Svetovalno delo

Svetovalno delo bosta v tem šolskem letu opravljali
mag. Helena Maher Resinovič, univ. dipl. psihologinja, in
Nives Laul, univ. dipl. psihologinja.

Vpis novincev
Vpis novincev bo potekal skladno z rokovnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Odzvali se bomo vabilom osnovnih šol in izobraževalnih sejmov ter drugih dogodkov, na katerih se predstavljajo različni izobraževalni programi in ustanove. Obsežne naloge se bodo pričele z informativnima dnevoma v februarju 2021, nadaljevale z izvedbo preizkusa likovne nadarjenosti za bodoče dijake umetniške gimnazije (marec 2021), izvedbo vpisnega postopka in individualnimi razgovori z bodočimi dijaki ter njihovimi starši (marec–junij 2020), zaključile pa z vpisom (junij–avgust 2020). Predvidevamo enak obseg razpisanih mest kot v preteklem šolskem letu (štiri oddelke programa gimnazija, tri oddelke programa predšolska vzgoja in en oddelek programa umetniška gimnazija – likovna smer). Oddelke bomo oblikovali glede na izbiro drugega tujega jezika, upoštevali pa bomo tudi želje bodočih prvošolcev.

Študijsko informiranje in svetovanje
Informiranje dijakov o izbiri nadaljnjega študija je ena pomembnejših nalog svetovalne službe. Vključuje skupinske (seznanjanje dijakov z vpisnim postopkom v oddelkih) in individualne oblike dela z dijaki in traja vse šolsko leto, večinoma od 2. razreda dalje (ko se dijaki prvič seznanijo z izbiro maturitetnih predmetov, študijskimi smermi in oblikami študija v Sloveniji in tujini). Dijake 3. razreda bomo med OIV (september 2020) informirali o možnostih nadaljnjega izobraževanja na visokošolskih zavodih, jih seznanili z gradivi vseh štirih univerz in mnogih samostojnih visokošolskih zavodov, z razpisom za vpis, pomembnejšimi spletnimi stranmi in z vpisnimi pogoji iz preteklih let.

Dijake bomo spodbujali k aktivnostim, ki vodijo k boljšemu prepoznavanju lastnih zmožnosti in interesov (računalniški program Kam in kako, psihodiagnostično orodje Career Tree (CAT), individualni razgovori, Zavod za zaposlovanje). V sodelovanju z razredniki in starši jih bomo spodbujali tudi k aktivnemu in odgovornemu iskanju primernega študija. Pred kabinetom šolske svetovalne službe bodo na voljo zloženke in drugi materiali z informacijami o različnih študijskih programih, tudi omejitve za vse slovenske študijske programe.

Dijakom 4. razreda bo svetovalna služba sproti posredovala informacije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter vpisnih služb. Dijaki bodo opozorjeni na vse pomembnejše datume, povezane z vpisom. 21. 12. 2020 bomo organizirali že tradicionalni karierni dan, na katerem se v sejemski obliki predstavi večina slovenskih študijskih programov, različne organizacije, ki koordinirajo vpis na tuje univerze, pripravili bomo pa tudi pestro paleto izbirnih delavnic.

Z maturanti bomo pregledali razpis za vpis v študijskem letu 2021/2022 – ta bo izšel konec januarja 2021 – in opozorili dijake na pasti vpisnega postopka. Februarja in marca bomo v oddelkih pregledali obrazec prijave za vpis in naredili simulacijo prijave.
Vsi dijaki 4. razreda bodo imeli možnost individualnih razgovorov v šolski svetovalni službi.

Dijaki s posebnimi potrebami
Letos se bo na naši šoli izobraževalo čez 40 dijakov s posebnimi potrebami. Število in razpored dijakov sta del enotne evidence, ki jo hrani svetovalna služba. Večina dijakov je usmerjenih zaradi primanjkljajev na posameznih področjih učenja, nekaj je tudi dolgotrajno bolnih mladostnikov in takšnih s čustvenimi in vedenjskimi težavami. V novem šolskem letu bo postala naša dijakinja tudi slepa deklica, ki predstavlja poseben izziv celotnem kolektivu, še posebej pa seveda njenemu učiteljskemu zboru in svetovalni službi. Na prilagoditve in posebnosti smo se pričeli pripravljati že v tem šolskem letu, marsičesa se bomo naučili še v prihodnje.

Svetovalna služba bo koordinirala vse aktivnosti, povezane z dijaki s posebnimi potrebami, in nudila strokovno pomoč dijakom, staršem in učiteljem ter koordinirala in vodila vse aktivnosti glede ur dodatne strokovne pomoči. Skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami bodo imenovane strokovne skupine, ki bodo za vsakega dijaka izdelale individualiziran program. Za redna srečanja strokovne skupine, individualizirane programe in njihovo evalvacijo skrbijo razredniki.

