Šolski projekti

Koristnost nekoristnega in Okus po filozofiji

(Koordinatorica P. Lajlar, prof.)

Tudi letos načrtujemo sklop družboslovnih predavanj/delavnic/srečanj, s katerimi želimo mladim približati družboslovje in osvetliti aktualna družbena dogajanja.

Načrtujemo vsaj 4 različna srečanja (oktober, december, februar, april) oz. termine prilagajamo aktualnim dogodkom.

Okus po filozofiji je predstavitvena ura filozofije za devetošolce, ki kot izbirni predmet obiskujejo Filozofijo za otroke. Osnovnošolci bodo obiskali uro priprav na maturo iz filozofije. Dijaki bodo za učence pripravili delavnico na izbrano filozofsko temo.

Šolska projekta Ta veseli dan kulture in GCC ima talent – za kulturo

(Koordinatorice S. Marguč, prof., B. Vrečko, prof., J. Temnik Kerš, prof., L. Koprivc Bertoncelj, prof.)

V projekta, s katerima obeležujemo dan rojstva in dan smrti F. Prešerna, so vključeni vsi dijaki GCC, njegov cilj pa je spodbuditi njihovo lastno ustvarjalnost v maternem jeziku in jo predstaviti na prireditvah v počastitev praznikov slovenske kulturne. Letošnji prireditvi bosta 3. 12. in 7. 2. na GCC.

Celje – mesto moje mladosti

(Koordinatorica B. Arzenšek, prof.)

S projektom Celje – mesto moje mladosti želimo našim prvošolcem programa gimnazija predstaviti mesto z najrazličnejših perspektiv. Izvedi bomo vsebinsko različnih programe s področja naravoslovja in matematike, družboslovja, jezikoslovja, športa in umetnosti. Projekt bomo izvedli 12. in 13. oktobra 2023.

Zlato jabolko

(Koordinatorica B. Špegel Berdič, prof.)

V projekt so vključeni dijaki 2. letnika gimnazije in umetniške gimnazije. Izvajamo ga v šoli in Kozjanskem regijskem parku, saj želimo dijakom omogočiti neposredni stik z naravnim okoljem in izvajanje različnih aktivnosti v njem. Dijaki pridobivajo znanje z izkustvenim učenjem, omogočimo jim lastno raziskovanje in eksperimentiranje ter sodelovalno učenje. Seznanijo se z bogato naravno in kulturno dediščino, visoko stopnjo biodiverzitete in evropsko pomembnimi varstvenimi območji Natura 2000. Proučujejo odnose med okolijskim in družbenoekonomskim razvojem, pri čemer je poudarek na ohranjanju narave in učenju iz njenih strategij ter s tem razvijanju vrednot trajnostnega razvoja. Dijaki potrebo varovanja narave in kulturne dediščine prepoznavajo kot pomembno razvojno priložnost.

Vključuje naslednje teme: Aškerc v Podsredi (N. Grobelnik), Kozjanski park v številkah (D. Marolt), Zapori in kaznovanje (G. Buser), Življenje v renesansi (Š. Lužar), Renesančna posvetna instrumentalna glasba (?), Likovno snovanje (A. Džakušič), Vrednote (S. Painkret), Moje jabolko (J. Kovač), Šola nekoč in danes (A. Rotovnik Omerzu) in Iz zakladnice narave za čiščenje voda (B. Špegel Berdič).

Projekt bomo izpeljali v dveh projektnih dneh. Prvega bomo izvedli 12. oktobra v Kozjanskem parku, ki je naš zunanji sodelavec pri projektu, drugega pa 13. oktobra v šoli. Dejavnosti v Kozjanskem parku bodo potekale kot ekskurzija z vodenimi ogledi, ogledom filma in mečevanja, intervjujem, terenskim raziskovalnim delom in likovno ustvarjalnostjo. Dijaki bodo izvedli recital in glasbeno ter plesno predstavo. V šoli bomo izvajali raziskovalno delo in interpretacijo rezultatov po posameznih tematskih sklopih.

Šolski projekt Igre v gozdu

(Koordinatorici D. Centrih, prof., in  M. Krajnc, prof. )

Projekt je namenjen dijakom 1. razreda programa PV in se navezuje na modul igre za otroka ter na naravoslovne predmete. Izvedli ga bomo maja 2024. Pri strokovnem modulu se dijaki spoznavajo s teoretičnimi značilnostmi igre predšolskega otroka, v praksi pa v sklopu projektnega dne, ki ga načrtujemo skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije, enota Celje. Strokovnjaki Zavoda bodo dijake popeljali po mestnem gozdu in jim predstavili različne načine, kako lahko z igro oz. drugimi aktivnostmi vzgojitelji predšolskim otrokom približajo gozd. Dijaki bodo v projektu v okviru medpredmetnega povezovanja (igre za otroke, biologija, gozdna pedagogika) ozavestili pomen gozda kot naše dragocene kulturne dediščine. Seznanili se bodo z gozdnim bontonom, spoznali bodo biodiverziteto gozda, gozdne mite in osnove gozdne pedagogike. Pridobljeno znanje bodo prenesli v praktične primere iger za otroke in v kasnejše delo z otroki v vrtcu.

Šolski projekt Otroci in naravoslovje

(Koordinatorica V. Lavrinc, prof.)

Dijaki 2. razreda programa PV bodo aprila 2024 izvedli projekt Otroci in naravoslovje, in sicer v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer bodo zanje pripravili predavanje Rokovanje z živalmi, ogledali pa si bodo tudi živalski vrt, kasneje pa še Hišo eksperimentov. Delo bodo nadaljevali v šoli, kjer bodo v modulu naravoslovje predstavili živali in načrtovali dejavnosti za predšolske otroke. Del projekta je tudi sodelovanje z Društvom BIOEXO in delavnica o eksotičnih živalih, ki jo bomo izvedli na šoli.

S pravljico na pot

(Koordinatorica B. Arlič Kerstein, prof., izvajalci učitelji USI in JIO)

Tretješolci programa predšolska vzgoja bodo del ustvarjalnega izražanja in modula jezikovno izražanje otrok namenili pripravi avtorske glasbene pravljice (praznična tema, okolijska tema, pravljica z naukom) in z njimi gostovali po vrtcih v regiji, v Osrednji knjižnici Celje in v Hermanovem brlogu. Projektni dan bodo izvedli maja 2024, pravljice pa bodo predvidoma premierno uprizorjene oktobra, decembra in aprila.

Pojdi na vsebino