Šolski projekti

Koristnost nekoristnega in Družbo(s)lovci
(Koordinatorici P. Lajlar, prof., in V. Zorko, prof.)
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo organizirali niz predavanj (v živo in on-line) z uglednimi gosti s področja humanistike, predvidoma oktobra (sociologija), novembra (filozofija), decembra (obče družboslovje), februarja (kultura) in aprila (filozofija). Enega izmed gostov bomo povabili na predlog dijakov (anketa na Sledku). S temami predavanj želimo spodbuditi kritičen dialog med mladimi in njihovo aktivno državljanstvo. Zaključek cikla bomo organizirali v obliki družboslovnega tabora.  Tabor bomo izvedli na šoli in ga vsebinsko orientirali v lokalno okolje, če bo to dopuščala epidemiološka situacija.

Šolska projekta Ta veseli dan kulture in GCC ima talent – za kulturo
(Koordinatorice S. Marguč, prof., V. Zorko, prof., T. Šante Benčina, prof., J. Temnik Kerš, prof.)
V projekta, s katerima obeležujemo dan rojstva in dan smrti F. Prešerna, so vključeni vsi dijaki GCC, njegov cilj pa je spodbuditi njihovo lastno ustvarjalnost v maternem jeziku in jo predstaviti na prireditvah v počastitev praznikov slovenske kulturne. Letošnji prireditvi bosta 3. 12. in 5. 2. na GCC, glavni vsebinski poudarek obeh pa bo 220-letnica rojstva F. Prešerna.

Eko GCC
(mentorji: učitelji naravoslovja in učitelji, ki se pridružujejo medpredmetnim povezavam in projektnemu delu)
Trajnostni razvoj in okoljska vzgoja sta pogosto samo floskuli, s katerima skušamo označiti številne dejavnosti, povezane z varovanjem okolja. V resnici mora biti skrb za zdravo okolje, ki poleg recikliranja odpadkov in drugih okoljskih dejavnosti vključuje tudi medsebojne odnose in medkulturni dialog, sestavni del vsakdanjika. S pestrim in zanimivim obsegom različnih dejavnosti želimo obogatiti način življenja in delovanja na GCC in dijake ozaveščati o pomenu trajnostnega razvoja ter sodelovati na različnih natečajih. Sledimo tudi okoljskim zavezam, ki jih je Dijaška skupnost GCC sprejela ob »podnebnem štrajku« 15. 3. 2019.
V oddelčnih skupnostih bodo dijaki tudi letos izvolile ekoreferenta, ki bo bdel nad izvajanjem vsebin. Profesorji bodo vpletli v učne ure dejavnosti, povezane z načeli in cilji ekošole, vsebine pa bomo vpletli tudi v ostale šolske in druge projekte ter dejavnosti ob pouku.

Vsebinski poudarki šolskega leta 2020/2021:
RAVNANJE Z ODPADKI: redno bomo zbirali stari papir, plastične zamaške, kartuše in tonerje, sijalke, baterije … Redno bomo skrbeli za odpis in odvoz zastarele IKT tehnologije, opreme. Vsi dijaki in zaposleni bodo skrbeli za dosledno ločevanje odpadkov v učilnicah in na hodnikih. Skrbeli bomo za redno čiščenje žvečilnih gumijev po učilnicah. Pri predmetih likovno ustvarjanje, likovna umetnost, MOT, IOT bodo dijaki umetniško ustvarjali iz odpadnega materiala. S ciljem zmanjševanja uporabe plastične embalaže bodo tudi letos vsi novinci dobili GCC stekleničko za vodo. Te bomo ponudili tudi vsem dijakom in učiteljem, ki so jih morebiti izgubili oz. uničili.

ENERGIJA: vsi dijaki in zaposleni na šoli bomo skrbeli za ugašanje luči, v zimskem času za racionalno zračenje učilnic.

INTERDISCIPLINARNI PROJEKT NA TEMO VODE: Interdisciplinarni projekt bo potekal v dveh sklopih od začetka šolskega leta do marčevskega svetovnega dneva voda.

Prvi sklop: podelitev GCC stekleničk za vodo prvošolcem in v nadaljnjih tednih dejavnosti ozaveščanja dijakov preko ekoreferentov o pomenu uporabe zdravju prijazne embalaže in higiene kot preventive pri prenosu okužb – za del vsebin bo med razrednimi urami jeseni poskrbela prof. M. Kamenšek Gajšek.

Drugi sklop: medpredmetni pristop k spoznavanju podnebnih sprememb in vlogi vode v naravi in našem življenju. V okviru projekta bodo potekali likovni, literarni in fotografski natečaj,  mikrobiološke, kemijske, glasbene, fotografske, jezikovne delavnice, kviz med dijaki posameznih oddelčnih skupnosti na šoli o poznavanju vzrokov za podnebne spremembe, ki ga bodo z zainteresiranimi dijaki izvedli sodelujoči dijaki tretjih in drugih letnikov.

