Svetovalno delo

Svetovalno delo bodo opravljale

mag. Helena Maher Resinovič, univ. dipl. psihologinja,

Nives Laul, univ. dipl. psihologinja,

Maruša Grešak, mag. psihologije

Vpis novincev

Šolska svetovalna služba se bo v šolskem letu 2023/2024 ukvarjala z vpisom novincev, študijskim informiranjem in svetovanjem dijakom, z dijaki s posebnimi potrebami in individualiziranimi učnimi načrti, spremljala bo učno uspešnost dijakov in delo z nadarjenimi dijaki ter pri tem sodelovala s starši, učiteljskim zborom in vodstvom šole, posebno pozornost bo namenila dijakom tujcem, organizirala bo prostovoljno delo dijakov in preventivno delo z dijaki, se povezovala z zunanjimi institucijami ter skrbela za lastno strokovno izobraževanje in evalvacijo svojega dela.

Vpis novincev bo potekal skladno z rokovnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Odzvali se bomo vabilom za predstavitev šole na osnovnih šolah in izobraževalnih sejmih. Obsežne naloge se bodo pričele z informativnima dnevoma v februarju 2024, nadaljevale z izvedbo preizkusa likovne nadarjenosti za bodoče dijake umetniške gimnazije (marec 2024), in izvedbo vpisnega postopka (marec – avgust 2024). Oddelke bomo oblikovali glede na izbiro drugega tujega jezika, upoštevali pa bomo tudi želje bodočih prvošolcev.

Študijsko informiranje in svetovanje

Informiranje in svetovanje dijakom o možnostih nadaljnjega študija je ena pomembnejših nalog svetovalne službe. Vključuje skupinske (seznanjanje dijakov z vpisnim postopkom v oddelkih) in individualne oblike dela z dijaki in traja vse šolsko leto, večinoma od 2. razreda dalje. Dijake bomo spodbujali k aktivnostim, ki vodijo k boljšemu prepoznavanju lastnih zmožnosti in interesov ter k individualnim pogovorom o izbiri študija. Pred kabinetom šolske svetovalne službe bodo na voljo zloženke in drugi materiali z informacijami o različnih študijskih programih, tudi omejitve za vse slovenske študijske programe. Dijakom 4. razreda bo svetovalna služba sproti posredovala informacije o vpisu v prvi letnik študija. Decembra 2023 bomo organizirali tradicionalni karierni dan, na katerem se v sejemski obliki predstavi večina slovenskih študijskih programov, različne organizacije, ki koordinirajo vpis na tuje univerze, pripravili bomo pa tudi pestro paleto izbirnih delavnic. Dijake bomo spodbujali k aktivnostim, ki vodijo k boljšemu prepoznavanju lastnih zmožnosti in interesov (računalniški program Kam in kako, psihodiagnostično orodje Career Tree (CAT), individualni razgovori, Zavod za zaposlovanje). V sodelovanju z razredniki in starši jih bomo spodbujali tudi k aktivnemu in odgovornemu iskanju primernega študija. Pred kabinetom šolske svetovalne službe bodo na voljo zloženke in drugi materiali z informacijami o različnih študijskih programih, tudi omejitve za vse slovenske študijske programe. Z maturanti bomo pregledali razpis za vpis v študijskem letu 2024/2025 – ta bo izšel konec januarja 2024 – in opozorili dijake na pasti vpisnega postopka. Februarja in marca bomo v oddelkih pregledali obrazec prijave za vpis in naredili simulacijo prijave. Vsi dijaki 4. razreda bodo imeli možnost individualnih razgovorov v šolski svetovalni službi.

Dijaki s posebnimi potrebami

Letos se bo na šoli izobraževalo preko 40 dijakov s posebnimi potrebami. Število in razpored dijakov sta del enotne evidence, ki jo hrani svetovalna služba. Večina dijakov je usmerjenih zaradi primanjkljajev na posameznih področjih učenja, nekaj je dolgotrajno bolnih mladostnikov in takšnih s čustvenimi in vedenjskimi težavami. V novem šolskem letu se bosta pri nas šolala tudi dva slepa dijaka. Svetovalna služba bo koordinirala vse aktivnosti, povezane z dijaki s posebnimi potrebami, in nudila strokovno pomoč dijakom, staršem in učiteljem ter koordinirala in vodila vse aktivnosti glede ur dodatne strokovne pomoči. Skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami bodo imenovane strokovne skupine, ki bodo za vsakega dijaka izdelale individualiziran program. Za redna srečanja strokovne skupine, individualizirane programe in njihovo evalvacijo skrbijo razredniki. Še naprej bomo sodelovali v projektu Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela.

