnimi rezultati. GCC je bila prepoznana kot odprta in mladim prijazna šola z odličnimi praksami na področjih dela z nadarjenimi in povezovanja formalnega in neformalnega učenja. S programi za nadarjene bomo v tem šolskem letu še bolj aktivno oblikovali celostno strategijo šole na tem področju. Vse aktivnosti izvajamo tudi v okviru ESS projekta Razvojno središče talentov.

Konfucijeva učilnica na GCC
(Koordinator G. Deleja, prof.)
Projekt želi nadgraditi uvajanje kitajščine kot 3. tujega jezika na GCC, in sicer z vzpostavitvijo prve Konfucijeve učilnice v regiji. Učilnica naj bi bila namenjena dijakom in učiteljem GCC ter javnosti z namenom, da se pobliže spoznajo z bogato kitajsko kulturo in jezikom. S projektom, ki ga sicer podpira in financira Konfucijev inštitut iz Ljubljane, pa želimo izoblikovati tehten vsebinski program z nizom prireditev, dogodkov in srečanj, s katerimi bi želeli vzpostavljati vezi med kitajskim in lokalnim kulturnim okoljem in omogočiti prostor medkulturnih srečanj in spoznanj. 

UNESCO ASPnet

(Koordinatorica M. Turnšek, prof.)

Kot UNESCO šola z mednarodnim statusom smo zavezani k spodbujanju in uresničevanju načel UNESCA, kar se izvaja v projektih, s katerimi poskušamo mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno kompleksnejšega in medsebojno odvisnega sveta. V mreži UNESCO šol Slovenije se trudimo, da bi se vsi štirje stebri učenja za 21. stoletje vedeti, delati, biti in živeti skupaj čim bolj enakomerno razvijali in tako izboljšali kvaliteto izobraževanja. Živimo in delamo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. Osrednje teme: izobraževanje za trajnostni razvoj, mir in človekove pravice, medkulturno učenje ter skrb za naravno in kulturno dediščino.

Aktivnosti v šolskem letu 2019/2020:

  • Obeleževanje mednarodnih dni, let in desetletij (dan miru, dan strpnosti, dan boja proti AIDS-u, dan človekovih pravic, dan poezije, dan vode, dan zemlje, dan knjige in založništva, dan kulturne raznolikosti).
  • Sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih ASP mreže (Učenec poučuje, Jezik – kultura in tradicija, Dan človekovih pravic, Dan kulturne raznolikosti, Drevo = življenje, UNESCO vrtički, Menjaj branje in sanje, Poezija je vsepovsod okoli nas, le videti jo je treba,  UNESCO tek mladih, Pletemo niti mreže ter ostali zanimivi projekti, ki jih bodo šole UNESCO ASP ponudile v tekočem šolskem letu).
  • Izvajanje lastnega nacionalnega projekta Veselje do znanosti (november).
  • Aktivno sodelovanje v UNESCO središču Celje.
  • Promocija UNESCO dejavnosti na šoli in v lokalni skupnosti.

VESELJE DO ZNANOSTI (15. 11. 2019)
S projektom obeležujemo dan znanosti za mir in razvoj. Dijakom in osnovnošolcem zadnje triade želimo približati naravoslovne znanosti ter te narediti zanimive in privlačne. Želimo jih usmeriti v raziskovanje in samostojno odkrivanje naravoslovja ter jih navdušiti tudi za študij. K sodelovanju povabimo osnovne šole celjske regije in UNESCO šole Slovenije ter partnerje iz tujine. Prireditev je razdeljena na dva dela, v prvem delu je plenarni prikaz eksperimentov, ki ga pripravi osrednji gost prireditve, v drugem delu pa dijaki in učenci pod mentorstvom naših učiteljev in učiteljev gostujočih šol samostojno izvajajo eksperimente. Del prireditve je namenjen tudi druženju in izmenjavi izkušenj tako med učitelji kot učenci in dijaki.  

