gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Šolski projekti

Koristnost nekoristnega in Družbo(s)lovci
(Koordinatorici P. Lajlar, prof., in V. Zorko, prof.)
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo organizirali niz predavanj z uglednimi gosti s področja humanistike, predvidoma oktobra (sociologija), novembra (filozofija), decembra (obče družboslovje), februarja (kultura) in aprila (filozofija). Enega izmed gostov bomo povabili na predlog dijakov (anketa na Sledku). S temami predavanj želimo spodbuditi kritičen dialog med mladimi in njihovo aktivno državljanstvo. Zaključek cikla bomo organizirali v obliki družboslovnega tabora.
Tabor bomo izvedli na šoli in ga vsebinsko orientirali v lokalno okolje. Tabor bo medpredmetno zasnovan (geografija, filozofija, zgodovina, psihologija, sociologija), krovna tema bo Dom in svet.

Cilji tabora:

  • dijakom približati področje družboslovja kot multidisciplinarne discipline,
  • pridobiti izkušnje z raziskovalnim in aplikativnim delom na terenu in v različnih učnih oblikah,
  • poglabljati že usvojeno učno znanje,
  • seznaniti se z obdelavo zbranih podatkov,
  • odkritja predstaviti javnosti ter s tem razviti veščine nastopanja in predstavljanja svojega dela in idej,
  • uporaba metod in tehnik raziskovalnega dela,
  • razviti sposobnosti timskega dela,
  • spoznavanje pokrajine z različnih vidikov (zgodovinski, umetniški, ekološki, sociološki, etnološki …,
  • uporaba in pridobivanje knjižničnoinformacijskih znanj.

Dijaki bodo raziskovali določena področja po skupinah in na terenu, analizirali probleme, poizvedovali o gostu s posameznega področja, pripravili kratko predstavitev, vprašanja in pogovor z gostom. Vključili bomo tudi različne rekreativne dejavnosti.

Šolska projekta Ta veseli dan kulture in GCC ima talent – za kulturo
(Koordinatorica D. Poglajen, prof., v sodelovanju z vsemi profesoricami slovenščine)
V projekta, s katerima obeležujemo dan rojstva in dan smrti F. Prešerna, so vključeni vsi dijaki GCC, njegov cilj pa je spodbuditi njihovo lastno ustvarjalnost v maternem jeziku in jo predstaviti na prireditvah v počastitev praznikov slovenske kulturne. Letošnji prireditvi bosta 3. 12. in 7. 2. na GCC.

Eko GCC
(mentorji: učitelji naravoslovja in učitelji, ki se pridružujejo medpredmetnim povezavam in projektnemu delu)
Trajnostni razvoj in okoljska vzgoja sta pogosto samo floskuli, s katerima skušamo označiti številne dejavnosti, povezane z varovanjem okolja. V resnici mora biti skrb za zdravo okolje, ki poleg recikliranja odpadkov in drugih okoljskih dejavnosti vključuje tudi medsebojne odnose in medkulturni dialog, sestavni del vsakdanjika. S pestrim in zanimivim obsegom različnih dejavnosti želimo obogatiti način življenja in delovanja na GCC in dijake ozaveščati o pomenu trajnostnega razvoja ter sodelovati na različnih natečajih. Sledimo tudi okoljskim zavezam, ki jih je Dijaška skupnost GCC sprejela ob »podnebnem štrajku« 15. 3. 2019.
V oddelčnih skupnostih bodo dijaki tudi letos izvolile ekoreferenta, ki bo bdel nad izvajanjem vsebin. Profesorji bodo vpletli v učne ure dejavnosti, povezane z načeli in cilji ekošole, vsebine pa bomo vpletli tudi v ostale šolske in druge projekte ter dejavnosti ob pouku.
Ekoradio GCC, ki ga bomo letos skušali dopolniti z videovsebinami, nas bo informiral in ozaveščal o vseh aktualnih in zanimivih temah.

