Nacionalni projekti

NACIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI, podprti s sredstvi ESS:

 • Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje (2020-2023)
  (koordinator R. Lipnik, prof.)
  Zavod RS za šolstvo bo v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero vključujejo vrtce, osnovne in glasbene šole, šole s prilagojenim programom  ter srednje šole. Z Ustvarjanjem učnih okolij za 21. stoletje se bomo vzgojno izobraževalni zavodi med seboj povezali ter skupaj uvajali, preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega spremljanja.
  V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka/učenca/dijaka, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učitelji/vzgojitelji spodbujali aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje. Ravnatelji bodo podprli širjenje spoznanj o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med učitelje ter vzgojitelje v svojih kolektivih.
 • Neverjetna leta (2019-2022)
  V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov ZD Celje s pomočjo evropskih skladov že od leta 2015 izvajajo treninge starševstva Neverjetna leta. Ker je izjemnega pomena, da lahko ob vsebinah, ki jih ponujajo staršem, tem ponudijo tudi varstvo za njihove otroke v času delavnic, se je leta 2019 projektu priključila GCC z dijaki 3. in 4. letnikov PV. S sodelovanjem nadaljujemo tudi v tem letu. V prvi polovici leta bo v pripravo varstva in aktivnost vključenih 10 do 12 dijakov 4. letnikov PV, decembra bomo pripravili predstavitveno uro za dijake 3. letnikov PV, ki bodo dejavnosti prevzeli po novem letu. Za dijake bodo strokovni delavci projekta tudi letos pripravili uvodno srečanje in izobraževanje o metodah in orodjih programa Neverjetna leta. Varstvo bo potekalo na GCC ob ponedeljkih od 17. do 19. ure.

Konfucijeva učilnica na GCC
(Koordinatorica K. Potočnik, prof.)
S 1. 9. 2020 bo na GCC tudi uradno zaživela Konfucijeva učilnica. Gre za 5 tovrstno učilnico v naši državi in prvo v regiji, ki deluje s posebno podporo kitajskega kulturnega inštituta Hanban in s podporo Konfucijevega inštituta Ljubljana. Projekt želi nadgraditi uvajanje kitajščine kot 3. tujega jezika na GCC. Učilnica naj bo namenjena dijakom in učiteljem GCC, partnerskim šolam (Srednja šola za gostinstvo in turizem ter Dijaški dom Celje, II., III. OŠ Celje, OŠ Lava, OŠ in vrtec Dobje, Osrednja knjižnica Celje) ter javnosti z namenom, da se pobliže spoznajo z bogato kitajsko kulturo in jezikom. Celoletni program, ki se bo odvijal tako v dopoldanskem kot popoldanskem času, bo obsegal krožke, prireditve, tečaje, srečanja, s katerimi želimo vzpostavljati vezi med kitajskim in lokalnim kulturnim okoljem in omogočiti prostor medkulturnih srečanj in spoznanj. Del sodelovanja je namenjen tudi sodelovanjem in skupnim projektom z ostalimi KU v Sloveniji ter partnerskimi šolami in univerzami na Kitajskem. V KU Celje bo začel delovati tudi učitelj s Kitajske, ki bo skrbel za podporo šolski sinologinji in izvajal del programa v partnerskih organizacijah. Podrobnejši načrt dela KU Celje je posebna priloga LDN.

Mepi – Mednarodno priznanje za mlade
(Koordinatorica M. Brežnik, prof.)
Zasnova mednarodnega programa, ki smo ga v šolskem letu 2014/2015 začeli izvajati na GCC, temelji na osebnem (individualnem) izzivu. Mladim predstavlja netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti. Sestavljajo ga štiri področja (služenje oz. prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Merilo za pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti udeleženca, doseženo z njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo.

UDELEŽENCI: v tem šolskem letu bo na srebrni stopnji nadaljevalo predvidoma 6 udeležencev in na zlati 60 udeležencev. Na bronasto stopnjo se bodo dijaki prijavili v mesecu septembru.

SESTANKI: sestanki bodo skupni za vse udeležence, termin srečanj bomo določili na osnovi urnika. V okviru priprav na odprave bo skupina na zlati stopnji pomagala pri pripravah in urjenju dijakov, ki bodo sodelovali na bronasti stopnji. Priprave na odprave bodo praviloma potekale ob petkih popoldne in ob sobotah. Za udeležence bo obvezna 85 % udeležba. Dijake, ki bodo sodelovali na bronasti stopnji bomo razdelili v ustrezno število skupin v skladu z MEPI standardi.

PREDAVANJA ZA DIJAKE: teme – prva pomoč, oprema, priprava hrane, obnašanje v naravi, orientacija, topografija, skupinska dinamika in delo v skupinah (v skladu s Priročnikom za voditelje odprav).