POZDRAV PTIC MIRU (21. 9. 2019)
Nosilec projekta je OŠ Lava. Že osmo leto zapored se projektu pridružuje Mestna občina Celje, ki pomaga širiti idejo miru med pobratena mesta na Hrvaškem, v Srbiji, Nemčiji. V zadnjih treh letih pa je bil projekt zelo dobro sprejet v partnerskih državah v okviru projekta Erasmus+ in sicer v Nemčiji, Turčiji, Španiji, na Nizozemskem in na Portugalskem. Naša prizadevanja podpira tudi predsednik države, varuhinja človekovih pravic, predsednik vlade ter nevladne organizacije po Sloveniji med njimi tudi Teozofska knjižnica Celje. Gre za večletni projekt z vsakoletnim osrednjim dogodkom – prireditvijo ob mednarodnem dnevu miru. Namen projektnih dejavnosti, ki potekajo pod sloganom Sodeluj in spremeni po lastni kreativni zasnovi, je ozaveščanje učencev, dijakov in drugih o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu. Osrednja tema letošnjega leta je Mir – svoboda – sočutje /»Brez mene ne gre!«/

POZDRAV POMLADI (19. 3. 2020)
Tradicionalno prireditev ob svetovnem dnevu poezije bomo izvedli v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Avstrije in okoliškimi osnovnimi šolami. Vodilo prireditve, ki jo bomo izvedli na svetovni dan poezije v celjskem Narodnem domu, ostaja medkulturni dialog in odkrivanje umetnostnih zakladov tujih kultur, prireditev pa bomo posvetili ruski kulturi in slovanskemu svetu.

Zdrava šola

(Koordinatorica N. Laul, prof., sodelavci profesorji V. Lavrinc, Š. Sešlar, G. Deleja, R. Lipnik)

V tretjem letu delovanja Zdrave šole bomo nabor dejavnosti in aktivnosti za dijake, profesorje in starše še razširili. Rdeča nit ostaja skrb za duševno in telesno zdravje, spodbujanje gibanja in zdravega prehranjevanja. Cilj tima Zdrave šole je spodbujati, usmerjati in nuditi zgled na vseh omenjenih področjih. Vse načrtovane dejavnosti so vpisane v LDNju šole in uvrščene med strateške cilje.

Mepi – Mednarodno priznanje za mlade

(Koordinatorica M. Brežnik, prof.)

Zasnova mednarodnega programa, ki smo ga v šolskem letu 2014/2015 začeli izvajati na GCC, temelji na osebnem (individualnem) izzivu. Mladim predstavlja netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti. Sestavljajo ga štiri področja (služenje oz. prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Merilo za pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti udeleženca, doseženo z njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo.

Lahko se pohvalimo, da smo v tem času izpeljali dve mednarodni odpravi v srčiki programa MEPI, v Angliji (Lake District) in v avgustu 2019 v Walesu (Snowdonia).

Pišem za pravice

(Koordinatorica V. Zorko, prof.)

V tem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Amnesty International Pišem za pravice, in sicer v okviru zimskih OIV v mesecu decembru, ko praznujemo obletnico podpisa Splošne deklaracije o človekovih pravicah (10. 12.).

Evropska vas, program Šola ambasadorska Evropskega parlamenta in Evropa v šoli

(Koordinatorji M. Turnšek, prof., V. Zorko, prof., G. Deleja, prof.)

Namen projekta Evropska vas je bolje spoznati vse članice Evropske unije – spoznati njihove državne simbole, se seznaniti z njihovo kulturo, jezikom ter proučevati njihov način življenja, etnografske posebnosti, kulinariko. S projektom, ki je namenjen mladim, želimo spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov v Evropski uniji ter hkrati tudi zavedanje lastne identitete.

Nadaljevali bomo tudi s triletnim projektom Šola ambasadorka EP. Udeležili se bomo delavnic, okroglih miz in srečanj v organizaciji Informacijske pisarne v Ljubljani. Infotablo bomo mesečno vsebinsko spreminjali. Infotočko bomo nadgradili s predstavitvijo posameznih držav EU. V sklopu teh predstavitev bomo v soorganizaciji MCC-ja in ekipe Sledka pripravili tudi tematski dan EU. Ohranili bomo sodelovanje z Miho Zrimškom v sklopu pomladnega OIV (aktivno državljanstvo) ter organizirali še kakšno izbirno predavanje. Ambasadorji ostajajo dijaki, ki so kot izbirni predmet izbrali sociologijo (3. letnik). Nadaljevali bomo tudi s predstavitvijo modulov o EU pri urah sociologije  v 2. letniku (april in maj). V sklopu projekta bomo v goste povabili tudi različne predavatelje.

Na GCC se bomo tudi letos vključili v projekt Evropa v šoli Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki šole povezuje z različnimi veleposlaništvi EU, in sicer z obiski diplomatov oziroma zaposlenih na veleposlaništvih v šolah. Krovno temo in načrt obiskov bodo na ministrstvu določili januarja 2019.

Listina raznolikosti Slovenije

Prispevka ni mogoče komentirati.

Skip to content