Stripovski likovni natečaj V znanju je moč

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) smo za šolsko leto 2024-2025 izbrali temo V ZNANJU JE MOČ, ki bo tudi naša osrednja nit.

Ob temi bomo na umetniški gimnaziji likovne smeri posebno pozornost namenili znanemu slovenskemu likovnemu ustvarjalcu Mikiju Mustru, katerega 100. obletnico rojstva bomo počastili naslednje leto.

KDO LAHKO SODELUJE NA NATEČAJU?

Učenci tretje triade, in sicer kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavljajo največ trije učenci. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan usmerjati delo (izpolniti prijavnico z izjavo o avtorstvu, posredovati izdelek idr.).  

LIKOVNA TEHNIKA, FORMAT

Likovna tehnika: poljubna

Format: A3

OBLIKA LIKOVNEGA IZDELKA: STRIP

Strip je likovni izdelek, ki je sestavljen iz podob in besedila. Vsebuje naj najmanj tri kadre. Vsebina naj bo vezana na osrednjo temo »NENASILJE« in naj ima srečen konec.

Kot je rekel Miki Muster: »Zgodba mora biti napeta, smešna, poučna in nenasilna. Moji junaki so se vedno borili proti slabemu in na koncu tudi zmagali.«

PRIJAVA IN ODDAJA KONČNEGA IZDELKA

Izdelke je treba oddati po navadni pošti na naslov Gimnazija Celje − Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje najkasneje do
8. 11. 2024
in s pripisom: Za natečaj V ZNANJU JE MOČ.

Skupaj z izdelkom pošljite izpolnjeno in podpisano prijavnico z izjavo o avtorstvu ter soglasje staršev (glej priloge na koncu dopisa).  

Upoštevali bomo samo pravočasno odposlane izdelke, kar bo razvidno z žiga na kuverti. Prav tako bomo upoštevali samo tiste izdelke, ki bodo vsebinsko ustrezali natečaju in drugim predpisanim pogojem.  

AVTORSKE PRAVICE

S prijavo na natečaj udeleženci potrjujejo, da: 

je izdelek izviren, je njihovo avtorsko delo in so edini in izključni avtorji avtorskega dela, ki ni bilo še nikjer objavljeno,  poslani izdelek izročajo Gimnaziji Celje – Center, ki lahko izdelek objavlja na spletu in v drugih medijih, kasneje lahko Gimnazija Celje – Center izdelek vrne na željo mentorja.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Gimnazija Celje  − Center je šola organizatorka natečaja in tudi edina upravljavka v okviru natečaja pridobljenih osebnih podatkov. Osebne podatke udeležencev natečaja (ime, priimek, starost, razred, elektronski naslov), ki jih Gimnaziji Celje – Center posreduje šola oziroma mentor učencev, bo šola organizatorka uporabljala in obdelovala izključno za potrebe predmetnega natečaja, tj. za namen sodelovanja učencev na natečaju, za izvedbo natečaja, za objavo izdelkov na spletni strani GCC in na družbenih omrežjih ter za namen izbora zmagovalcev ter podelitve nagrad, hkrati pa v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalnimi predpisi, ki urejajo to področje.  

Soglasja staršev oziroma skrbnikov za sodelovanje otrok na natečaju je zavezana pridobiti šola. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži šoli organizatorki natečaja.  

JAVNA OBJAVA

Kot organizatorji natečaja si pridržujemo pravico do brezplačne objave izdelkov med trajanjem natečaja in po njem na spletnih straneh šole in njenih družbenih kanalih. S sodelovanjem na natečaju se udeleženci strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe natečaja uporabijo njihovo delo pod pogoji, da so navedeni avtorji, da ne gre za komercialno uporabo in da se izvirno delo širi brez predelav.  

IZBOR ZMAGOVALCEV IN OBJAVA REZULTATOV

Strokovna komisija bo zmagovalce natečaja razglasila na Dnevu odprtih vrat umetniške gimnazije – likovna smer, ki bo 26. 11. 2024. Zmagovalni izdelki in njihovi avtorji bodo javno objavljeni na različnih kanalih organizatorja (družbena omrežja, spletna stran). O prejemu nagrade bomo sodelujoče obvestili tudi po e-pošti.

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije o natečaju lahko pišete na elektronski naslov ali pokličete na 03/428-57-00. 

Pojdi na vsebino