Še naprej bomo sodelovali v projektu Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela. V sodelovanju s prof. M. Krajnc bomo dijakom tudi letos omogočali brezplačna testiranja za skotopični sindrom.

Spremljanje učne uspešnosti dijakov
Ta naloga v preventivnem smislu vključuje izvedbo programa Učenje za učenje, ki je namenjen racionalnejšim in učinkovitejšim metodam učenja ob prehodu iz osnovne šole v srednjo. Del motivacijskih vsebin o učenju bomo izpeljali med OIV. Svetovalna služba bo vse šolsko leto spremljala učno uspešnost dijakov, po potrebi vključila posamezne dijake v individualno obravnavo in nudila pomoč pri preusmerjanju v druge programe, če se bodo tako odločili dijaki in njihovi starši. Redna komunikacija z razredniki in drugimi učitelji predstavlja temelj kvalitetnega in strokovno opravljenega dela, spremljanje učnega uspeha pa v zadnjih letih bistveno olajšujeta elektronska redovalnica in dnevnik.

Nadarjeni dijaki
Ob vpisu bomo evidentirali v osnovni šoli prepoznane nadarjene dijake. Tudi sicer bomo nadaljevali s prepoznavanjem in evidentiranjem takšnih dijakov in delom z njimi v vseh oddelkih. Ponudbo dejavnosti na šoli, s katerimi lahko dijaki razvijejo svoje potenciale, bomo dopolnjevali in spreminjali skladno z njihovimi potrebami in željami. Pripravili bomo individualne programe in jih evalvirali.

Dijaki tujci
Posebno pozornost bomo letos namenili številnim dejavnostim in izobraževanjem za delo z dijaki tujci, saj moramo biti pripravljeni na izzive aktualnega časa, kot šola pa moramo znati nuditi vso potrebno pomoč pri integraciji dijakov migrantov in dijakov tujcev v naš šolski in družbeni prostor. Tako je šola začela sodelovati tudi v projektu Izzivi medkulturnega sodelovanja.

Organizacija in spremljanje prostovoljnega socialnega dela
Glej poglavje Dejavnosti ob pouku, podpoglavje Obšolske dejavnosti.

Sodelovanje s starši, z učiteljskim zborom in vodstvom šole
Svetovalna služba bo vse šolsko leto sodelovala s starši (roditeljski sestanki, individualni razgovori, sestanki Sveta staršev), bodisi na njihovo pobudo ali na pobudo šole in učiteljev, ter iskala poti za rešitev učnih ali vzgojnih težav dijakov.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami
Svetovalna služba bo sodelovala z drugimi institucijami, najpogosteje s centri za socialno delo, z zdravstvenimi domovi, dijaškim domom, s fakultetami, srednjimi in osnovnimi šolami, z Nacionalnim inštitutom javnega zdravja, Zavodom za šolstvo in šport RS, Zavodom za zaposlovanje in drugimi.

Preventivno delo
Pri preventivnih dejavnostih letos načrtujemo program Učenje za učenje in motivacija za učenje v 1. razredu, različne delavnice za izboljšanje samopodobe in za osebnostno rast med OIV za 1., 2. in 3. razred ter izvedbo tematskih razrednih ur. Nadaljevali bomo tudi s sodelovanjem v projektu To sem jaz Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Posebno pozornost bomo namenili različnim oblikam zasvojenosti, tudi v sodelovanju s Svetom staršev in Dijaško skupnostjo. Nadaljevali bomo s srečanji skupine Supervizorji, v kateri se mentorici z dijaki pogovarjava o različnih psiholoških temah. Nadaljevali bomo z intervizijo, ki je namenjena profesorjem. Sodelovanje v njej bo prostovoljno, vsebine pa bomo črpali iz aktualnih dilem in izzivov, ki ji bodo izpostavili profesorji

Strokovno izobraževanje
Obe svetovalni delavki se bosta udeležili vsaj po enega strokovnega seminarja iz psihologije in vseh kolektivnih izobraževanj v organizaciji šole. Tudi letos bosta aktivno sodelovali na strokovnih aktivih šolskih svetovalnih delavcev celjske regije (prof. Laul bo v šolskem letu 2020/21 še naprej vodila aktiv srednješolskih svetovalnih delavk) in redno spremljali strokovno literaturo ter aktualno dogajanje v svetovalnem delu v slovenskem in mednarodnem prostoru. S kratkimi prispevki o aktualnih temah, ki se vežejo na delo z dijaki, bosta dopolnjevali tudi pedagoške konference.

Evalvacija svetovalnega dela
Evalvacija in kritična analiza svetovalnega dela bosta temeljili na primerjavi načrtovanih ciljev in rezultatov dela in bosta priloga k poročilu o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/2021.

Skip to content