V sodelovanju s prof. M. Krajnc Sevšek bomo dijakom tudi letos omogočali brezplačna testiranja za skotopični sindrom.

Spremljanje učne uspešnosti dijakov

V sklopu preventivnih dejavnosti bomo v 1. razredih izvajali program Učenje učenja, ki je namenjen racionalnejšim in učinkovitejšim metodam učenja ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Svetovalna služba bo vse šolsko leto spremljala učno uspešnost dijakov, po potrebi bo vključila posamezne dijake v individualno obravnavo in nudila pomoč pri preusmerjanju v druge programe, če se bodo tako odločili dijaki in njihovi starši. Redna komunikacija z razredniki in drugimi učitelji predstavlja temelj kvalitetnega in strokovno opravljenega dela, spremljanje učnega uspeha pa v zadnjih letih bistveno olajšujeta elektronska redovalnica in e-dnevnik.

Nadarjeni dijaki

Ob vpisu bomo evidentirali v osnovni šoli prepoznane nadarjene dijake ter nadaljevali s prepoznavanjem in evidentiranjem takšnih dijakov in delom z njimi v vseh oddelkih. Ponudbo dejavnosti na šoli, s katerimi lahko dijaki razvijejo svoje potenciale, bomo dopolnjevali in spreminjali skladno z njihovimi potrebami in željami. Pripravili bomo individualne programe in jih evalvirali. Z novim šolskim letom se bomo vključili v poskus ZRSŠ za delo z nadarjenimi.

Dijaki tujci

Kot šola moramo znati nuditi potrebno pomoč pri integraciji dijakov migrantov in dijakov tujcev v naš šolski in družbeni prostor. Zato bomo izvajali dejavnosti, ki bodo pripomogle k vključevanju teh dijakov v naš šolski in družbeni prostor.

Organizacija in spremljanje prostovoljnega socialnega dela

Glej stran Dejavnosti ob pouku.

Sodelovanje s starši, z učiteljskim zborom in vodstvom šole

Svetovalna služba bo vse šolsko leto sodelovala s starši (roditeljski sestanki, individualni razgovori, sestanki Sveta staršev), bodisi na njihovo pobudo ali na pobudo šole in učiteljev, ter iskala poti za rešitev učnih ali vzgojnih težav dijakov.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Sodelovali bomo tudi z drugimi institucijami, kot so centri za socialno delo, zdravstveni domovi, dijaški dom, fakultete, srednje in osnovne šole, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za šolstvo in šport RS, Zavod za zaposlovanje, ljudske univerze in druge.

Preventivno delo

Pri preventivnih dejavnostih letos načrtujemo program Učenje za učenje in motivacija za učenje v 1. razredu, različne delavnice za izboljšanje samopodobe in za osebnostno rast med OIV za 1., 2. in 3. razred ter izvedbo tematskih razrednih ur. Nadaljevali bomo tudi s sodelovanjem v projektu To sem jaz Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Posebno pozornost bomo namenili različnim oblikam zasvojenosti, tudi v sodelovanju s Svetom staršev in Dijaško skupnostjo. Nadaljevali bomo s srečanji skupine Supervizorji, v kateri se mentorici z dijaki pogovarjava o različnih psiholoških temah. Nadaljevali bomo z intervizijo, ki je namenjena profesorjem. Sodelovanje v njej bo prostovoljno, vsebine pa bomo črpali iz aktualnih dilem in izzivov, ki ji bodo izpostavili profesorji.

Nadaljevati želimo tudi s psihoedukativnimi urami namenjene osebnostni rasti dijakov.

Strokovno izobraževanje

Obe svetovalni delavki se bosta udeležili vsaj po enega strokovnega seminarja iz psihologije in vseh kolektivnih izobraževanj v organizaciji šole. Tudi letos bosta aktivno sodelovali na strokovnih aktivih šolskih svetovalnih delavcev celjske regije (prof. Laul bo v šolskem letu 2023/2024 še naprej vodila aktiv srednješolskih svetovalnih delavk) in redno spremljali strokovno literaturo ter aktualno dogajanje v svetovalnem delu v slovenskem in mednarodnem prostoru. S kratkimi prispevki o aktualnih temah, ki se vežejo na delo z dijaki, bosta dopolnjevali tudi pedagoške konference.

Evalvacija svetovalnega dela

Evalvacija in kritična analiza svetovalnega dela bosta temeljili na primerjavi načrtovanih ciljev in rezultatov dela in bosta priloga k poročilu o realizaciji LDN za šolsko leto 2023/2024.

Pojdi na vsebino