Mobilnosti

V šolskem letu 2020/2021 bomo vse mobilnosti (obvezne in izbirne ekskurzije, izmenjave v Sloveniji in tujini) načrtovali sproti in v skladu z epidemiološko situacijo. Okviren načrt mobilnosti pa je naslednji:

 • Obvezne ekskurzije

  GIMNAZIJA

Datum

Razred

Destinacija

Nosilci

Junij 2021

1. razred

Tržaška

P. Lajlar

Junij 2021

2. razred

Po Prešernovih poteh

B. Vrečko, V. Zorko

Junij 2021

3. razred

Avstrijska Koroška

B. Arzenšek

Dijaki, ki se učijo ruščino kot 2. ali 3. tuji jezik, bodo predvidoma jeseni ali pomladi obiskali še Bogenšperk in Ljubljano.

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

Datum

Razred

Destinacija

Nosilci

12. 11. (čet)

1. razred

Brestanica, Kostanjevica na Krki

M. Šmit

Januar 2021
(termin vezan na semestrsko razstavo ALUO)

2., 3. in 4. razred

Narodna galerija in Moderna galerija v Ljubljani, ALUO in Plečnikova hiša

T. Bračun,
A. Džakušič,
M. Rak, M. Šmit

17. ali 18. junij

1. razred

Tržaška

P. Lajlar

17. ali 18. junij

2. razred

Po Prešernovih poteh

B. Vrečko, V. Zorko

17. ali 18. junij

3. razred

Kras (S. Kosovel)

N. Grobelnik

Ob navedenih ekskurzijah bodo dijaki in profesorji sledili tudi aktualni ponudbi umetniških razstav v Celju in Sloveniji.

PREDŠOLSKA VZGOJA

Datum

Razred

Destinacija

Nosilci

22. 4. 2021

3. razred

Solčava in Logarska dolina

B. Arlič Kerstein

junij 2021

1. razred

Ljubljana

B. Arlič Kerstein

22. 4. 2021

2. razred

Ljubljana

V. Lavrinc

23. 4. 2021

3. razred

Ljubljana

B. Arzenšek, M. Gartner

junij 2021

1. razred

Dolenjska

M. Zevnik

junij 2021

2. razred

Gorenjska

B. E. Hernavs

Izbirne ekskurzije in tabori

Med pomladanskimi OIV in med počitnicami bomo za dijake prvih, drugih in tretjih razredov vseh treh programov organizirali daljše ekskurzije v tujino, med šolskim letom pa tudi krajše ekskurzije po domovini in v tujino. Točen načrt ekskurzij bomo prilagajali epidemiološki situaciji.

Ob navedenih izbirnih ekskurzijah bo Klub ljubiteljev gledališča organiziral še občasne obiske scenskih predstav po Sloveniji in tujini. Datumi so določeni z delovnim načrtom Kluba.

PREDŠOLSKA VZGOJA
Za dijake programa PV bomo v okviru GCC izobraževalnega središča tradicionalno organizirali izbirno ekskurzijo v enega izmed gozdnih vrtcev (pomlad 2021). Ekskurzijo pripravlja profesorica M. Krajnc.  

UMETNIŠKA GIMNAZIJA
Dijaki programa UG bodo na izbirni umetnostno-zgodovinski ekskurziji v začetku oktobra obiskali Berlin in Dresden (nadomestni termin neizvedene ekskurzije konec aprila 2020).
Pripravili bomo tudi več umetnostno-zgodovinskih ekskurzij ob koncih tedna, vse v sodelovanju z Društvom GCC.

Maturantska ekskurzija
Jesenska ekskurzija na Krf in Tenerife je žal odpadla zaradi epidemiološke situacije. Za maturante bomo skušali kratko ekskurzijo pripraviti po zaključku ustne mature.

Nagradni izleti
31. 8. bomo organizirali tradicionalni nagradni izlet za dijake, ki so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne rezultate pri učenju in obšolskem delu. Tokrat bodo obiskali Koroško. Organizatorja izleta sta profesorja B. Arzenšek in G. Deleja. Za dijake, ki bodo odlični na področju športa bo aktiv športnikov organiziral ekskurzijo v aprilu 2021, ko bodo na ekskurzijo odšli tudi najboljši bralci (organizatorici: L. Koprivc Bertoncelj, T. Tratenšek). V mesecu maju ponovno pričakujemo vabilo v rusko mesto Šjolkov, in sicer v okviru programa mestnega partnerstva – s to ekskurzijo bomo nagradili dijake, ki so se še posebej izkazali pri ruščini oziroma fiziki.

