Nacionalni projekti

NACIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI, podprti s sredstvi ESS:

Konfucijeva učilnica na GCC
(Koordinatorica K. Potočnik, prof.)
S 1. 9. 2020 je na GCC tudi uradno zaživela Konfucijeva učilnica. Gre za 5 tovrstno učilnico v naši državi in prvo v regiji, ki deluje s posebno podporo kitajskega kulturnega inštituta Hanban in s podporo Konfucijevega inštituta Ljubljana. Projekt želi nadgraditi uvajanje kitajščine kot 3. tujega jezika na GCC. Učilnica naj bo namenjena dijakom in učiteljem GCC, partnerskim šolam (Srednja šola za gostinstvo in turizem ter Dijaški dom Celje, II., III. OŠ Celje, OŠ Lava, OŠ in vrtec Dobje, Osrednja knjižnica Celje) ter javnosti z namenom, da se pobliže spoznajo z bogato kitajsko kulturo in jezikom. Celoletni program, ki se bo odvijal tako v dopoldanskem kot popoldanskem času, bo obsegal krožke, prireditve, tečaje, srečanja, s katerimi želimo vzpostavljati vezi med kitajskim in lokalnim kulturnim okoljem in omogočiti prostor medkulturnih srečanj in spoznanj. Del sodelovanja je namenjen tudi sodelovanjem in skupnim projektom z ostalimi KU v Sloveniji ter partnerskimi šolami in univerzami na Kitajskem. V KU Celje bo začel delovati tudi učitelj s Kitajske, ki bo skrbel za podporo šolski sinologinji in izvajal del programa v partnerskih organizacijah. Podrobnejši načrt dela KU Celje je posebna priloga LDN.

Mepi – Mednarodno priznanje za mlade
(Koordinatorica M. Brežnik, prof.)
Zasnova mednarodnega programa, ki smo ga v šolskem letu 2014/2015 začeli izvajati na GCC, temelji na osebnem (individualnem) izzivu. Mladim predstavlja netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti. Sestavljajo ga štiri področja (služenje oz. prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Merilo za pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti udeleženca, doseženo z njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo.

UDELEŽENCI: v tem šolskem letu bo na srebrni stopnji nadaljevalo predvidoma 6 udeležencev in na zlati 60 udeležencev. Na bronasto stopnjo se bodo dijaki prijavili v mesecu septembru.

SESTANKI: sestanki bodo skupni za vse udeležence, termin srečanj bomo določili na osnovi urnika. V okviru priprav na odprave bo skupina na zlati stopnji pomagala pri pripravah in urjenju dijakov, ki bodo sodelovali na bronasti stopnji. Priprave na odprave bodo praviloma potekale ob petkih popoldne in ob sobotah. Za udeležence bo obvezna 85 % udeležba. Dijake, ki bodo sodelovali na bronasti stopnji bomo razdelili v ustrezno število skupin v skladu z MEPI standardi.

PREDAVANJA ZA DIJAKE: teme – prva pomoč, oprema, priprava hrane, obnašanje v naravi, orientacija, topografija, skupinska dinamika in delo v skupinah (v skladu s Priročnikom za voditelje odprav).

POSKUSNE IN KVALIFIKACIJSKE ODPRAVE: datumi poskusnih in kvalifikacijskih odprav so določeni s šolskim koledarjem (PRILOGA 2).

PODELITEV PRIZNANJ: skupna podelitev bronastih in srebrnih priznanj celjskih MEPI šol bo potekala januarja 2021 v Narodnem domu Celje.

PRIREDITVE: program bomo promovirali v drugem tednu v septembru v času razrednih ur v prvih in drugih letnikih, ekipe MEPI pa bodo prav tako sodelovale na spoznavnem dnevu, ki ga Dijaška skupnost pripravlja za prvošolce. Dijaki višjih letnikov bodo o možnosti vključitve v program obveščeni preko spletne strani, Facebooka, razrednikov ter obvestil po zvočniku. Predstavitve v razredih bodo izvajali dijaki prve in druge MEPI generacije skupaj z mentorji.

