Javni poziv k oddaji ponudb za strokovne maturantske ekskurzije

Potencialnim ponudnikom

Zadeva:  JAVNI POZIV  K  ODDAJI  PONUDBE ZA STROKOVNE MATURANTSKE EKSKURZIJE

Na podlagi sklepov učiteljskega zbora Gimnazije Celje – Center (GCC) z dne 16. 1. 2012 o izvajanju maturantske strokovne ekskurzije, ki jo vsako šolsko leto (zadnji teden v mesecu septembru) izvedemo kot del obveznega programa v okviru obveznih izbirnih vsebin za 4. letnike, vas pozivamo, da pripravite ponudbo v skladu s spodaj navedenimi zahtevami.

Zahtevani pogoji za izvedbo maturantske ekskurzije:

Strokovne maturantske ekskurzije se bodo izvajale v času od 24. 09. do 30. 9. 2012 in lahko trajajo 4 ali največ 5 dni oziroma do 120 ur. Vsak dan, ki ga skupina preživi na destinaciji, mora vsebovati vsaj 5 ur strokovnih vsebin. (V te ure ne smejo biti vštete animacijske zabavne aktivnosti.) Pričakujemo pestro ponudbo za evropske turistične destinacije (Črna Gora, Španija, evropske prestolnice, …), vključno s ponudbo po Sloveniji.

Ocenjena vrednost, ki jo naročnik pričakuje v ponudbah, ne sme presegati 400 EUR (z DDV).

Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamično destinacijo. Variantnih ponudb ne bomo upoštevali.

V ceno morajo biti vključene vse storitve (namestitev s polnim penzionom z največ enim »suhim« kosilom, ogledi, prevoz, vstopnine, vodenje, animacije, dnevnice spremljevalcev in namestitev spremljevalcev v enoposteljnih sobah, zavarovanje z asistenco v tujini ter zavarovanje za primer odpovedi potovanja). Število spremljevalcev mora biti v skladu z normativi Ministrstva za šolstvo in šport. V primeru skupnega potovanja več razredov (od 2 do največ 4) v istem terminu, mora agencija organizirati enak in skupen program za celotno skupino, vključno z namestitvijo in prevozi. Vsaka ponudba mora vsebovati ceno za razred (30 potnikov), dva razreda (60 potnikov), tri razrede (90 potnikov), 6 razredov (180 potnikov) in 7 razredov (210 potnikov).

Zadnji rok za oddajo ponudb je 15. 2. 2012.

Strokovno ekskurzijo, ki je del obveznih izbirnih vsebin, financirajo dijaki 4. letnika oz. njihovi starši.

Pozivamo vas, da nam posredujete:

  • Ponudbo programov različnih destinacij.
  • Vzorec pogodbe, ki bo podpisana med naročnikom (ravnatelj šole v soglasju z razrednikom) in izvajalcem (turistična agencija).
  • Reference ponudnika na področju organizacije strokovnih ekskurzij za mladino.

V kolikor ponudnik ne bo izpolnil vseh zahtev naročnika, bo naročnik (GCC) ponudbo štel za neustrezno in jo bo izločil iz nadaljnjega postopka.

Iz nadaljnjega postopka bo naročnik izločil ponudnika tudi v primeru, če bo ponudbena cena (z DDV) presegala ocenjeno vrednost ali bo trajala več kot 5 dni oziroma več kot 120 ur.

Ponudnik lahko za pripravo ponudbene dokumentacije dobi tudi dodatna pojasnila in informacije po elektronski pošti na naslovu .

Ponudnik naj dostavi ponudbo na naslov: Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje. Ponudba naj bo v zaprti ovojnici z navedbami naslova ponudnika, njegove odgovorne osebe za ponudbo in označbo v levem zgornjem kotu ovojnice na prvi strani: »Ne odpiraj! Ponudba programa za strokovno ekskurzijo 4. letnikov”.

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele na njegov naslov do 15. 2. 2012.

Neustrezno dostavljene ali označene ponudbe ne bodo obravnavane.

Odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo izvedla komisija naročnika (GCC) 16. 2. 2012 v prostorih šole. Komisija bo izbrane ponudnike o rezultatih izbora obvestila v roku štirinajstih dni, prav tako bo skrbela za kontakt s ponudniki v nadaljevanju postopka.

Dokončno odločitev o izbranem programu bodo sprejele oddelčne skupnosti, skupaj s svojimi razredniki, in to po JAVNI predstavitvi vseh izbranih agencij in njihovih programov v mesecu marcu. Podpis pogodb načrtujemo do konca meseca aprila 2012.

Lep pozdrav!

Ravnatelj

Igor Majerle, prof.

Pojdi na vsebino