OIV/ID

V PRIPRAVI!

VSI PROGRAMI

Glasbene matineje
Pri predmetu glasba (1. razred G in UG) in umetnost/ustvarjalno izražanje (PV) bodo dijaki obiskali tri glasbene matineje (oktober, december). Termini predstav so del šolskega koledarja, ki je priloga LDN. Glede na ponudbo in dostopnost, bomo ta program po potrebi še dopolnjevali.

Filmska vzgoja
Ker želimo na GCC oplemenititi izkušnjo gledanja filma in pri mladih spodbujati njegovo empatično doživljanje, se bomo tudi letos povezali s celjskim Mestnim kinom Metropol, ki ponuja kvaliteten izbor filmov s spremljevalnimi dejavnostmi za mlade. Leta 2017 je GCC postala tudi del konzorcija ESS projekta Razumevanje filma, ki ga vodi Slovenska kinoteka. Dijaki vseh razredov in programov si bodo tako ogledali štiri kakovostne filme s predgovorom in razgovorom po ogledu, ob koncu šolskega leta pa bomo pripravili komentirano projekcijo za prvo-, drugo- in tretješolce. Vsak izmed filmov se bo dotaknil drugačne tematike, vse pa se bodo vezale na vsebine pri družboslovnih predmetih in na krovno temo letošnjega šolskega leta. Za filmsko vzgojo bodo skrbele profesorice L. Rednak, J. Temnik Kerš in V. Zorko.

Gledališki abonma (2. in 3. razredi gimnazije in umetniške gimnazije, dijaki programa predšolska vzgoja).
Za gledališki abonma bo skrbela profesorica L. Koprivc Bertoncelj. Dijaki 3. in 4. letnikov PV si bodo najprej v SLG Celje ogledali predstavo Plašč, tretješolci GIM in UG pa predstavo Očiščenje. Obe sta zaradi pomladanske prekinitve pouka odpadli. Za vse dijake PV okvirno načrtujemo ogled predstave Tista o bolhah, za gimnazijce pa Gorazdov vozel. Repertoar bomo prilagajali aktualnim razmeram v družbi.

Knjižnično-informacijska znanja (KIZ)
To je kroskurikularni predmet o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi. Vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej pa informacijsko kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobivanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov. To pridobiva ključno vlogo v življenju posameznika in družbenih skupin. Pri KIZ je poudarjena raba knjižničnega gradiva, informacijskih virov, razvijanje spretnosti za samostojno učenje, motivacija za dejavno preživljanje prostega časa z branjem leposlovnih in strokovnih besedil, razvijanje odnosa do intelektualne lastnine, spodbujanje osebnostne rasti dijakov.  KIZ je obvezen za vse dijake 1. razreda, za njegovo izvedbo pa je zadolžena T. Tratenšek. Tudi letos ga bomo povezali s projektom Rastem s knjigo. Dijaki bodo prvi del izvedli v šolski knjižnici (2 uri), drugi del (2 uri) pa v Osrednji knjižnici Celje, kjer bodo imeli voden strokovni ogled in predstavitev projekta Rastem s knjigo, v okviru katerega prejmejo tudi darilno knjigo. Drugi del bomo izvedli v skladu z epidemiološko situacijo enkrat do konca šolskega leta.

3-KONS
Je kulturno-družabna prireditev štirih šol ob Kosovelovi ulici v Celju (Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Ekonomska šola Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje in GCC). Na dopoldanskem festivalu se šole predstavljajo druga drugi z različnimi programi in delavnicami, ki omogočajo vpogled v življenje in delo šol ter so ustvarjalni poligon za druženje dijakov. Letos bo prireditev, ki je načrtovana za marec 2023, potekala enajstič zapored v primeru, da bo to dopuščala epidemiološka situacija. Na GCC vse dejavnosti, povezane s prireditvijo, v tem šolskem letu koordinira G. Deleja.

Proslave ob državnih praznikih
Tudi letos bomo počastili državne praznike in pripravili proslave ob dnevu reformacije, dnevu samostojnosti in enotnosti, slovenskem kulturnem prazniku in dnevu državnosti v skladu s šolskim koledarjem. Počastili bomo tudi Ta veseli dan kulture (3. 12.). Vse prireditve bosta koordinirala aktiva slovenistk in umetnikov.

OBVEZNE VSEBINE/INTERESNE DEJAVNOSTI za vse tri programe

SPLOŠNA GIMNAZIJA – obvezni del (dodatek):

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – obvezni del (dodatek):

RAZSTAVE:

SCENSKE POSTAVITVE:

OBLIKOVANJE PUBLIKACIJ:

PREDŠOLSKA VZOGJA – obvezni del (dodatek):

PROJEKTNI DNEVI:

OSTALO:

IZBIRNE VSEBINE (vsi programi)
Ob koncih tedna, med počitnicami in v času po zaključku pouka, bomo za vse dijake 1., 2. in 3. razreda obeh gimnazijskih programov, ki se ne bodo udeležili ekskurzij, ponudili pestro paleto izbirnih programov iz športa, kulture, znanosti, podjetnosti, kariernega in osebnostnega razvoja.

OBVEZNE EKSKURZIJE

GIMNAZIJA

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

Ob navedenih ekskurzijah bodo dijaki in profesorji sledili tudi aktualni ponudbi umetniških razstav v Celju in Sloveniji.

PREDŠOLSKA VZGOJA

Skip to content