Vsebinski poudarki šolskega leta 2019/2020:

EKO ŠPORTNI DAN (13. 9. 2019): pohodniški športni dan, kjer bodo dijaki in učitelji aktivno podprli akcijo Očistimo Slovenijo 2019 in se priključili E + projektu Celjskega mladinskega centra Očistimo celjske hribe.

RAVNANJE Z ODPADKI: redno bomo zbirali stari papir, plastične zamaške, kartuše in tonerje, sijalke, baterije … Redno bomo skrbeli za odpis in odvoz zastarele IKT tehnologije, opreme. Vsi dijaki in zaposleni bodo skrbeli za dosledno ločevanje odpadkov v učilnicah in na hodnikih. Skrbeli bomo za redno čiščenje žvečilnih gumijev po učilnicah. Pri predmetih likovno ustvarjanje, likovna umetnost, MOT, IOT bodo dijaki umetniško ustvarjali iz odpadnega materiala. S ciljem zmanjševanja uporabe plastične embalaže bodo tudi letos vsi novinci dobili GCC stekleničko za vodo. Te bomo ponudili tudi vsem dijakom in učiteljem, ki so jih morebiti izgubili oz. uničili.

ENERGIJA: vsi dijaki in zaposleni na šoli bomo skrbeli za ugašanje luči, v zimskem času za racionalno zračenje učilnic.

INTERDISCIPLINARNI PROJEKT NA TEMO VODE: pri projektu bodo sodelovali vsi učitelji, ki bodo to želeli in dijaki vseh letnikov in programov, predvsem pa vsi oddelčni ekoreferenti. Potekal bo celo šolsko leto, glavnina pa bo izvedena med 15. 1. in 20. 3., ko bo zaključna prireditev ob Svetovnem dnevu vode. Projekt bo potekal v dveh sklopih. Prvi sklop: predaja GCC stekleničk  za vodo prvošolcem in v nadaljnjih tednih dejavnosti ozaveščanja dijakov preko ekoreferentov o pomenu uporabe zdravju prijazne embalaže za pitno vodo (M. Kamenšek Gajšek). Sklop se bo zaključil z elektronsko anketo, rezultate pa bodo na razrednih urah posredovali ekoreferenti. Drugi sklop: med predmetni pristop k varčevanju s pitno vodo in spoznavanju njene vloge v naravi in našem življenju. V okviru projekta bodo potekali likovni, literarni in fotografski natečaj,  mikrobiološke, kemijske, glasbene, fotografske, jezikovne in druge  delavnice, ki jih bodo z zainteresiranimi dijaki izvedli posamezni mentorji.  Ekoreferenti  in zainteresirani dijaki si bodo lahko ogledali vodarno v Frankolovem, kjer se bodo seznanili s postopki priprave pitne vode in njeno distribucijo. Teden vode (marec 2020) bomo zaključili s prireditvijo, kjer bomo tudi razstavili likovne in fotografske izdelke ter predstavili rezultate posameznih delavnic. Koordinatorica projekta bo M. Kamenšek Gajšek.

HRANA IN ZDRAVJE: dijakom in vsem zaposlenim bo med odmori zagotovljeno sveže sadje. Profesorji ŠV bodo izvajali športne aktivnosti za zdravje in dobro počutje (»minute za zdravje«). Namenjene bodo zaposlenim in dijakom. Na šoli bomo izvajali aktivnosti za zdravje in dobro počutje (zdravi dnevi, zdravi tedni) v sodelovanju z Zdravo šolo. V okviru medvrstniških odnosov bodo dijaki PV v okviru strokovnih modulov (NOT, ŠOT, USI, JIO …) izvajali različne delavnice za vrtčevske otroke in učence prve triade OŠ. Obeležili bomo Svetovni dan zdravja. Dijaki bodo pri urah biologije in kemije v različnih tematskih sklopih učne snovi spoznavali hranilne snovi v živilih, njihov pomen za človeka, za njegovo zdravje.

