gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Gimnazija

PREDMETNIK ZA PROGRAM GIMNAZIJA

V šolskem letu 2018/2019 bomo na šoli nadaljevali s posodobitvijo gimnazijskega programa ter upoštevali tudi smernice zadnje operativno-vsebinsko prenove (2017), ki uvaja fleksibilni predmetnik in interdisciplinarni tematski sklop (ITS), ki ga sicer na GCC že izvajamo v obliki izbirnih predmetov (ŠOK, JAN), dodali pa bomo še Projektno delo z osnovami raziskovalnega dela. Upoštevali bomo nove učne načrte, ki prinašajo predvsem naslednje novosti: delitev učnih vsebin na obvezne in izbirne, nove pristope k poučevanju (kompetentno poučevanje) in medpredmetno povezovanje. Slednje bomo realizirali predvsem z obveznim tridnevnim projektnim delom v vseh oddelkih 1. in 2. razreda programov gimnazija in umetniška gimnazija – likovna smer. V 1. razredu smo ga poimenovali Celje – mesto moje mladosti, v 2. pa Zlato jabolko. Temeljil bo na večpredmetnem multidisciplinarnem povezovanju, ki bo zahtevalo opredelitev učnih ciljev vsakega predmetnega področja, skupno načrtovanje, časovno usklajevanje in ocenjevanje. Letošnja krovna tema bo ponudila osnovo za medpredmetno povezovanje ter interesne in obšolske dejavnosti. Nadaljujemo s postopnim uvajanjem inovativne pedagogike 1/1 pri pouku matematike in pri ostalih predmetih.

 

V 1. razredu imajo vsi gimnazijci isti predmetnik. Pri drugem tujem jeziku (NEJ) se oddelki oblikujejo glede na predznanje jezika in interes, ki ga novinci izrazijo ob vpisu (osnovna in nadaljevalna raven).

V 2. razredu si dijaki dve uri tedensko izberejo po želji. Izbirajo lahko med predmetoma študij okolja in javno nastopanje ter učenjem tretjega tujega jezika (nemščina, italijanščina, španščina, francoščina, ruščina, kitajščina). Če izberejo tretji tuji jezik, ga imajo v 2. razredu po dve uri tedensko, v 3. pa po dve uri tedensko le v prvem ocenjevalnem obdobju.

Vsi gimnazijci si v 3. razredu že izberejo po dva izbirna maturitetna predmeta, ki ju imajo po eno uro tedensko. Dijaki 3. razreda imajo tudi dodatno uro matematike, ki jo izvajamo kot priprave na maturo.

V 4. razredu si gimnazijci izberejo dva maturitetna izbirna predmeta, ki ju imajo bodisi po pet ur tedensko (psihologija, sociologija) bodisi po štiri ure tedensko (geografija, biologija, kemija, fizika) ali pa po tri ure tedensko (zgodovina, tuji jezik, umetnostna zgodovina). Dijaki si lahko izberejo še po eno uro tedensko dodatnega učenja slovenščine. Letos bomo nadaljevali poučevanje matematike in angleščine na dveh zahtevnostnih ravneh v 4. razredu – angleščino kot nivojski pouk, pri matematiki pa bodo imeli dijaki, ki so izbrali maturo na višjem nivoju, dodatni dve uri. Tudi letos bomo izvedli poskusno maturo.

IZVEDBENI PREDMETNIK

GIMNAZIJA

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.