Sklep o ustanovitvi

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12– ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) je Svet zavoda Gimnazije Celje – Center na seji dne 2. 6. 2014 sprejel naslednji

SKLEP
O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA GIMNAZIJE CELJE – CENTER

 

 I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem sklepom se določijo namen ustanovitve in način delovanja Šolskega sklada Gimnazije Celje – Center (v nadaljevanju: sklad), sestava in pristojnosti organov sklada, način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi sklada in nadzor nad delovanjem sklada.


II. NAMEN IN DEJAVNOST SKLADA 

2. člen

Sklad se ustanovi za:

 • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, volil, zapuščin in iz drugih virov,
 • financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelkov, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • nakup nadstandardne opreme,
 • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne, kulturne, športne in raziskovalne dejavnosti dijakov,
 • pomoč socialno šibkim dijakom.

Sklad upravlja nadzorni svet.

 3. člen

Nadzorni svet sklada v soglasju s Svetom šole pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev.

Pridobljena sredstva morajo biti uporabljana za načrtovani namen oziroma za razred ali oddelke, za katere so bila zbrana. Vodijo se na posebnem kontu številka 2991. Kadar so pridobljena sredstva porabljena za nakup osnovnih sredstev, se vodijo v inventurnem popisu osnovnih sredstev šole.

4. člen

Pri izbiri izvajalcev, nakupu blaga itd. nadzorni svet sklada uporablja predpise o javnem naročanju. 

 

III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA SKLADA

5. člen

Nadzorni svet sklada ima predsednika in šest članov. Člane nadzornega sveta imenujeta Svet staršev in Svet šole.
Nadzorni svet sestavljajo:

 • trije predstavniki šole, ki jih predlaga Svet šole,
 • štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev.

Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega sveta in namestnika predsednika nadzornega sveta.
Predsednik nadzornega sveta je praviloma predstavnik Sveta staršev.

 6. člen

Mandat članov nadzornega sveta je dve leti. Mandat staršev v nadzornem svetu je vezan na status dijaka.

Člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev – so vanj lahko ponovno imenovani.

Članu nadzornega sveta lahko preneha funkcija pred pretekom mandata na lastno željo, zaradi osebnih okoliščin ali odpoklica Sveta staršev ali Sveta šole. V tem primeru Svet staršev ali Svet šole izvedeta nadomestno imenovanje člana.

Volitve v nadzorni svet sklada razpiše nadzorni svet najkasneje 30 dni pred potekom mandata. Ob razpisu nadzorni svet opozori Svet šole in Svet staršev, da imenuje člane nadzornega sveta. Do konstituiranja novega nadzornega sveta opravlja pristojnosti nadzornega sveta prejšnji nadzorni svet.

 7. člen

Nadzorni svet sklada:

 • v soglasju s Svetom šole sprejme letni program dela s finančnim načrtom za zavod v celoti ali po oddelkih,
 • sprejme poročilo o realizaciji letnega programa dela,
 • določa merila za dodeljevanje sredstev za socialne pomoči,
 • oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,
 • skrbi za promocijo sklada,
 • odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi izvedenih javnih razpisov oziroma pridobljenih ponudb,
 • odloča o pritožbah.

Za svoje delo lahko nadzorni svet sprejme pravila – poslovnik sklada.

 8. člen

Nadzorni svet sklada se konstituira na prvi seji, ki jo do izvolitve predsednika skliče in vodi ravnatelj.

9. člen

Nadzorni svet sklada odloča na sejah z večino glasov vseh članov. Nadzorni svet sklada o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, izjemoma pa tudi tajno. O tem odloči večina vseh članov nadzornega sveta sklada. O svojih sejah nadzorni svet sklada vodi zapisnike.

10. člen

Predsednik nadzornega sveta sklada zastopa in predstavlja sklad ter je sopodpisnik pogodb, ravnatelj šole pa je v skladu s sklepi nadzornega sveta sklada pooblaščen, da v imenu in za račun sklada sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

11. člen

Za zakonitost delovanja sklada je odgovoren ravnatelj šole. Administrativno tehnična in računovodska opravila za sklad opravlja šola.

IV. OBVEŠČANJE O DELOVANJU SKLADA

 12. člen

Nadzorni svet sklada o svojem delovanju obvešča Svet staršev, Svet šole, ravnatelja in javnost. Najmanj enkrat letno o svojem delovanju obvesti vse starše na roditeljskih sestankih.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi šolskega sklada Gimnazije Celje – Center z dne 27. 11. 1997

 

14. člen

Sklep o ustanovitvi začne veljati z dnevom sprejetja na Svetu šole.

 

V Celju, dne 2. 6. 2014

 

Predsednica Sveta šole
Milena Golob, prof.

 

Pojdi na vsebino