Inovativna učna okolja podprta z IKT

Inovativna učna okolja podprta z IKT

 

Na Gimnaziji Celje – Center ponosno sodelujemo v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT, ki ga vodi Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru.

Delo na šoli

Na šoli imamo 128 tabličnih računalnikov za uporabo v razredu, od tega 32 iPad Air, 32 iPad (2017), 32 iPad (2018) in 32 iPad (2020). Uporabljajo se pri pouku, OIV, ID, za obšolske dejavnosti,… Prenašamo jih s prenosnimi vozički, ki omogočajo tudi polnjenje in sinhronizacijo. Poleg tega imamo še tablice za učitelje (23 tablic).

O projektu

1. Število vzgojno-izobraževalnih ustanov vključenih v projekt IUO
V projekt bo vključenih 75 šol (osnovne šole, gimnazije in srednje strokovne).
V prvem letu bomo na razvojnih šolah, kjer je pedagoški kader večinoma že e-kompetenten, naredili analizo stanja in vstopno evalvacijo in priprave za razvoj IUO in preizkušanje sodobnih metod podprtih z IKT.
Na implementacijskih šolah se bodo začele priprave za IUO drugo leto projekta, ki bo usmerjeno v analizo stanja in evalvacijo, usposabljanje pedagoškega kadra, učencev, preizkušanje in implementacijo.

2. Število vključenih VIZ, ki so uspešno uvedle strategije prožnih oblik učenja
V prvo leto projekta bo vključenih 18 razvojnih VIZ, ki bodo aktivno načrtovale, pripravljale, usposabljale, preizkušale in spremljale uvajanje IUO. Na podlagi spremljave in vmesne evalvacije bodo v naslednjih letih razvojni VIZ nadgrajevali in dopolnjevali metodologijo implementacije na svojem VIZ v skladu z metodologijo 21. korakov. Za 57 implementacijskih šol bodo v drugem letu projekta razvojne šole pripravile didaktične delavnice o digitalnih kompetencah, sodelovalnem delu, kritičnem mišljenju, itd., delavnice bodo izbrane glede na potrebe šole (analiza stanja na implementacijskem VIZ). Cilj je vzpostavitev IUO na vsaj 85% vključenih šol.

3. Sodobne pedagoške strategije in število preizkušenih didaktičnih pristopov
V projektu bomo razvili in nadgradili eno pedagoško strategijo uvajanja IUO, ki bo omogočala razvoj in uvajanje individualizacije poučevanja še posebej personaliziranega učenja. Strategija bo določala smiselno in sistematično uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije, sodobne e-storitve ter multimedijske in interaktivne e-vsebine s sodobnimi oblikami, pedagoškimi paradigmami in metodami. Strategija bo podpirala in krepila personaliziran in individualiziran pouk. Še posebej se bo spremljal razvoj kompetenc s formativnim spremljanjem.
V drugem letu projekta bomo razvili najmanj 4 primere obetavne rabe, v katerih bodo predstavljeni preizkušeni didaktični pristopi. V tretjem, četrtem in petem letu projekta načrtujemo razvoj še dvanajstih novih primerov dobre rabe tako, da bo ob koncu projekta razvitih in preizkušenih vsaj 16 primerov dobre rabe udejanjanja IUO.

4. Število usposobljenih pedagoških delavcev
V prvem letu bomo za delo v IUO podprtih z IKT usposobili vsaj 50 pedagoških delavcev. V naslednjem letu se jih bo priključilo naslednjih 200. Do konca projekta pričakujemo skupno vključenih v projekt vsaj 1000 pedagoških delavcev.
Zastavljeni cilji so minimum, ki ga želimo doseči. Predstavljajo osnovo, ki omogoča izpeljavo projekta v načrtovanem času in z dosego zastavljenih ciljev.

5. Število otrok, ki bodo vključeni v učenje v IUO
Število vključenih učencev in dijakov, ki bodo vključeni v IUO je predvideno v prvem letu projekta 600, v drugem letu projekta 1500 učencev in dijakov. V skladu z deseminacijo in prenašanjem izkušenj izven inovativnih oddelkov pričakujemo, da bo do konca projekta v IUO vključenih vsaj 2400 učencev in dijakov.