OKOLICA ŠOLE: posamezni razredi bodo tedensko čistili okolico šole, z dijaki se  bomo vključevali v čistilne akcije v lokalni skupnosti. 3 do 4 čistilne akcije bomo izvedli v sodelovanju z Ekonomsko šolo Celje in Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje. Razpored čistilnih akcij je objavljen v koledarju, ki je priloga LDN.

Na šolskem ekovrtu bodo dijaki PV v okviru strokovnih modulov urejali tematske grede, akvaristi bodo skrbeli za šolske živali.

OHRANJANJE NAŠEGA SVETA: dijaki bodo tekmovali v ekokvizu, dijaki 2. letnika PV bodo pri NOT in SOC izvajali ekobranje za ekoživljenje. Pri kemijskem krožku bodo dijaki sodelovali pri projektu Ozaveščevalni vidiki in vplivi na okolje pri ravnanju z (odpadnimi) zdravili.

Učitelji bomo vključevali vsebine ekošole v učne načrte vseh predmetov, ki se izvajajo na GCC tako, da bomo ure posvetili določeni vsebini (ekološko obarvana vsebina), ki bo krovna za posamezni letnik.

IZBIRNE EKSKURZIJE: te bomo organizirali med šolskim letom in jih povezovali z različnimi učnimi vsebinami, zlasti pri naravoslovju in pri pripravah na maturo iz naravoslovnih predmetov. 2. 10.: Talum Kidričevo, 5. 10.: paradižnik, orhideje in pivo (biološka ekskurzija v Lušt, Ocean Orchids in pivovarno Bevog); 17. 10.: Tehnični muzej in razstava Ideja v Cankarjevem domu, Vodarna Frankolovo (marec 2020), Strunjan in Škocjanski zatok (april 2020).
Tudi v tem šolskem letu bomo organizirali tematske tedne, v katerih bomo preko različnih vsebin vključevali ekološke note in pri dijakih privzgajali pozitivni odnos do okolja in skrb za ohranjanje planeta.

Umetnik otroku, otrok umetniku
(Koordinatorici M. Krajnc, prof., in A. Pečnik, prof.)

Potreba po likovnem izražanju v zgodnji mladosti je enakovredna potrebi po govorjenju, igranju, raziskovanju, gibanju … Likovna ustvarjalnost otrok v zgodnji mladosti je posledica raziskovanja in preprostega navdušenja nad tem, da likovni medij (svinčnik, barvica, čopič …) za sabo pušča sled. Stvaritve ali »čačke«, kot radi zapišemo, ki nastanejo kot posledica preprostega giba roke, so v očeh umetnikov izjemne in kreativne, saj otroška iskrenost in neobremenjenost izrisuje na likovni podlagi kreativne rešitve in likovne prostore, ki so šolanemu umetniku tuje oziroma so mu sčasoma postale odtujene.
Cilj projekta Otrok umetniku in umetnik otroku je, da k sodelovanju povabimo umetnike iz lokalnega okolja in otroke iz celjskih vrtcev (starostno obdobje 3-6 let), jih med sabo povežemo  da v sodelovanju z otroško neobremenjenostjo in akademsko spretnostjo ustvarijo nove likovne rešitve. S tem bomo dosegli dopolnjevanje med pristnostjo in iskrenostjo otroške risbe/slike ter premišljeno rabo akademskega likovnega jezika.

