Likovni natečaj Proti človeku

NAVODILA IN POGOJI SODELOVANJA  

Na Gimnaziji Celje – Center organiziramo likovni natečaj za osnovnošolce z naslovom Proti človeku 

  • KDO LAHKO SODELUJE NA NATEČAJU?  

Sodelujejo lahko učenci tretje triade, in sicer kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavljajo največ trije učenci. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan usmerjati delo (izpolniti prijavnico z izjavo o avtorstvu, posredovati izdelek idr.).   

  • OPIS TEME   

Na GCC smo letošnjo temo Proti človeku povzeli po pesniku Srečku Kosovelu, katerega leto obeležujemo v letu 2024. Z likovnim natečajem Proti človeku želimo spodbuditi učence k razmišljanju o medsebojnih odnosih in načinu komuniciranja med mladimi. 

Pri načrtovanju in oblikovanju likovne podobe sodobne komunikacije med mladimi, razmislite in opazujte kako poteka komunikacija med mladimi.  

Za izhodišče vam ponujamo naslednjo misel Rudija Kerševana: Izključimo naprave, priključimo se k človeku! 

  • LIKOVNA TEHNIKA, FORMAT 

Izdelki naj bodo na formatu 50 cm x 70 cm.  

Slikarska likovna tehnika −  poljubna; izražajte se s simboli in poenostavljenimi oblikami, ploskovitimi nanosi barv, lahko uporabite tudi črke oz. besede kot likovne elemente, s katerimi boste podali jasno vizualno sporočilo. 

  • LIKOVNI PROBLEM 

Likovni izdelek naj temelji na uporabi barvnih kontrastov. 

  • PRIJAVA IN ODDAJA KONČNEGA IZDELKA 

Izdelke je potrebno oddati po navadni pošti na naslov Gimnazija Celje − Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, najkasneje do 24. 11. 2023 in s pripisom: Za natečaj Proti človeku. 

Skupaj z izdelkom je potrebno poslati tudi izpolnjeno in podpisano prijavnico z izjavo o avtorstvu in soglasje staršev (glej priloge na koncu dopisa).   

Upoštevali bomo samo pravočasno odposlane izdelke, kar bo razvidno iz žiga na kuverti. Prav tako bomo upoštevali samo tiste izdelke, ki bodo vsebinsko ustrezali natečaju in drugim predpisanim pogojem.   

  • AVTORSKE PRAVICE 

S prijavo na natečaj udeleženci potrjujejo, da:   

je izdelek izviren, je njihovo avtorsko delo in so edini in izključni avtorji avtorskega dela, ki ni bilo še nikjer objavljeno,   

poslani izdelek izročajo Gimnaziji Celje – Center, ki lahko izdelek objavlja na spletu in v ostalih medijih, kasneje lahko Gimnazija Celje – Center izdelek vrne na željo mentorja. 

  

  • VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Gimnazija Celje  − Center je organizator natečaja in tudi edini upravljavec v okviru natečaja pridobljenih osebnih podatkov. Osebne podatke udeležencev natečaja (ime, priimek, starost, razred, elektronski naslov), ki jih organizatorju posreduje šola oziroma mentor učencev, bo organizator uporabljal in obdeloval izključno za potrebe predmetnega natečaja, tj. za namen sodelovanja učencev na natečaju, za namen izvedbe natečaja, za namen objave izdelkov na spletni strani GCC ter na družabnih omrežjih in za namen izbora zmagovalcev ter podelitve nagrad, hkrati pa v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalnimi predpisi, ki urejajo to področje.   

Soglasja staršev oziroma skrbnikov za sodelovanje otrok na natečaju je zavezana pridobiti šola. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja.   

  •  JAVNA OBJAVA 

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletnih straneh GCC in na njenih družbenih kanalih. S sodelovanjem na natečaju se udeleženci strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe natečaja uporabijo njihovo delo pod pogoji, da so navedeni avtorji, da ne gre za komercialno uporabo in se izvirno delo širi brez predelav.   

  •  IZBOR ZMAGOVALCEV IN OBJAVA REZULTATOV 

Strokovna komisija bo zmagovalce natečaja razglasila na Dnevu odprtih vrat umetniške gimnazije – likovna smer, ki bo 28. 11. 2023 na GCC. (link) Zmagovalni izdelki in njihovi avtorji bodo javno objavljeni na različnih kanalih organizatorja (družbena omrežja, spletna stran). O prejemu nagrade bomo sodelujoče obvestili tudi po e-pošti. 

  • DODATNE INFORMACIJE  

Za dodatne informacije o natečaju lahko pišete na elektronski naslov ali pokličete na 03/428-57-00.  

  

Želimo vam veliko ustvarjalnega navdiha.  

Vodja programa um. gim. – lik. smer

Otmar Uranjek, prof.

Ravnatelj

Rok Lipnik, prof. 

Pojdi na vsebino