Projekt se bo zaključil z marčevskim tednom vode, ko bomo pripravili tudi sklepno prireditev z odprtjem likovne in fotografske razstave ter predstavitev rezultatov posameznih delavnic in šolskega spletnega kviza.

HRANA IN ZDRAVJE: dijakom in vsem zaposlenim bo med odmori zagotovljeno sveže sadje. Profesorji ŠV bodo izvajali športne aktivnosti za zdravje in dobro počutje (»minute za zdravje«). Namenjene bodo zaposlenim in dijakom. Na šoli bomo izvajali aktivnosti za zdravje in dobro počutje (zdravi dnevi, zdravi tedni) v sodelovanju z Zdravo šolo. V okviru medvrstniških odnosov bodo dijaki PV v okviru strokovnih modulov (NOT, ŠOT, USI, JIO …) izvajali različne delavnice za vrtčevske otroke in učence prve triade OŠ. Obeležili bomo Svetovni dan zdravja. Dijaki bodo pri urah biologije in kemije v različnih tematskih sklopih učne snovi spoznavali hranilne snovi v živilih, njihov pomen za človeka, za njegovo zdravje.

OKOLICA ŠOLE: posamezni razredi bodo tedensko čistili okolico šole, z dijaki se  bomo vključevali v čistilne akcije v lokalni skupnosti. 3 do 4 čistilne akcije bomo izvedli v sodelovanju z Ekonomsko šolo Celje in Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje. Razpored čistilnih akcij je objavljen v koledarju, ki je priloga LDN.

Na šolskem ekovrtu bodo dijaki PV v okviru strokovnih modulov urejali tematske grede, akvaristi bodo skrbeli za šolske živali.

OHRANJANJE NAŠEGA SVETA: dijaki bodo tekmovali v ekokvizu, dijaki 2. letnika PV bodo pri NOT in SOC izvajali ekobranje za ekoživljenje. V aktivnosti se bosta vključevala tudi kemijski in biološki krožek. Učitelji bodo vključevali vsebine ekošole v učne načrte vseh predmetov.

STROKOVNJAKI V GOSTEH: v okviru kemijskega krožka in bioloških uric so predvidena sodelovanja različnih strokovnjakov, ki bodo za dijake pripravili predavanja na različne teme. Za ta del bodo skrbele profesorice biologije in kemije.

IZBIRNE EKSKURZIJE: te bomo organizirali med šolskim letom in jih povezovali z različnimi učnimi vsebinami, zlasti pri naravoslovju in pri pripravah na maturo iz naravoslovnih predmetov. Točen načrt ekskurzij bomo določali sproti glede na epidemiološko situacijo. Predvidene destinacije: Krapina in muzej Neandertalca, Strunjan in Škocjanski zatok, Jama Pekel, Štore Steel …

Tudi v tem šolskem letu bomo organizirali tematske tedne, v katerih bomo preko različnih vsebin vključevali ekološke note in pri dijakih privzgajali pozitivni odnos do okolja in skrb za ohranjanje planeta.

Šolski projekt Celje – mesto moje mladosti
(Koordinatorica B. Arzenšek, prof.)
S projektom Celje – mesto moje mladosti želimo našim prvošolcem programa gimnazija in umetniška gimnazija predstaviti mesto z najrazličnejših perspektiv. Ponudili jim bomo devet vsebinsko različnih programov s področja naravoslovja in matematike, družboslovja, jezikoslovja, športa in umetnosti. Vsak dijak si izbere enega izmed naslednjih programov: Lišaji naši nevidni sosedje, Alma Karlin, njeno življenje in literarno ustvarjanje, Skrb za čisto Celje, Top 10, Celeia v likovni podobi, Celje, mesto glasbe, Razgibajmo možgane in telo, Z GPS-om po Celju in Celje, kakršnega doslej še nisem poznal/-a. Programi so medpredmetno zasnovani. S sodobnimi pedagoškimi pristopi želimo pri dijakih razvijati ključne kompetence. Sodelovalno poučevanje in učenje pripomoreta k trajnejšemu in kakovostnejšemu znanju.

Projekt bomo realizirali v treh dneh. Na zaključnem dnevu bodo dijaki predstavili svoje ugotovitve, zaključke in vtise ter priložnostno razstavo.

Šolski projekt Zlato jabolko
(Koordinatorica B. Špegel Berdič, prof.)
V projekt so vključeni dijaki 2. letnika splošne gimnazije. Izvajamo ga v šoli in Kozjanskem regijskem parku, saj želimo dijakom omogočiti neposredni stik z naravnim okoljem in izvajanje različnih aktivnosti v njem. Dijaki pridobivajo znanje z izkustvenim učenjem, omogočimo jim lastno raziskovanje in eksperimentiranje ter sodelovalno učenje. Seznanijo se z bogato naravno in kulturno dediščino, visoko stopnjo biodiverzitete in evropsko pomembnimi varstvenimi območji Natura 2000. Proučujejo odnose med okoljskim in družbenoekonomskim razvojem, pri čemer je poudarek na ohranjanju narave in učenju iz njenih strategij ter s tem razvijanju vrednot trajnostnega razvoja. Dijaki potrebo varovanja narave in kulturne dediščine prepoznavajo kot pomembno razvojno priložnost. Pri projektu razvijamo ekološko pismenost, kar pripomore k sprejemanju informiranih osebnih in družbenih odločitev.

