Volitve predsedstva DS GCC

V torek, 26. 9. 2023, bomo na šoli izvedli volitve predsednika Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center.

Za predsednika Dijaške skupnosti lahko kandidirajo člani Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, in sicer pod pogojem, da jim doslej ni bil izrečen vzgojni ukrep. Kandidati oddajo kandidature v pisni obliki na naslov najkasneje do 19. 9. 2023 do 14. ure. Kandidatura mora vsebovati kratko predstavitev kandidata in program dela Dijaške skupnosti za tekoče šolsko leto. Kandidati naj hkrati pripravijo tudi kratko predstavitev svojega načrta in vizije za delo DS – predstavitve bodo potekale v šolski knjižnici v četrtek, 21. 9. 2023, 2. šolsko uro.

Dolžnosti predsednika Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center so: da deluje v interesu vseh članov Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, sodeluje z vodstvom šole, vodi Predsedstvo Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, sklicuje seje Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, vodi seje Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center ter preverja prisotnost in sklepčnost na sejah Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, zastopa Dijaško skupnost Gimnazije Celje – Center v Dijaški organizaciji Slovenije,  opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti Svet ali Predsedstvo.

Mandat predsednika in podpredsednika Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center traja eno leto oz. do naslednjih volitev in se lahko ponovi.

V skladu s Statutom Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center predsednika volijo vsi člani Dijaške skupnosti z navadno večino. Volitve so veljavne v primeru, da voli več kot polovica članov. Mandat dobi kandidat, ki na volitvah prejme največ glasov. Kandidat, ki je na volitvah drugi, postane podpredsednik Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center. Volitve potekajo na šoli in so tajne.

Volilna komisija bo rezultate volitev objavila najkasneje v torek, 3. 10. 2023.

Pojdi na vsebino