Srečevanja
V šolskem letu 2014/2015 smo v sodelovanju z Gimnazijo BORG Lienz in krajem Anras (Avstrija) izvedli istoimenski projekt, ki je temeljil na krepitvi medkulturnega dialoga in človekovih pravicah. V šolskem letu 2015/2016 smo vanj umestili vse dejavnosti, s katerimi želimo krepiti mrežo partnerskih šol doma, v zamejstvu in tujini, nadgrajevati zgleden medkulturni dialog, zdrav življenjski slog, konkurenčnost mladih na trgih dela prihodnosti ter kreativnost dijakov in učiteljev naše šole, pa naj bodo to nacionalni in čezmejni projekti, ESS ali projekti mobilnosti dijakov in učnega osebja programa Erasmus+. Pri projektu tako sodelujejo koordinator in vsi učitelji, ki so člani šolskega tima Erasmus+.

IZMENJAVE DIJAKOV IN UČITELJEV S ŠOLAMI V SLOVENIJI IN TUJINI:

 • Izmenjave dijakov z italijansko gimnazijo A. Sema Piran. Če bo interes, bomo tudi letos bomo na eno izmed dveh gimnazij italijanske skupnosti v Sloveniji poslali 2 – 4 dijake, ki se učijo italijanščino kot 3. tuji jezik ter na GCC gostili dijake iz Pirana. Del sodelovanja bo tudi dvodnevna ekskurzija za vse dijake, ki se učijo italijanščino kot 3. tuji jezik (maj 2020).
 • Izmenjave dijakov in učiteljev ter kulturnih programov z Licejem Franceta Prešerna v Trstu (Italija). Letos bomo na GCC gostili 4 dijake in 4 učitelje s tržaškega Liceja (februar/marec 2021), ravno toliko pa jih bomo za 2 tedna poslali tudi v Trst.
 • Nijmegen (Nizozemska). Po vzoru lanske izmenjave bomo v pomladnih mesecih na Nizozemsko poslali med 15 in 30 dijakov, v aprilu pa nizozemske dijake gostili v Sloveniji.
 • Heerelen (Nizozemska). V tem šolskem letu začenjamo z novo medšolsko izmenjavo, ki bo namenjena dijakom, ki sodelujejo pri Nonet GCC, DPZ GCC in FaVoZi. Med 5. in 8. 4. bomo v Celju gostili mladinski zbor iz šole Gropius College, naši dijaki pa bodo obiskali Nizozemsko v začetku šolskega leta 2021/2022.
 • Krakov (Poljska). Nadaljevanje sodelovanja s šolo Zespół szkół ekonomicznych nr 1 Krakowie po vzoru lanske izmenjave dijakov (20-25) in učiteljev v pomladnih mesecih šolskega leta 2020/2021. Letošnja tema bo raziskovanje zavedanja slovanstva med mladimi.
 • Danska in Šjolkov (Rusija). Sodelovanje na vsakoletni ekskurziji slovenskih dijakov v organizaciji Društva slovensko-danskega prijateljstva (september 2021) in vključevanje v možnosti izmenjav, ki jih ponuja medmestno partnerstvo Celje – Šjolkov ter sodelovanje pri tradicionalnem majskem obisku Zvezdnega mesta, Šjolkova in Moskve.
 • AISEC in Volontariat. Gre za dve mednarodni organizaciji, ki omogočata prostovoljno delo in prakso za polnoletne dijake po celem svetu. Tudi letošnje leto bomo na šoli pripravili predstavitev organizacij in možnosti, ki jih ponujata.
 • Gimnazija Kragujevac (Srbija). V okviru E+ projekta YESSS želimo z Gimnazijo Kragujevac pomladi 2021 pripraviti dvotedensko izmenjavo dijakov in učiteljev na temo podjetnosti in prožnega prehajanja med gimnazijo in okoljem. 
 • Načrtovani projekti izmenjav. V letošnjem šolskem letu bomo skušali vzpostaviti tudi sodelovanja pri izmenjavah s srednjo šolo iz švedskega Stromsunda in centrom srednjih šol iz italijanskega mesta Poggibonsi.
Pojdi na vsebino