Projekt izvajamo po posameznih tematskih sklopih: Geografski oris in razvojne priložnosti Kozjanska parka (A. Pristovšek), Aškerc v Podsredi (N. Grobelnik), Kozjanski park v številkah (D. Marolt), Pilštanj skozi čas (J. Škorjanec), Zapori in kaznovanje (P. Lajlar), Šola nekoč in danes (V. Zorko), Življenje v renesansi (Š. Lužar), Renesančna posvetna instrumentalna glasba (S. Šonc), Glažutarstvo na Kozjanskem (J. Kovač) in Iz zakladnice narave za čiščenje voda (B. Špegel Berdič).

Dejavnosti v Kozjanskem parku bodo potekale kot ekskurzija z vodenimi ogledi, ogledom filma in mečevanja, intervjujem in terenskim raziskovalnim delom. Dijaki bodo izvedli recital in glasbeno ter plesno predstavo. V šoli bomo izvajali raziskovalno delo in interpretacijo rezultatov po posameznih tematskih sklopih, pri analizi vzorca s terena pa bomo sodelovali tudi z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano v Celju. Projekt bomo zaključili s prireditvijo v naši športni dvorani, kjer bodo dijaki predstavili delo po tematskih sklopih.

Šolski projekt Igre v gozdu
(Koordinatorici D. Centrih, prof., in  M. Krajnc, prof. )
Projekt je namenjen dijakom 1. razreda programa PV in se navezuje na modul igre za otroka ter na naravoslovne predmete. Pri strokovnem modulu se dijaki spoznavajo s teoretičnimi značilnostmi igre predšolskega otroka, v praksi pa v sklopu projektnega dne, ki ga načrtujemo skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije, enota Celje. Strokovnjaki Zavoda bodo dijake popeljali po mestnem gozdu in jim predstavili različne načine, kako lahko z igro oz. drugimi aktivnostmi vzgojitelji predšolskim otrokom približajo gozd. Dijaki bodo v projektu v okviru medpredmetnega povezovanja (igre za otroke, biologija, gozdna pedagogika) ozavestili pomen gozda kot naše dragocene kulturne dediščine. Seznanili se bodo z gozdnim bontonom, spoznali bodo biodiverziteto gozda, gozdne mite in osnove gozdne pedagogike. Pridobljeno znanje bodo prenesli v praktične primere iger za otroke in v kasnejše delo z otroki v vrtcu.

Šolski projekt Otroci in naravoslovje
(Koordinatorica V. Lavrinc, prof.)
Dijaki 2. razreda programa PV bodo izvedli projekt Otroci in naravoslovje, in sicer v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer bodo zanje pripravili predavanje Rokovanje z živalmi, ogledali pa si bodo tudi živalski vrt, kasneje pa še Hišo eksprerimentov. Delo bodo nadaljevali v šoli, kjer bodo v modulu naravoslovje predstavili živali in načrtovali dejavnosti za predšolske otroke. Del projekta je tudi sodelovanje z Društvom BIOEXO in delavnica o eksotičnih živalih, ki jo bomo izvedli na šoli.

S pravljico na pot
(Koordinatorica B. Arlič Kerstein, prof., izvajalci učitelji USI in JIO)
Tretješolci programa predšolska vzgoja bodo del ustvarjalnega izražanja in modula jezikovno izražanje otrok namenili pripravi avtorske glasbene pravljice (praznična tema, okoljska tema, pravljica z naukom) in z njimi gostovali po vrtcih v regiji, v Osrednji knjižnici Celje in v Hermanovem brlogu. Del tega projekta je tudi sodelovanje z Domom ob Savinji in predstavitev ene izmed pravljic tamkajšnjim stanovalcem – ta del bo koordinirala prof. T. Štante Benčina.

Naravoslovne urice za predšolske otroke
(Koordinatorici V. Lavrinc, prof., in D. Centrih, prof.)
Dejavnost je namenjena predšolskim otrokom, izvajajo pa jo dijaki 2. letnika programa PV (predvidoma novembra in maja). Gre za niz eksperimentov za predšolske otroke ter predstavitev nekaterih živali in rokovanja z njimi. Dijaki bodo pripravili eksperimente s področja naravoslovja, ustrezen laboratorijski pribor in kemikalije ter vsebinski del predstavitve živali in rokovanja z njimi. Mentorici bosta poskrbeli za zloženke za otroke in vsa navodila dijakom za izvedbo delavnic. Dijaki bodo delavnice, ki trajajo 45 minut, izvedli v dopoldanskem času, med 9.00 in 11.30 uro. Vsak dijak bo izvedel eksperimente z dvema ali tremi predšolskimi otroki. Predstavitev in rokovanje z živalmi bo potekala v skupinah.

Skip to content