Šolski projekt Celje – mesto moje mladosti
(Koordinatorica B. Arzenšek, prof.)
S projektom Celje – mesto moje mladosti želimo našim prvošolcem programa gimnazija in umetniška gimnazija predstaviti mesto z najrazličnejših perspektiv. Ponudili jim bomo devet vsebinsko različnih programov s področja naravoslovja in matematike, družboslovja, jezikoslovja, športa in umetnosti. Vsak dijak si izbere enega izmed naslednjih programov: Lišaji naši nevidni sosedje, Alma Karlin, Ali je Celje čisto?, Top 10, Celeia v likovni podobi, Celje, mesto glasbe, Razgibajmo možgane in telo, Z GPS-om po Celju in Celje, kakršnega doslej še nisem poznal/-a. Programi so medpredmetno zasnovani. S sodobnimi pedagoškimi pristopi želimo pri dijakih razvijati ključne kompetence. Sodelovalno poučevanje in učenje pripomoreta k trajnejšemu in kakovostnejšemu znanju.
Projekt bomo realizirali v treh dneh. Dva strnjena dneva bosta namenjena temu projektu med OIV (23. in 24. 9.). Zaključna prireditev bo v oktobra Takrat bodo dijaki predstavili svoje ugotovitve, zaključke in vtise ter priložnostno razstavo.

Šolski projekt Zlato jabolko
(Koordinatorica B. Špegel Berdič)
V projekt so vključeni dijaki 2. letnika splošne in umetniške gimnazije. Izvajamo ga v šoli in Kozjanskem regijskem parku, kjer se dijaki seznanijo z bogato naravno in kulturno dediščino, visoko stopnjo biodiverzitete in evropsko pomembnimi varstvenimi območji Natura 2000. Proučujemo odnose med okoljskim in družbenoekonomskim razvojem, pri čemer je poudarek na ohranjanju narave in učenju iz njenih strategij ter s tem razvijanju vrednot trajnostnega razvoja. Dijaki potrebo varovanja narave in kulturne dediščine prepoznavajo kot pomembno razvojno priložnost. Pri projektu razvijamo ekološko pismenost, kar pripomore k sprejemanju informiranih osebnih in družbenih odločitev.
Projekt izvajamo po posameznih tematskih sklopih: Geografski oris in razvojne priložnosti Kozjanska parka (A. Pristovšek), Aškerc v Podsredi (D. Poglajen), Kozjanski park v številkah (D. Marolt), Pilštanj skozi čas (J. Škorjanec), Zapori in kaznovanje (P. Lajlar), Šola nekoč in danes (V. Zorko), Likovno snovanje (A. Pečnik), Življenje v renesansi (Š. Lužar), Renesančna posvetna instrumentalna glasba (S. Šonc), Moje jabolko (Jožica Kovač) in Iz zakladnice narave za čiščenje voda (B. Špegel Berdič).
Projekt bomo izpeljali v treh projektnih dneh. Prvega bomo izvedli 23. 9. v Kozjanskem parku, ki je naš zunanji sodelavec pri projektu, preostala dva pa 24. 9. in 15. 10. v šoli, obiskali pa bomo tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Celju. Dejavnosti v Kozjanskem parku bodo potekale kot ekskurzija z vodenimi ogledi, ogledom filma in mečevanja, intervjujem, terenskim raziskovalnim delom in likovnim snovanjem. Dijaki bodo izvedli recital in glasbeno ter plesno predstavo. V NLZOH bodo imeli dijaki možnost sodelovanja pri analizi vzorca s terena. V šoli bomo izvajali raziskovalno delo in interpretacijo rezultatov po posameznih tematskih sklopih. Projekt bomo zaključili z razstavo likovnih del v šolski knjižnici, ki jo bodo pripravili dijaki umetniške gimnazije in s prireditvijo v naši športni dvorani, kjer bodo dijaki predstavili delo po tematskih sklopih.

Dnevi evropske kulturne dediščine in 7. teden kulturne dediščine 2019
(Koordinatorica M. Rak, u. d. i. a.)
Letošnje leto se bomo v oba projekta vključili le posredno in ne aktivno kot pretekla leta, zlasti na programu UG v okviru predmetov osnove varovanja dediščine in bivalna kultura. Dijaki UG bodo za prvošolce pripravili tudi posebno vodenje po šoli, kjer bo v ospredju njena spomeniško varovana plat in obdobje secesije, prav tako pa se bomo s secesijsko dediščino šolskega poslopja aktivno vključili v Poletno muzejsko noč 2020.