POSKUSNE IN KVALIFIKACIJSKE ODPRAVE: datumi poskusnih in kvalifikacijskih odprav so določeni s šolskim koledarjem (PRILOGA 2).

PODELITEV PRIZNANJ: skupna podelitev bronastih in srebrnih priznanj celjskih MEPI šol bo potekala januarja 2021 v Narodnem domu Celje.

PRIREDITVE: program bomo promovirali v drugem tednu v septembru v času razrednih ur v prvih in drugih letnikih, ekipe MEPI pa bodo prav tako sodelovale na spoznavnem dnevu, ki ga Dijaška skupnost pripravlja za prvošolce. Dijaki višjih letnikov bodo o možnosti vključitve v program obveščeni preko spletne strani, Facebooka, razrednikov ter obvestil po zvočniku. Predstavitve v razredih bodo izvajali dijaki prve in druge MEPI generacije skupaj z mentorji.

Pišem za pravice
(Koordinatorica V. Zorko, prof.)
Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Amnesty International Pišem za pravice, in sicer v okviru OIV, v mesecu decembru, ko praznujemo obletnico podpisa Splošne deklaracije o človekovih pravicah (10. 12.) in ob dodatnih priložnostih in projektih aktivnega državljanstva.

Dijakom moramo letos še dodatno osmisliti namen in konkretneje predstaviti dosežke pretekle akcije.

Radi pišemo z roko
(Koordinatorica D. Marolt, prof.)
Uspešno in odzivno akcijo iz minulih šolskih let bomo nadgradili. V januarju bomo v tednu svetovnega dneva pisanja z roko (23. 1.) pripravili niz dejavnosti in predavanj, redno pa se bomo vključevali tudi v vse akcije Društva radi pišemo z roko, ki je koordinator aktivnosti.

Evropska vas, program Šola ambasadorska Evropskega parlamenta in Evropa v šoli
(Koordinatorji M. Turnšek, prof., V. Zorko, prof., G. Deleja, prof.)
Namen projekta Evropska vas je bolje spoznati vse članice Evropske unije – spoznati njihove državne simbole, se seznaniti z njihovo kulturo, jezikom ter proučevati njihov način življenja, etnografske posebnosti, kulinariko. S projektom, ki je namenjen mladim, želimo spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov v Evropski uniji ter hkrati tudi zavedanje lastne identitete.  Naši dijaki bodo letos pod mentorstvom profesorjev proučevali Poljsko. Izdelali bodo material za stojnico in pripravili plesno – glasbeni nastop za osrednjo prireditev.

Nadaljevali bomo tudi s projektom Šola ambasadorka EP. Udeležili se bomo delavnic, okroglih miz in srečanj v organizaciji Informacijske pisarne v Ljubljani. Infotablo bomo mesečno vsebinsko spreminjali. Infotočko bomo nadgradili s predstavitvijo posameznih držav EU. V sklopu teh predstavitev bomo v soorganizaciji MCC-ja in ekipe Sledka pripravili tudi tematski dan EU. V okviru programa in v sodelovanju z Debatnim klubom GCC bomo sodelovali tudi v programu MEP (Model European Parliament).

Ambasadorji ostajajo dijaki, ki so kot izbirni predmet izbrali sociologijo (3. letnik). Nadaljevali bomo tudi s predstavitvijo modulov o EU pri urah sociologije  v 2. letniku (april in maj). V sklopu projekta bomo v goste povabili tudi različne predavatelje.

Okrepili bomo sodelovanje z drugima celjskima šola, ki sta v projektu (ŠCC Lava, Srednja šola za mehatroniko, multimedije in Ekonomsko šolo Celje). Načrtujemo sodelovanje na 3KONS. Sodelovali bomo pri projektu Evropska vas in ob dnevu Evrope pomagali pri pripravi stojnice v centru Celja.

Na GCC se bomo tudi letos vključili v projekt Evropa v šoli Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki šole povezuje z različnimi veleposlaništvi EU, in sicer z obiski diplomatov oziroma zaposlenih na veleposlaništvih v šolah. Krovno temo in načrt obiskov bodo na ministrstvu določili januarja 2021.