6. Pripravljeni izvedbeni kurikuli na ravni oddelka
Pripravljena priporočila in smernice za uvajanje IKT, kompetenc in formativnega spremljanja na nivoju izvedbenih kurikulov (vsaj 70% predmetnih področij, predvidoma za zadnjo triado osnovne šole, ter prve tri letnike gimnazije, ki bodo vključevali smiselno in sistematično uporabo IKT ter inovativne pristope poučevanja v najmanj 30% vseh ur posameznega vključenega predmeta.
Na ravni vključenih inovativnih oddelkov bodo izdelani izvedbeni kurikuli na razvojnih šolah.

7. Število priporočil za razvoj podpornega okolja
V projektu se bo razvilo 6 priporočil na področju podpornega okolja:
• priporočilo za širitev oz. posodobitev metodologije uvajanja pedagogike 1:1 preko 21. korakov,
• priporočila za razvoj primerov obetavne rabe,
• priporočil za razvoj podpornega okolja, ki zagotavljajo širjenje in trajnost rezultatov,
• priporočila za kontinuirano usposabljanje učiteljev,
• priporočila za organizacijo in vodenje,
• priporočila za tehnično podporo.

7. Preskušanje e-vsebin
Preskušanje e-vsebin, še posebej e-učbenikov. Rezultati so primeri obetavne rabe, ki vključujejo e-učbeniki kot element IUO.

8. Preizkušanje e-didaktičnih storitev
V okviru projekta bomo usposabljali učitelje za uporabo sodobnih e-storitev, ki bodo omogočale spremljavo dosežkov učencev, sprotne povratne informacije in medvrstniško vrednotenje. Spodbujali bomo učitelje k samostojnemu raziskovanju e-storitev, s katerimi bodo lahko najbolj učinkovito podprli spremljanje razvoja kompetenc, glede na zmožnosti učencev in značilnosti šolskega okolja. Rezultati so primeri obetavne rabe, ki vključujejo didaktične e-storitve.

9. Usposabljanja učiteljev in ravnateljev
V projektu bomo učiteljem ponudili udeležbo na usposabljanjih, ki so bila že razvita v projektu Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja in nadgrajena z najnovejšimi spoznanji in novimi primeri udejanjanja IUO. Načrtujemo, da bodo učitelji razvojnih šol deležni vsaj 16, učitelji implementacijskih pa vsaj 8 usposabljanj. Pri tem je pomemben učinek tudi razvoj kulture deljenja in nastanek strokovne skupnosti, ki omogoča širjenje znanja in izkušenj med učitelji znotraj in med VIZ.
V podporo ravnateljem pri uvajanju sprememb in novih načinov vodenja načrtujemo ne le pomoč pri uvajanju metodologije 21. korakov (vzpostavitev podpornega okolja s strani zavodov in razvojnih šol), ampak tudi usposabljanje s področja menedžmenta v izobraževanju oz. menedžiranja sprememb.

10. Analiza, evalvacija in spremljava projekta
Razviti bodo instrumenti analize stanja v skladu s prvo stopnjo metodologije 21. korakov. Začetna analiza stanja bo izvedena na vseh konzorcijskih partnerjih, ter na osnovi tega pripravljena skupna analiza na relevantnem področju kompetenc učiteljev za uvajanje inovativnih učnih okolij podprtih z IKT in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc; njihov odnos in usposobljenost za razvijanje splošnih kompetenc, digitalne pismenosti, sodelovanja, kritičnega mišljenja, sposobnosti reševanja problemov pri učencih; njihovo spremljanje z elementi formativnega spremljanja ter infrastrukture na vključenih zavodih.
Izvedena bo začetna, vmesna in zaključna evalvacijo, ter intervjuji s fokusnimi skupinami na razvojnih VIZ. Na osnovi zbranih podatkov bo pripravljeno Zaključno poročilo o evalvaciji projekta in doseženem napredku kompetenc učencev s priporočili za nadaljnji razvoj podpornega okolja.

11. Aktivna promocija projekta in njegovih rezultatov
Za potrebe projekta bomo pripravili celostno grafično podobo. Pripravili bomo promocijski material v fizični in e-obliki. Vzpostavljeno bo spletno mesto za potrebe projekta.
Videokonferenčna predavanja s primeri dobrih praks posameznih učiteljev se bodo izvedla vsaj 5 krat in bodo objavljeni na spletni strani projekta.
Vključene šole bodo projekt še posebej promovirale na svojih spletnih straneh in v lokalnem okolju.
Rezultate projekta bomo aktivno predstavili na vsaj štirih konferencah.

Pojdi na vsebino