Podelitev spričeval poklicne mature 2012

Slovesna podelitev spričeval poklicne mature bo v ponedeljek, 9. julija 2012, ob 10. uri v knjižnici naše šole. Dijake, ki ne bodo prišli na podelitev, obveščam, da bodo spričevala med počitnicami  v tajništvu šole, kjer jih lahko dobite v času uradnih ur.

Zadnji rok za prijavo k jesenskemu roku poklicne mature 2012 je 10. julij 2012 . Upoštevali bomo le popolne, pravilno izpolnjene prijave.

Informacije iz pravilnika o poklicni maturi:

–       Popravni izpiti (64. člen):

Kandidat, ki je pri poklicni maturi ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama, ima v skladu z zakonom pravico do popravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Kandidat, ki opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature. Dveletni rok iz prvega odstavka tega člena začne teči od zaključka opravljanja drugega dela poklicne mature.

–       Izboljšanje ocene (65. člen):

Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni poklicni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpita iz posameznih predmetov poklicne mature. Za splošni uspeh pri poklicni maturi se upošteva boljša ocena. Kandidat, ki v skladu z zakonom opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko izboljšuje oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature. Dveletni rok iz prvega odstavka tega člena začne teči od zaključka opravljanja drugega dela poklicne mature.

–       Vpogled v izpitno dokumentacijo (76. člen):

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu šola omogoči vpogled v: – izpitno dokumentacijo (izpitne pole, list za odgovore, ocenjevalni list, točkovnik in navodila za ocenjevanje), – način izračuna izpitne ocene. Na podlagi vloge kandidata šola pripravi razpored vpogledov v skladu s koledarjem poklicne mature in o tem obvesti kandidata. Pri vpogledu je poleg kandidata lahko prisotna še ena oseba, ki praviloma ni učitelj na šoli, kjer je kandidat opravljal poklicno maturo. Šola za vpogled pripravi fotokopijo dokumentacije iz prvega odstavka tega člena, ki jo po opravljenem vpogledu uniči. O vpogledu se vodi zapisnik.

–       Ugovor na oceno (77. člen):

Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu vloži na šolsko maturitetno komisijo obrazložen pisni ugovor na: – oceno ali – način izračuna izpitne ocene. Šolska maturitetna komisija odloči o ugovoru na način izračuna izpitne ocene na podlagi pregleda izpitne dokumentacije v 15 dneh po prejemu vloge. Šolska maturitetna komisija odloči o ugovoru kandidata na oceno na podlagi mnenja komisije za ugovore, ki jo imenuje predsednik šolske maturitetne komisije v 15 dneh po prejemu vloge. Če je ugovor upravičen, se ocena popravi. Odločitev šolske maturitetne komisije je dokončna. Pri tem lahko prvotno oceno pri predmetu potrdi ali jo poviša v skladu z doseženim številom odstotnih točk.

Pojdi na vsebino