Kulturna šola in kulturno-umetnostna vzgoja
(Koordinator D. Preložnik, prof.)
V začetku šolskega leta je predviden koordinacijski sestanek vseh kulturnih šol Savinjske regije.
Nadaljevali bomo s povezovanje in sodelovanje osnovnih šol na področju kulture ter izmenjevali primere dobre prakse.
Ob koncu šolskega leta bo skupna zaključni prireditev oz. tako imenovani kulturni dan, ki bo namenjen predvsem vsem aktivnim učencem s področja kulture in predstavnikom osnovnih šol.
Predvideno je tudi aktivnejše povezovanje in sodelovanje z JSKD RS, kjer bomo primer dobre prakse v naši regiji predstavili in tako pomagali pri koordinaciji na nacionalni ravni.
V programu Kulturna šola in skladno s smernicami kulturno-umetnostne vzgoje bomo na GCC skrbno načrtovali aktivnosti, ki bodo poudarjale, da je vzgoja mladih generacij, zlasti ko gre za vrednote, kot so strpnost, razumevanje, sodelovanje in delo, bistvena za svetlo prihodnost naše domovine in družbe nasploh. Šole imamo pri takšnem razvoju izjemno vlogo in želimo si, da bi jo tudi v prihodnje še dodatno krepili, ob tem pa našli tudi dovolj razumevanja v svojem okolju, ki žal prosveto in z njo kulturo vse prepogosto označuje zgolj kot obremenjujočo proračunsko postavko. Pri KUV bomo tudi letos dijakom ponudili gledališki in filmski abonma, s sorodnimi vsebinami dopolnili program OIV, šola pa bo nastopala v vlogi organizatorke najrazličnejših kulturnih dogodkov na šoli, v mestu, regiji in državi. Poseben program, ki smo ga razvili za predstavitev GCC na Poletni muzejski noči 2019 (predstavitev arhitekturnih posebnosti šolskega poslopja in secesije) bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu s predstavitvami za dijake 1. letnikov (september, oktober) in za javnost (Poletna muzejska noč 2021). Poseben projekt bo tudi letni kino pri GCC, ki ga bomo junija 2021 pripravili v sodelovanju z Mestnim kinom Metropol in obogatili s tematskimi koncerti oz. prireditvami.

Rastem s knjigo
(Koordinatorica T. Tratenšek, prof.)
Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture izvaja Javna agencija za knjigo RS (JAK) v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu. Cilji tega nacionalnega projekta so:

 • spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
 • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,
 • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in za obiskovanje splošnih knjižnic,
 • motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
 • Projekt izvajamo za dijake 1. razredov vseh treh programov, za srednje šole pa poteka pod geslom Izvirno slovensko leposlovno delo vsakemu dijaku 1. letnika. Razpored izvajanja programa je objavljen v šolskem koledarju, ki je priloga LDN.

30. dnevi evropske kulturne dediščine in 8. teden kulturne dediščine 2020 (Koordinatorica M. Rak, u. d. i. a.)
ŽLetošnje leto se bomo v oba projekta vključili zlasti na programu UG v okviru predmetov osnove varovanja dediščine in bivalna kultura. Dijaki UG bodo za prvošolce pripravili tudi posebno vodenje po šoli, kjer bo v ospredju njena spomeniško varovana plat in obdobje secesije, prav tako pa se bomo s secesijsko dediščino šolskega poslopja aktivno vključili v Poletno muzejsko noč 2021. Nadaljevali bomo s snemanjem dokumentarno-umetniškega filma o šolskem poslopju, s katerim smo začeli v preteklem šolskem letu in dopolnili razstavne eksponate v t. i. »secesijski učilnici« (SL3). Med letom bomo z modulom likovno izražanje otrok (PV) in s tretjim letnikom (UG) pripravili tudi model vodenja po šoli za predšolske otroke.

PROJEKTA PODJETNOSTI MLADIH podprta s sredstvi Javne agencije Spirit Slovenija
Na javnem pozivu osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letu 2020 agencije Spirit smo bili uspešni na dveh področjih – izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje lastne ideje mladih in izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.

 • Mladinski podjetniški vikend na GCC bomo organizirali med 9. in 11. 10. 2020, pred tem pa organizirali še 2 pripravljalni srečanji v sodelovanju z Inkubatorjem Savinjske regije. Dijaki bodo tako poiskali izzive  v svojem okolju in jih predstavili, formirali ekipe, name vikenda pa je predstavitev canvass modela, delo na izzivih, reševanje izzivov, predstavitev pitcha, pomoč dijakom pri pitchu, zaključne predstavitve na Inkubatorju Savinjske regije pred komisijo in izbor najboljšega projekta. Celoten projekt sicer traja od 1. 9. do 15. 11. 2020. Pri projektu bodo sodelovali dijaki, ki so člani podjetniškega krožka GCC Start Up, ki na šoli deluje že štiri leta in ga izvajamo v sodelovanju z Inkubatorjem Savinjske regije in drugimi partnerji. Člani krožka bodo projekt v začetku šolskega leta izkoristili tudi za promocijo krožka in bodo tako k sodelovanju pritegnili tudi druge zainteresirane sošolke in sošolce z vseh treh programov, ki jih izvajamo na šoli.
 • Podjetniški krožek: Spirit bo v letošnjem šolskem letu s sredstvi podprl tudi delovanje krožka GCC StartUp, ki povezuje dijake, ki jih zanimata podjetnost in podjetništvo. Več v poglavju 3.2.4.8.
Pojdi na vsebino