Pišem za pravice
(Koordinatorica V. Zorko, prof.)
Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Amnesty International Pišem za pravice, in sicer v okviru OIV, v mesecu decembru, ko praznujemo obletnico podpisa Splošne deklaracije o človekovih pravicah (10. 12.) in ob dodatnih priložnostih in projektih aktivnega državljanstva.

Dijakom moramo letos še dodatno osmisliti namen in konkretneje predstaviti dosežke pretekle akcije.

Radi pišemo z roko
(Koordinatorica D. Marolt, prof.)
Uspešno in odzivno akcijo iz minulih šolskih let bomo nadgradili. V januarju bomo v tednu svetovnega dneva pisanja z roko (23. 1.) pripravili niz dejavnosti in predavanj, redno pa se bomo vključevali tudi v vse akcije Društva radi pišemo z roko, ki je koordinator aktivnosti.

Evropska vas, program Šola ambasadorska Evropskega parlamenta in Evropa v šoli
(Koordinatorji M. Turnšek, prof., V. Zorko, prof.)
Namen projekta Evropska vas je bolje spoznati vse članice Evropske unije – spoznati njihove državne simbole, se seznaniti z njihovo kulturo, jezikom ter proučevati njihov način življenja, etnografske posebnosti, kulinariko. S projektom, ki je namenjen mladim, želimo spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov v Evropski uniji ter hkrati tudi zavedanje lastne identitete.  Naši dijaki bodo letos pod mentorstvom profesorjev proučevali Poljsko. Izdelali bodo material za stojnico in pripravili plesno – glasbeni nastop za osrednjo prireditev.

Nadaljevali bomo tudi s projektom Šola ambasadorka EP. Udeležili se bomo delavnic, okroglih miz in srečanj v organizaciji Informacijske pisarne v Ljubljani. Infotablo bomo mesečno vsebinsko spreminjali. Infotočko bomo nadgradili s predstavitvijo posameznih držav EU. V sklopu teh predstavitev bomo v soorganizaciji MCC-ja in ekipe Sledka pripravili tudi tematski dan EU. V okviru programa in v sodelovanju z Debatnim klubom GCC bomo sodelovali tudi v programu MEP (Model European Parliament).

Ambasadorji ostajajo dijaki, ki so kot izbirni predmet izbrali sociologijo (3. letnik). Nadaljevali bomo tudi s predstavitvijo modulov o EU pri urah sociologije  v 2. letniku (april in maj). V sklopu projekta bomo v goste povabili tudi različne predavatelje.

Okrepili bomo sodelovanje z drugima celjskima šola, ki sta v projektu (ŠCC Lava, Srednja šola za mehatroniko, multimedije in Ekonomsko šolo Celje). Načrtujemo sodelovanje na 3KONS. Sodelovali bomo pri projektu Evropska vas in ob dnevu Evrope pomagali pri pripravi stojnice v centru Celja.

Na GCC se bomo tudi letos vključili v projekt Evropa v šoli Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki šole povezuje z različnimi veleposlaništvi EU, in sicer z obiski diplomatov oziroma zaposlenih na veleposlaništvih v šolah. Krovno temo in načrt obiskov bodo na ministrstvu določili januarja 2021.

Rastem s knjigo
(Koordinatorica T. Tratenšek, prof.)
Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture izvaja Javna agencija za knjigo RS (JAK) v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu. Cilji tega nacionalnega projekta so:

  • spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
  • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,
  • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in za obiskovanje splošnih knjižnic,
  • motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
  • Projekt izvajamo za dijake 1. razredov vseh treh programov, za srednje šole pa poteka pod geslom Izvirno slovensko leposlovno delo vsakemu dijaku 1. letnika. Razpored izvajanja programa je objavljen v šolskem koledarju, ki je priloga LDN.
Pojdi na vsebino