Šolski projekt Igre v gozdu
(Koordinatorici D. Centrih, prof., in M. Krajnc, prof.)
Projekt je namenjen dijakom 1. razreda programa PV in se navezuje na modul igre za otroka ter na naravoslovne predmete. Izvedli ga bomo maja 2020. Pri strokovnem modulu se dijaki spoznavajo s teoretičnimi značilnostmi igre predšolskega otroka, v praksi pa v sklopu projektnega dne, ki ga načrtujemo skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije, enota Celje. Strokovnjaki Zavoda bodo dijake popeljali po mestnem gozdu in jim predstavili različne načine, kako lahko z igro oz. drugimi aktivnostmi vzgojitelji predšolskim otrokom približajo gozd. Dijaki bodo v projektu v okviru medpredmetnega povezovanja (igre za otroke, biologija, gozdna pedagogika) ozavestili pomen gozda kot naše dragocene kulturne dediščine. Seznanili se bodo z gozdnim bontonom, spoznali bodo biodiverziteto gozda, gozdne mite in osnove gozdne pedagogike. Pridobljeno znanje bodo prenesli v praktične primere iger za otroke in v kasnejše delo z otroki v vrtcu.

Šolski projekt Otroci in naravoslovje
(Koordinatorica V. Lavrinc, prof.)
Dijaki 2. razreda programa PV bodo aprila 2020 izvedli projekt Otroci in naravoslovje, in sicer v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer bodo zanje pripravili predavanje Rokovanje z živalmi, ogledali pa si bodo tudi živalski vrt, kasneje pa še Hišo eksprerimentov. Delo bodo nadaljevali v šoli, kjer bodo v modulu naravoslovje predstavili živali in načrtovali dejavnosti za predšolske otroke. Del projekta je tudi sodelovanje z Društvom BIOEXO in delavnica o eksotičnih živalih, ki jo bomo izvedli decembra 2019 na šoli.

S pravljico na pot
(Koordinatorica B. Arlič Kerstein, prof., izvajalci učitelji USI in JIO)
Tretješolci programa predšolska vzgoja bodo del ustvarjalnega izražanja in modula jezikovno izražanje otrok namenili pripravi avtorske glasbene pravljice (praznična tema, okoljska tema, pravljica z naukom) in z njimi gostovali po vrtcih v regiji, v Osrednji knjižnici Celje in v Hermanovem brlogu. Projektni dan bodo izvedli 25. 9. 2019, pravljice pa bodo premierno uprizorjene decembra, februarja in marca. Del projekta je tudi sodelovanje z Domom ob Savinji. Za stanovalce bomo izvedli vse tri pravljice. Ta del koordinira T. Štante Benčina, prof.

Naravoslovne urice za predšolske otroke
(Koordinatorici V. Lavrinc, prof., in D. Centrih, prof.)
Dejavnost je namenjena predšolskim otrokom, izvajajo pa jo dijaki 2. letnika programa PV (predvidoma novembra in maja). Gre za niz eksperimentov za predšolske otroke ter predstavitev nekaterih živali in rokovanja z njimi. Dijaki bodo pripravili eksperimente s področja naravoslovja, ustrezen laboratorijski pribor in kemikalije ter vsebinski del predstavitve živali in rokovanja z njimi. Mentorici bosta poskrbeli za zloženke za otroke in vsa navodila dijakom za izvedbo delavnic. Dijaki bodo delavnice, ki trajajo 45 minut, izvedli v dopoldanskem času, med 9.00 in 11.30 uro. Vsak dijak bo izvedel eksperimente z dvema ali tremi predšolskimi otroki. Predstavitev in rokovanje z živalmi bo potekala v skupinah.

Prispevka ni mogoče komentirati.